Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2021

Pörssitiedotteet | 29-04-2021 07:30

Nordea Bank Oyj

Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)

29. huhtikuuta 2021 klo 7.30 Suomen aikaa

 

Yhteenveto ensimmäisestä neljänneksestä:

Liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui ja asiakastyytyväisyys parani kaikissa Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta paikallisissa valuutoissa laskettuna. Luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi 7 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 33 prosenttia 372 miljardiin euroon. Kasvua tukivat markkinoiden elpyminen ja uuden hoitoon saadun varallisuuden positiiviset nettomäärät. Uutta rahaa virtasi etenkin vähittäismarkkinoille suunnattuihin sijoitusrahastoihin. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset paranivat edelleen.

Vahva tulos perustui tuottojen voimakkaaseen kasvuun. Liikevoitto kasvoi 75 prosenttia vuoden takaisesta pääosin siksi, että liiketoiminnan tuotot paranivat peräti 21 prosenttia. Korkokate nousi 9 prosenttia, nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 8 prosenttia ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä oli poikkeuksellisen hyvä rahoitusmarkkinoiden vilkkaan toiminnan ansiosta.

Kulut kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Kulut kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä, kun vakausmaksuja pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisurahastoon kirjattiin aiempaa enemmän ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset suurenivat. Kun näitä eriä ja Nordea Finance Equipmentin (NFE) toimintojen yhdistämistä ei oteta huomioon, kulut vähenivät 3 prosenttia vuoden takaisesta. Koko vuoden odotetut vakausmaksut (224 miljoonaa euroa) kirjattiin vuonna 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuonna 2020 kirjattiin kahdessa erässä (153 miljoonaa euroa ensimmäisellä ja 49 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä). Henkilöstökulut supistuivat 2 prosenttia myös NFE:n aiheuttamat kulut mukaan lukien. Koko vuoden 2021 kulujen odotetaan olevan alle 4,6 miljardia euroa.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja toteutuneita luottotappioita oli vähän. Nettomääräisiä luottotappioita ja muita vastaavia eriä oli 52 miljoonaa euroa, eli luottotappiotaso oli 6 pistettä. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä näitä eriä oli 155 miljoonaa euroa ja luottotappiotaso oli 19 pistettä. Toteutuneita luottotappioita oli nettomääräisesti vähän. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin 650 miljoonassa eurossa, koska COVID-19-pandemian täysimääräiset vaikutukset Nordean asiakkaisiin ovat yhä epävarmat.

Kannattavuus paranee. Oman pääoman tuotto nousi 6,9 prosentista 11,0 prosenttiin, vaikka omaa pääomaa on erittäin paljon maksamattomien osinkojen vuoksi. Nordean kulu/tuotto-suhde parani 57 prosentista 48 prosenttiin, sisältäen jaksotetut vakausmaksut. Kehitystä tukivat vahva tuottokasvu ja edelleen parantunut kustannustehokkuus. Osakekohtainen tulos parani 73 prosenttia 0,19 euroon.

Pääomaa edelleen runsaasti – osingonmaksusuunnitelma vahvistettiin. Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani 1,5 prosenttiyksikköä 17,5 prosenttiin, eli se ylitti viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 7,3 prosenttiyksiköllä. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 24. maaliskuuta hallituksen päättämään enintään 0,72 euron osingon maksamisesta (0,33 euroa tilikaudelta 2019 ja 0,39 euroa tilikaudelta 2020) syyskuun 2021 jälkeen Euroopan keskuspankin ohjeistuksen mukaisesti.

Vuodelle 2022 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Nordea etenee kohti taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteena ovat 50 prosentin kulu/tuotto-suhde ja yli 10 prosentin oman pääoman tuotto. Nordea keskittyy edelleen kolmeen painopistealueeseen eli luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuuden.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivuilla 3 ja 4. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 53.)

 

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut, Q1/2021

  Q1/2021 Q1/2020 Muutos, % Q4/2020 Muutos, %
Milj. euroa          
Korkokate 1 212 1 109 9 1 169 4
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 827 765 8 792 4
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 370 110   217 71
Muut tuotot 11 18   41  
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 420 2 002 21 2 219 9
Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. vakausmaksut -1 095 -1 094 0 -1 218 -10
Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 319 -1 248 6 -1 218 8
Tulos ennen luottotappioita 1 101 754 46 1 001 10
Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto -52 -155   -28  
Liikevoitto 1 049 599 75 973 8
           
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, % 48 57   57  
Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, % 11,0 6,9   8,4  
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,11 73 0,18 6

Konsernijohtajan kommentti

”Yhteiskunnat ovat tasapainoilleet vuoden 2021 ensimmäiset kuukaudet koronarajoitusten kiristämisen sekä niiden purkamisen ja yhteiskuntien avaamisen välillä. Me Nordeassa tuemme aktiivisesti ja edistämme kestävää elpymistä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Olemme saaneet rohkaisevaa palautetta toiminnastamme, ja asiakastyytyväisyys on parantunut edelleen.

Tuloksemme koheni vilkkaan liike- ja asiakastoiminnan ansiosta, ja ensimmäinen vuosineljännes oli vahva. Liiketoiminnan volyymit jatkoivat hyvää kasvuaan kaikissa Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, ja luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi 7 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 33 prosenttia 372 miljardiin euroon. Sitä kasvatti rahoitusmarkkinoiden suotuisan kehityksen lisäksi neljänneksen aikana hoitoon saatu uusi varallisuus, jota oli nettomääräisesti 3,3 miljardia euroa. Yli puolet tästä uudesta rahasta meni vähittäismarkkinoille suunnattuihin sijoitusrahastoihin.

Liikevoittomme kasvoi 75 prosenttia vuoden takaisesta pääosin siksi, että liiketoiminnan tuotot paranivat 21 prosenttia. Korkokate kasvoi 9 prosenttia, mikä oli nopein kasvuvauhti kymmeneen vuoteen. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 8 prosenttia, ja niitä kertyi enemmän kuin kertaakaan vuoden 2017 jälkeen. Luotonantoon ja säästämiseen liittyvät palkkiotuotot lisääntyivät, mutta kortteihin liittyvät palkkiotuotot olivat edelleen noin kolmanneksen normaalia pienemmät. Rahoitusmarkkinat olivat poikkeuksellisen vilkkaat. Tämä ja nousseet arvostukset tukivat nettotulosta käypään arvoon arvostettavista eristä ensimmäisellä neljänneksellä.

Jatkoimme kulurakenteen parantamista ja tehokkuuden optimointia samalla kun kasvatimme tuottoja. Kulut olivat ensimmäisellä neljänneksellä kasvusuunnassa aiempaa suurempien vakausmaksujen ja valuuttakurssimuutosten vaikutusten vuoksi. Kun näitä eriä ei oteta huomioon, kulut olivat pienemmät kuin vuosi sitten. Henkilöstökulut supistuivat 2 prosenttia myös Nordea Finance Equipmentin (NFE) aiheuttamat kulut mukaan lukien. Vakaa aikomuksemme on saavuttaa koko vuoden kuluja koskeva tavoitteemme eli vähentää kulut alle 4,6 miljardiin euroon, joskin se on aiempaa haastavampaa liiketoiminnan vahvan aktiviteetin ja vahvistuvien valuuttakurssien vuoksi. Kaiken kaikkiaan valuuttakurssien vaikutus tulokseen oli kuitenkin positiivinen.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutuneita luottotappioita kertyi erittäin vähän, ja nettomääräisiä luottotappioita oli ensimmäisellä neljänneksellä 52 miljoonaa euroa. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin kuitenkin 650 miljoonassa eurossa, koska COVID-19-pandemian täysimääräiset vaikutukset Nordean asiakkaisiin ovat yhä epävarmat.

Poikkeuksellisen vahva tuottokasvu ja tiukkana jatkunut kulukuri paransivat kulu/tuotto-suhteemme 48 prosenttiin viime vuoden ensimmäisen neljänneksen 57 prosentista. Oman pääoman tuotto nousi 6,9 prosentista 11,0 prosenttiin, vaikka oman pääoman erittäin suuri määrä vaikuttaa tuottoon negatiivisesti.

Kaikki liiketoiminta-alueet etenevät suunnitelmien mukaisesti kohti tavoitteitaan. Personal Banking -liiketoiminta-alueen asuntoluottovolyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, mikä oli nopein kasvuvauhti vuoden 2016 jälkeen. Sijoitusrahastoihin saadun uuden rahan nettomäärä oli edelleen positiivinen, ja säästämiseen liittyvät tuotot kasvoivat 6 prosenttia. Vakausmaksuilla oikaistut kulut kasvoivat prosentin, ja kulu/tuotto-suhde parani 52 prosenttiin. Asiakastyytyväisyys parani edelleen.

Business Banking -liiketoiminta-alueen luottovolyymit kasvoivat 7 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu kiihtyi neljänneksen loppua kohti etenkin Norjassa ja Ruotsissa. Vakausmaksuilla oikaistut kulut kasvoivat 3 prosenttia NFE:n toimintojen yhdistämisen seurauksena. Olen erittäin iloinen parantuneesta asiakastyytyväisyydestä – etenkin Ruotsissa, jossa nousimme Prosperan tutkimuksessa viidenneltä sijalta ykköseksi henkilökohtaisessa palvelussa ja sijoituimme kaiken kaikkiaan toiseksi.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueen muutossuunnitelma etenee. Tavoitteena on vähentää liiketoiminnan monimutkaisuutta ja parantaa kannattavuutta. Asiakastoiminta oli erittäin vilkasta kaikissa painopistesegmenteissä, etenkin pääomamarkkinatoiminnassa. Lisäksi Marketsin tuotot olivat erittäin vahvat ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli kolmas peräkkäinen vuosineljännes, jolloin taloudellisen pääoman tuotto oli yli 10 prosenttia.

Asset & Wealth Management -liiketoiminta-alueen hoidossa oleva varallisuus kasvoi 33 prosenttia vuoden takaisesta uuteen ennätykseen ja oli 372 miljardia euroa. Ilahduttavaa oli erityisesti vähittäismarkkinoille suunnattujen sijoitusrahastojen vahva vire. Näihin rahastoihin saatiin neljänneksen aikana uutta rahaa nettomääräisesti 1,7 miljardia euroa. Kiinnostus vastuullisia tuotteitamme kohtaan oli suurta, ja asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde parani neljänneksen aikana 1,5 prosenttiyksikköä 17,5 prosenttiin. Olemme sen ansiosta pääomarakenteeltamme yksi Euroopan vahvimmista pankeista. Ylitämme viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 7,3 prosenttiyksiköllä – myös vähennettynä tilikausien 2019 ja 2020 osingoilla ja tilikaudelta 2021 toistaiseksi kertyneellä osingolla.

Pääomarakenteemme ansiosta pystymme sekä tukemaan asiakkaitamme että maksamaan osinkoa osakkeenomistajillemme. Osingonmaksusuunnitelmamme on selvä, ja se sai vahvistuksen varsinaiselta yhtiökokoukselta 24. maaliskuuta. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,72 euron osingon maksamisesta syyskuun 2021 jälkeen Euroopan keskuspankin ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen osakkeiden takaisinostojen kasvattamisesta. Aiemmin kerrotun mukaisesti osakkeiden takaisinostot ovat tärkeä keino jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille. Suunnitelmanamme on toteuttaa takaisinostot sen jälkeen kun nykyiset rajoitukset kumotaan.

Olemme nyt toteuttaneet liiketoimintasuunnitelmaamme puolentoista vuoden ajan ja etenemme suunnitelmien mukaisesti kohti vuodelle 2022 asettamiemme taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Meillä on vakaa halu parantaa jatkuvasti tulostamme keskittymällä kolmeen painopistealueeseen eli luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuus. Sisällytämme jatkossakin vastuullisuuden liiketoimintastrategiaamme ja otamme tarvittavat askeleet, jotta olemme nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä.

Olen varma, että etenemme vakaasti kohti valoisampia aikoja ja kukistamme viruksen. Nordean asema pandemian jälkeisessä maailmassa on vahva. Suuntamme on selvä: olemme vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa, entistä kannattavampi pankki sekä turvallinen ja luotettava vaikuttaja yhteiskunnassa.”

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

Tuloslaskelma

  Q1/2021 Q1/2020 Muutos, % Q4/2020 Muutos, %
Milj. euroa          
Korkokate 1 212 1 109 9 1 169 4
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 827 765 8 792 4
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 370 110   217 71
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -14 -2   5  
Muut liiketoiminnan tuotot 25 20 25 36 -31
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 420 2 002 21 2 219 9
Henkilöstökulut -682 -699 -2 -722 -6
Muut kulut -486 -419 16 -319 52
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -151 -130 16 -177 -15
Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 319 -1 248 6 -1 218 8
Tulos ennen luottotappioita 1 101 754 46 1 001 10
Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto -52 -155 -66 -28 86
Liikevoitto 1 049 599 75 973 8
Tuloverot -261 -139 88 -248 5
Tilikauden tulos 788 460 71 725 9

    
Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

     31.3.2021 31.3.2020 Muutos, % 31.12.2020 Muutos, %
Mrd. euroa          
Luotot yleisölle 333,6 324,3 3 329,8 1
Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset 320,3 295,4 8 317,6 1
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle 198,2 174,0 14 183,4 8
Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset 194,5 169,2 15 182,1 7
Taseen loppusumma 591,1 600,4 -2 552,2 7
Hoidossa oleva varallisuus 371,7 280,4 33 353,8 5
Oma pääoma 34,5 31,5 10 33,7 2

    
Tunnusluvut2

  Q1/2021 Q1/2020 Muutos, % Q4/2020 Muutos, %
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,11 73 0,18 6
Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa 0,64 0,38 68 0,55 16
Osakkeen päätöskurssi1, euroa 8,41 5,13 64 6,67 26
Oma pääoma / osake1, euroa 8,53 7,79 9 8,35 2
Osakkeiden enimmäismäärä1, milj. 4 050 4 050 0 4 050 0
Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj. 4 040 4 038 0 4 039 0
Oman pääoman tuotto, % 9,4 5,9   8,9  
Aineellisen pääoman tuotto, % 10,6 6,6   10,0  
Riskipainotettujen erien tuotto, % 2,0 1,2   1,9  
Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, % 11,0 6,9   8,4  
Kulu/tuotto-suhde, % 55 62   55  
Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, % 48 57   57  
Luottotappiotaso, jaksotettuun hankinta-menoon arvostetusta luotonannosta, pistettä 6 19   3  
Ydinvakavaraisuussuhde1,3, % 17,5 16,0   17,1  
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma1,3, % 19,2 17,8   18,7  
Vakavaraisuussuhde1,3, % 20,9 20,2   20,5  
Ensisijainen pääoma1,3, mrd. euroa 29,6 27,1 9 29,1 2
Riskipainotetut erät1, mrd. euroa 154 152 1 155 -1
Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), % 13,6 7,2   12,1  
Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, % 15,8 8,4   11,5  
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)1 27 800 28 292 -2 28 051 -1
Taloudellinen pääoma1, mrd. euroa 23,4 25,8 -9 23,5 -1
  1. Kauden lopussa.
  2. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista. 
  3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

Näkymät

Painopistealueet, joiden avulla saavutamme vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet

Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) toiminnan tehokkuuden optimointiin, 2) tuottojen kasvattamiseen ja 3) erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022

Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

  • oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
  • kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut (liiketoiminnan kulut)

Koko vuoden 2021 kulujen odotetaan olevan alle 4,6 miljardia euroa.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2021 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2021 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme englanniksi:

Nordea Group Q1 2021 Report

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja,
050 382 1391       
Ian Smith, konsernin talousjohtaja,
+45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet,
040 575 9178       
Konserniviestintä,
010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 29. huhtikuuta 2021 kello 7.30 Suomen aikaa.

    
Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents

Osavuosikatsaus