Nordean tilinpäätöstiedote 2019

Pörssitiedotteet | 06-02-2020 07:30

Nordea Bank Oyj – Tilinpäätöstiedote

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin kommentti:

”Ensimmäiset askeleet Nordean uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa on nyt otettu. Esittelimme lokakuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä uudet tavoitteet, ja niitä kohti etenemme suunnitelmien mukaan.

Panostukset asiakaslähtöisyyteen ja tuottojen kasvattamiseen paransivat liiketoiminnan virettä vuoden 2019 lopulla, mikä näkyy tuloslaskelman tuottorivillä. Tuotot kasvoivat vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä 6 prosenttia. Kulut ovat vähentyneet: ne pienenivät 5 prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde parani 57 prosenttiin. Olemme siis menossa oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta saavutamme kulu/tuotto-suhteelle asetetun 50 prosentin tavoitteen vuonna 2022.

Myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Asiakkaat ovat pitäneet erityisesti uudesta pohjoismaisesta mobiilipankistamme, joka lanseerattiin vuonna 2019. Emme vielä voi olla tyytyväisiä asiakastyytyväisyyden tasoon, mutta trendi on nyt positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Olen iloinen siitä, että luottovolyymit kasvavat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli positiivinen jo neljäntenä peräkkäisenä neljänneksenä. Hoidossa oleva varallisuus (AuM) nousi uuteen ennätykseen ja sitä oli kaikkiaan 324 miljardia euroa.

Ydinvakavaraisuussuhde nousi 16,3 prosenttiin, mikä ylittää vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä voimassa olevan viranomaisvaatimuksen noin 3,20 prosenttiyksiköllä ja pääomapuskurille asetetun tavoitteen noin 1,20 prosenttiyksiköllä. Taseemme on vahva ja antaa meille hyvät edellytykset selvitä mahdollisista säännösmuutoksista ja hyödyntää kasvumahdollisuudet.

Oikaistu oman pääoman tuotto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia, kun tavoitteemme vuodelle 2022 on yli 10 prosenttia.

Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta, mikä vastaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa esitettyä linjausta.

Pankin uusi vaihe on alkanut lupaavasti. Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä ennen kuin saavutamme tavoitteemme. Saavuttaaksemme vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteemme panostamme edelleen kolmeen painopistealueeseemme: 1) optimoimme toiminnan tehokkuutta, 2) kasvatamme tuottoja ja 3) luomme erinomaisia asiakaskokemuksia. Olemme menossa määrätietoisesti oikeaan suuntaan kohti tavoitteiden saavuttamista.”

Vertailu 1–12/2019 vs. 1–12/2018

 • Korkokate 4 318 miljoonaa euroa, -4 %
 • Liiketoiminnan tuotot 8 635 miljoonaa euroa, -6 %
 • Liiketoiminnan tuotot1 8 497 miljoonaa euroa, -1 %
 • Liiketoiminnan kulut -5 986 miljoonaa euroa, 19 %
 • Liiketoiminnan kulut1 -4 877 miljoonaa euroa, -1 %
 • Nettomääräiset luottotappiot -536 miljoonaa euroa, 210 %
 • Nettomääräiset luottotappiot1 -254 miljoonaa euroa, 47 %
 • Liikevoitto 2 113 miljoonaa euroa, -47 %
 • Oikaistu liikevoitto1,2 3 366 miljoonaa euroa, -4 %
 • Ydinvakavaraisuussuhde3 16,3 % vs.15,5 %
 • Kulu/tuotto-suhde 69 % vs. 55 %
 • Kulu/tuotto-suhde1 57 % vs. 57 %
 • Kulu/tuotto-suhde1,2 57 % vs. 57 %
 • Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 22 pistettä vs. 7 pistettä
 • Oman pääoman tuotto 5,0 % vs. 9,7 %
 • Oman pääoman tuotto1,4 8,1 % vs. 8,5 %

Vertailu Q4/2019 vs. Q4/2018

 • Korkokate 1 108 miljoonaa euroa, -3 %
 • Liiketoiminnan tuotot 2 294 miljoonaa euroa, 8 %
 • Liiketoiminnan tuotot1 2 156 miljoonaa euroa, 6 %
 • Liiketoiminnan kulut -1 179 miljoonaa euroa, -15 %
 • Liiketoiminnan kulut1 -1 179 miljoonaa euroa, -5 %
 • Nettomääräiset luottotappiot -102 miljoonaa euroa, 240 %
 • Nettomääräiset luottotappiot1 -102 miljoonaa euroa, 240 %
 • Liikevoitto 1 013 miljoonaa euroa, 44 %
 • Oikaistu liikevoitto1,2 822 miljoonaa euroa, 14 %
 • Ydinvakavaraisuussuhde3 16,3 % vs. 15,5 %
 • Kulu/tuotto-suhde 51 % vs. 65 %
 • Kulu/tuotto-suhde1 57 % vs. 61 %
 • Kulu/tuotto-suhde1,2 57 % vs. 63 %
 • Luottotappiotaso (jaksotettuun hankintamenoon arvostetusta luotonannosta) 17 pistettä vs. 5 pistettä
 • Oman pääoman tuotto 9,9 % vs. 6,3 %
 • Oman pääoman tuotto1,4 7,6 % vs. 6,7 %

Tuloslaskelmassa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4661, NOK 9,8499 ja SEK 10,5848.
1 Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Lisätietoja tulosraportin sivulla 6.
2 Oikaistu vakausmaksuilla ennen veroja: Q4/2019: -53 milj. euroa, Q3/2019: -52 milj. euroa ja Q4/2018: -42 milj. euroa (kirjattu tasapoistoina).
3 Vakavaraisuussuhteissa on laskettu mukaan tulos, josta on vähennetty kertyneet osingot. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu vakausmaksujen kirjaamisen ja esitystavan muutosten mukaisesti (lisätietoja tulosraportin liitteessä 1).
4 Oikaistu vakausmaksuilla verojen jälkeen:  Q4/2019: -40 milj. euroa, Q3/2019: -40 milj. euroa ja Q4/2018: -32 milj. euroa (kirjattu tasapoistoina).

Tuloslaskelma

  Q4 Q3 Muutos, Q4 Muutos, 1–12 1–12 Muutos,
  2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Milj. euroa                
Korkokate 1 108 1 083 2 1 142 -3 4 318 4 491 -4
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 775 756 3 720 8 3 011 2 993 1
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 266 211 26 182 46 1 024 1 088 -6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 13 -108 15 -107 50 124 -60
Muut liiketoiminnan tuotot 146 22 564 60 143 232 476 -51
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 294 2 085 10 2 119 8 8 635 9 172 -6
                 
Henkilöstökulut -648 -924 -30 -744 -13 -3 017 -2 998 1
Muut kulut -375 -366 2 -390 -4 -1 639 -1 566 5
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -156 -885 -82 -250 -38 -1 330 -482 176
Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 179 -2 175 -46 -1 384 -15 -5 986 -5 046 19
                 
Tulos ennen luottotappioita 1 115 -90   735 52 2 649 4 126 -36
                 
Luottotappiot, netto -102 -331 -69 -30 240 -536 -173 210
Liikevoitto 1 013 -421   705 44 2 113 3 953 -47
                 
Tuloverot -263 89   -200 32 -571 -872 -35
Tilikauden tulos 750 -332   505 49 1 542 3 081 -50

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

  31.12. 30.9. Muutos, 31.12. Muutos,
  2019 2019 % 2018 %
Mrd. euroa          
Luotot yleisölle 322,7 328,3 -2 308,3 5
Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset 303,9 299,5 1 291,6 4
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 168,7 168,3 0 165,0 2
Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset 166,4 161,9 3 160,2 4
Taseen loppusumma 554,8 585,9 -5 551,4 1
Hoidossa oleva varallisuus 324,1 313,8 3 280,1 16
Oma pääoma 31,5 30,5 3 32,9 -4

Tunnusluvut2

  Q4 Q3 Muutos, Q4 Muutos, 1–12 1–12 Muutos,
  2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Osakekohtainen tulos,
laimennusvaik. jälkeen, euroa
0,19 -0,08   0,13 46 0,38 0,76 -50
Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk,
euroa
0,38 0,32 19 0,76 -50 0,38 0,76 -50
Osakkeen päätöskurssi1, euroa 7,24 6,50 11 7,30 -1 7,24 7,30 -1
Osakkeen kokonaistuotto, % 18,7 12,4   -17,5   10,5 -19,5  
Ehdotettu/maksettu osakekohtainen
osinko, euroa
          0,40 0,69 -42
Oman pääoma / osake1, euroa 7,80 7,55 3 8,15 -4 7,80 8,15 -4
Liikkeessä olevien osakkeiden
enimmäismäärä1, milj.
4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
Osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo, milj.
laimennusvaikutuksen jälkeen, milj.
4 039 4 036 0 4 037 0 4 035 4 037 0
Oman pääoman tuotto, % 9,9 -4,4   6,3   5,0 9,7  
Aineellisen pääoman tuotto, % 11,3 -5,0   7,2   5,7 11,1  
Riskipainotettujen erien tuotto, % 2,0 -0,9   1,3   1,0 2,0  
Oman pääoman tuotto ml.
jaksotetut vakausmaksut, %
9,4 -4,9   5,9   5,0 9,7  
Kulu/tuotto-suhde, % 51 104   65   69 55  
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut
vakausmaksut, %
54 107   67   69 55  
Luottotappiotaso (jaksotettuun
hankintamenoon,  arvostetusta
luotonannosta), pistettä3
17 55 -69 5 240 22 7 214
Ydinvakavaraisuussuhde1,4,5,6,7, % 16,3 15,4   15,5   16,3 15,5  
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen
pääoma1,4,5,7, %
18,3 17,4   17,3   18,3 17,3  
Vakavaraisuussuhde1,4,5,7, % 20,8 20,0   19,9   20,8 19,9  
Ensisijainen pääoma1,4,7, mrd. euroa 27,5 27,3 1 27,0 2 27,5 27,0 2
Riskipainotetut erät4, mrd. euroa 150 156 -4 156 -4 150 156 -4
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)1 29 000 29 469 -2 28 990 0 29 000 28 990 0
Taloudellinen pääoma1,7, mrd. euroa 25,7 26,5 -3 26,6 -3 25,7 26,6 -3

1 Kauden lopussa.
2 Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista, katso https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports/.
3 Mukaan lukien myytävänä olevina omaisuuserinä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä raportoidut luotot yleisölle.    
4 Mukaan lukien tilikauden tulos.
5 Muutokset sovellettavaan pääomavaatimuksia koskevaan sääntelyyn (lisätietoja tulosraportin kohdassa ”Other information”).
6 Mukaan lukien tilikauden tulos oikaistuna kertyneillä osingoilla.
7 Vuoden 2018 vakavaraisuuslukuja ei ole oikaistu vakausmaksujen kirjaamisen ja esitystavan muutosten mukaisesti (lisätietoja tulosraportin liitteessä 1).
  

Näkymät
Painopistealueet, joiden avulla menestymme liiketoiminnassamme ja saavutamme taloudelliset tavoitteemme
Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean uudessa liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) optimoimme toiminnan tehokkuutta, 2) kasvatamme tuottoja ja 3) luomme erinomaisia asiakaskokemuksia.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022
Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:
oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut
Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Pääomatavoitteet
Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2020 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet
Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2020 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Luottosalkun laatu
Uusi: Nordea odottaa nykyisen makrotaloustilanteen perusteella, että luottojen laatu pysyy tulevina neljänneksinä suurelta osin ennallaan.

Aiempi: Nordea odottaa, että nettomääräiset luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla. Makrotalouden näkymät ovat kuitenkin hieman aiempaa epävarmemmat.

Osingonjakoehdotus
Nordea Bank Oyj:n jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2019, mukaan lukien tilikauden tulos, olivat 18 166 606 378,45 euroa, ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa oli 4 590 425 994,62 euroa. Hallitus ehdottaa 25. maaliskuuta 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. 

Kaupallisten kiinteistöjen riskipainot
Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevien kaupallisten kiinteistöjen riskipainot pienenivät 100 prosentista 50 prosenttiin Euroopan keskuspankin päivitettyä päätöksensä osana vuotuista valvontaprosessia.

Pilari 2:n mukainen vaatimus (P2R)
Nordea sai valvontatarkastus- ja arviointiprosessin (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) lopullisen päätöksen 10. joulukuuta 2019. Siinä esitetty pilari 2:n mukainen vaatimus on 1,75 prosenttia 1. tammikuuta 2020 lähtien. 

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme englanniksi:
Nordea Group Q4 2019 Report

Lisätietoja:  
Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391 Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15 Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 6. helmikuuta 2020 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com

Documents