Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 2018 tekemät päätökset

Lehdistötiedote | 15-03-2018 18:40

Tänään pidetyssä Nordea Bank AB:n (publ) varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 19. maaliskuuta 2018. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2017. Nigel Hinshelwood ja Torbjörn Magnusson valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Yhtiökokous hyväksyi suunnitelman, jonka mukaan Nordea Bank AB (publ) sulautuu Nordea Holding Oyj:hin. Tämä on yksi ehdoista, joiden täyttyessä sulautuminen voidaan toteuttaa ja emoyhtiön kotipaikka voi siirtyä Helsinkiin. 

Hallituksen jäsenten valinta 
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen ja Maria Varsellona ja uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin Nigel Hinshelwood ja Torbjörn Magnusson. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lars G Nordström. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola, Dorrit Groth Brandt, Gerhard Olsson (varajäsen) ja Hans Christian Riise. 

Tilintarkastajan valinta 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Palkkiot 
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksettavat palkkiot ovat samat kuin aikaisemmin: hallituksen puheenjohtajalle 294 600 euroa, varapuheenjohtajalle 141 300 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 91 950 euroa. Lisäksi hallituksen toiminta- ja compliance-valiokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 48 650 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 29 600 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Palkkiovaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

Nimitysvaliokunnan perustaminen 
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 30. syyskuuta 2018 voimassa olevien osakeomistusten perusteella. 

Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku 
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin. Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa, että Nordean pääomarakenne voidaan sopeuttaa joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin. 

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa 
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi kulloinkin olla enintään alempi seuraavista: 0,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai 10 prosenttia yhtiön ylimääräisestä ydinpääomasta. 

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet 
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja, varakonsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen. 

Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon kannustinohjelma 2018, Group Executive Management Executive Incentive Programme 2018, GEM EIP 2018). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP 2018 -ohjelman tuotto perustuu hallituksen arvioon siitä, miten etukäteen sovitut tavoitteet on saavutettu. GEM EIP 2018 -ohjelman tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota tarkistetaan, ja tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon (pois lukien lykkäysjakson aikana kertynyt osinko). Lisäksi siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan palkitsemisjärjestelmiä koskevien määräysten mukaisia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet. GEM EIP 2018 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. Vastaavaa kannustinohjelmaa on tarjottu konsernijohdon jäsenille vuodesta 2013 lähtien. 

Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Holding Oyj:n sulautumissuunnitelman hyväksyminen 
Yhtiökokous hyväksyi Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Holding Oyj:n sulautumissuunnitelman. Tämä on yksi ehdoista, joiden täyttyessä sulautuminen voidaan toteuttaa ja emoyhtiön kotipaikka voi siirtyä Helsinkiin. Muiden ehtojen sulautumisen toteutumiseksi odotetaan täyttyvän viimeistään suunniteltuna siirtopäivänä 1. lokakuuta 2018. 

Yhtiökokouksen päätökset ovat voimassa siihen saakka, että Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi sulautumisen, jolloin Nordea Bank AB (publ) purkautuu. Tämän vuoksi Nordea Holding Oyj:ssä tehdään ennen sulautumista päätökset, jotka vastaavat tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ja joiden on tarkoitus olla voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, siinä määrin kuin nämä päätökset on Suomen lainsäädännön mukaan mahdollista tehdä. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja hyvä hallintotapa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Lisätietoja: 
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

Documents

Lehdistötiedotteet