Nordean tulos – puolivuosikatsaus 2023

Pörssitiedotteet | 17-07-2023 07:30

Nordea Bank Oyj
Puolivuosikatsaus
17. heinäkuuta 2023 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto toisesta neljänneksestä

Vahva tuottokasvu ja liikevoitto. Liikevoitto kasvoi 26 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 1 718 miljoonaa euroa. Tuotot yhteensä kasvoivat 22 prosenttia pääasiassa korkokatteen 40 prosentin nousun ansiosta. Nettomääräiset korkomarginaalit paranivat. Nettomääräiset palkkiotuotot vähenivät 6 prosenttia lähinnä pääomamarkkinoiden vaisun aktiviteetin ja säästämisen tuotteisiin liittyvien palkkiotuottojen supistumisen vuoksi. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 14 prosenttia ja vakuutustoiminnan nettotulos 28 prosenttia. Kulut yhteensä lisääntyivät 7 prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon.

Oman pääoman tuotto 18,4 prosenttia – osakekohtainen tulos kasvoi 32 prosenttia. Nordean oman pääoman tuotto kasvoi 18,4 prosenttiin vuoden takaisesta 13,6 prosentista. Oman pääoman tuottoa paransivat vahva tuottokasvu, toiminnan tehostuminen ja erittäin hyvin hajautettuun luottosalkkuun perustuvat matalat riskikustannukset. Kulu/tuotto-suhde parani 46 prosentista 40 prosenttiin, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Osakekohtainen tulos kasvoi 32 prosenttia 0,37 euroon.

Kannattavuus oli vahva ja liiketoimintavolyymit vakaat. Asuntoluottojen volyymit olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Yritysluottojen volyymit kasvoivat 4 prosenttia. Yritysluotot toimivat alkuvuoden tapaan luottokasvun pääasiallisena veturina. Henkilöasiakkaiden talletukset kasvoivat 1 prosentin vuoden takaisesta, ja yritysasiakkaiden talletukset pienenivät 7 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 2 prosenttia pääosin sisäisten kanavien kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden ansiosta.

Luottosalkun laatu pysyi vakaana ja nettomääräisiä luottotappioita oli vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 32 miljoonaa euroa (4 korkopistettä). Talouskasvun hidastumisesta huolimatta saamiskohtaisten luottotappioiden nettomäärä pysyi matalana ja oli 25 miljoonaa euroa (3 korkopistettä). Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan paikallisissa valuutoissa laskettuna (euroiksi muunnettuna 572 miljoonaa euroa).

Vahva pääomarakenne. Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani 15,7 prosentista 16,0 prosenttiin hyvän tuloskehityksen ansiosta. Ydinvakavaraisuussuhde ylitti neljänneksen lopussa viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4,0 prosenttiyksiköllä. Pankin kyky tukea asiakkaita ja yhteiskuntaa on vahva. Nordean työ tehokkaan pääomarakenteen eteen jatkuu, ja neljäs omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma käynnistyi 28. huhtikuuta 2023.

Vuoden 2023 näkymät on päivitetty: oman pääoman tuoton odotetaan nyt olevan yli 15 prosenttia, kun sen aiemmin odotettiin olevan yli 13 prosenttia. Nordea pystyy vahvan liiketoimintamallinsa ansiosta tuottamaan hyviä tuloksia, vaikka makrotalouden epävarmuus on suurta ja rahoitusmarkkinat ovat epävakaat. Nordea pyrkii vahvaan kannattavuuteen myös jatkossa ja odottaa oman pääoman tuoton olevan vuonna 2023 yli 15 prosenttia.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulta 2 alkaen. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 58.)

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut

Milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos, %

Q1/2023

Muutos, %

1-6
2023

1-6
20221

Muutos, %

Korkokate

1 831

1 308

40

1 765

4

3 596

2 616

37

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

751

797

-6

765

-2

1 516

1 626

-7

Vakuutustoiminnan nettotulos

68

53

28

46

48

114

88

30

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

290

254

14

345

-16

635

526

21

Muut tuotot

15

16

 

0

 

15

33

 

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 955

2 428

22

2 921

1

5 876

4 889

20

Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. viranomaismaksut

-1 184

-1 105

7

-1 167

1

-2 351

-2 203

7

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 205

-1 122

7

-1 422

-15

-2 627

-2 492

5

Tulos ennen luottotappioita

1 750

1 306

34

1 499

17

3 249

2 397

36

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-32

56

 

-19

 

-51

68

 

Liikevoitto

1 718

1 362

26

1 480

16

3 198

2 465

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

40,1

45,5

 

39,9

 

40,0

45,1

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,8

48,8

 

42,7

 

42,7

48,4

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

18,4

13,6

 

17,1

 

17,8

13,1

 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,37

0,28

32

0,31

19

0,68

0,49

39

1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Lisätietoa englanninkielisen tulosraportin sivulla 5.

Konsernijohtajan kommentti

Geopoliittinen tilanne pysyi vuoden alkupuoliskolla hauraana. Makrotalouden epävarmuus ja sitkeä inflaatio aiheuttivat paineita sekä ihmisille että yrityksille. Lisäksi rahoitusmarkkinat olivat epävakaat.

Nordea on yksi Euroopan vakaimmista ja kannattavimmista pankeista. Toimintamme kestää erilaiset olosuhteet: pohjoismainen liiketoimintamallimme on erittäin hyvin hajautettu, taloudelliset riskimme ovat hallinnassa ja taseemme on vahva. Lisäksi Pohjoismaiden pankkimarkkinat ovat erittäin vakaat ja kannattavat. Kaikkien näiden tekijöiden ansiosta asemamme on ainutlaatuinen ja olemme vahva ja turvallinen kumppani asiakkaille, osakkeenomistajille ja koko yhteiskunnalle.

Tavoitteenamme on aina ollut – kuten nytkin – tukea asiakkaita samalla kun tuotamme vakaata ja ennustettavaa taloudellista tulosta. Asiakastoiminta jatkui toisella neljänneksellä vilkkaana ja kannattavuus pysyi vahvana. Oman pääoman tuottomme oli näiden tekijöiden ansiosta 18,4 prosenttia.

Tuotot kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme kuluja nopeammin, ja tavoitteenamme on pitää kehitys samalla uralla myös jatkossa. Tuotot kasvoivat toisella neljänneksellä 22 prosenttia Norjan ja Ruotsin heikkojen valuuttojen huomattavista epäsuotuisista vaikutuksista huolimatta. Kulut lisääntyivät 7 prosenttia. Pidimme edelleen vahvat inflaatiopaineet hallinnassa ja investoimme suunnitelmiemme mukaisesti talousrikollisuuden torjuntaan, kyberturvallisuuden vahvistamiseen ja teknisten järjestelmiemme parantamiseen. Kulu/tuotto-suhteemme parani 46 prosentista 40 prosenttiin.

Osoitimme jälleen kerran, että tuloskasvumme on vakaata ja kestävää. Liikevoittomme kasvoi 26 prosenttia 1,7 miljardiin euroon. Vuoden 2023 toinen neljännes oli kymmenes peräkkäinen neljännes, jona pystyimme kasvattamaan liikevoittoamme vuositasolla.

On kuitenkin selvää, että talouskasvun hidastuminen ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet epäsuotuisasti liiketoimintamme volyymien kasvuun, pääasiassa asuntoluottopuolella. Keskitymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta neuvontaa ja tukea. Olen iloinen nähdessäni, että asiakkaamme ovat yleisellä tasolla pystyneet sopeutumaan hyvin uuteen korkoympäristöön. Elinkustannusten kasvu ja kuluttajien heikentynyt luottamus ovat vähentäneet asuntolainojen ja sijoitustuotteiden kysyntää.

Hidastuneesta talouskasvusta huolimatta yritysluottojemme volyymit jatkavat kasvuaan etenkin Norjassa ja Ruotsissa. Tuimme neljänneksen aikana asiakkaitamme edelleen aktiivisesti ja laajensimme sekä henkilö- että yritysasiakkaille suunnattujen talletustuotteiden valikoimaa. Säästämisen puolella Private Bankingin vahva vire jatkui ja uuden hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli 1,8 miljardia euroa. Digipalvelujen käyttö lisääntyi entisestään: henkilöasiakkaiden mobiilipankin käyttäjämäärä kasvoi 7 prosenttia ja kirjautumisten määrä 9 prosenttia vuoden takaisesta. Olemme laajentaneet säännöllisesti tuote- ja palvelutarjontaamme sekä datan, analytiikan ja automaation käyttöä. Näiden toimien ansiosta mobiilipankkiimme kirjauduttiin 1,2 miljardia kertaa pelkästään viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Riskiasemamme ja luottojemme laatu ovat pysyneet vakaina. Niitä tukee ainutlaatuisen hyvin hajautettu pohjoismainen luottosalkku. Luottosalkkumme on suuri, ja se jakaantuu tasaisesti eri Pohjoismaihin ja eri toimialoille. Tämä on rakenteellinen etu, jonka ansiosta pystymme välttämään suuret keskittymät. Emme näe salkussamme todellisia paineen merkkejä, mutta seuraamme luonnollisesti erittäin tiiviisti makrotaloudellisen kehityksen vaikutusta asiakkaisiimme. Pohjoismaiden talouksien hidastumisesta huolimatta saamiskohtaisten luottotappioiden nettomäärä pysyi toisella neljänneksellä matalana ja oli 25 miljoonaa euroa (3 korkopistettä). 

Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli toisella neljänneksellä 32 miljoonaa euroa (4 korkopistettä). Edellisneljänneksiä suurempi luku johtui pääasiassa siitä, että luottotappiovarauksia peruutettiin aiempaa vähemmän, ei niinkään uusista luottotappiovarauksista. Pidimme johdon harkintaan perustuvan luottotappiovarauspuskurin ennallaan paikallisissa valuutoissa laskettuna. Euroiksi muunnettuna puskuri oli 572 miljoonaa euroa.

Personal Bankingin luottovolyymit pysyivät vakaina vuoden takaiseen verrattuna. Talletusvolyymit puolestaan kasvoivat 1 prosentin säästämisen tilien ansiosta. Ruotsissa asunto- ja sijoitusneuvojille suunnattujen digitaalisten myyntivinkkien määrä kasvoi 21 prosenttia, mikä auttaa meitä kasvattamaan markkinaosuuttamme edelleen.

Business Bankingin luottovolyymit kasvoivat 4 prosenttia Norjan ja Ruotsin vetäminä. Olemme sitoutuneita tukemaan siirtymää kohti entistä kestävämpää taloutta. Toimme toukokuussa markkinoille uuden kestävyystakauksen. Se parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia saada rahoitusta kestäviin investointeihin, kuten aurinkopaneeleihin ja energiaremontteihin.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueen luottovolyymit kasvoivat 3 prosenttia vuoden takaisesta, kun valuuttakurssimuutosten vaikutuksia ei oteta huomioon. Luottojen kysyntä oli vahvaa suurten yritysasiakkaiden keskuudessa. Tuimme asiakkaitamme edelleen vastaamalla heidän riskienhallintatarpeisiinsa. Talletukset palasivat lähemmäs normaalitasoaan osinkokauden ja ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisten tapahtumien jälkeen.

Asset & Wealth Managementin vahva vire jatkui, ja saimme sisäisten kanaviemme kautta hoitoomme uutta varallisuutta nettomääräisesti 2,6 miljardia euroa. Private Banking houkutteli runsaasti uusia varoja, ja saimme edelleen uusia asiakkaita erityisesti Ruotsissa. Pitkäaikaiset panostuksemme vastuullisuuteen saivat tunnustusta, kun sijoituimme Pohjoismaiden ykköseksi vuoden 2023 vastuullisia sijoitusbrändejä arvioivassa Responsible Investment Brand -indeksissä.

Pääomarakenteemme on yksi Euroopan vahvimmista, ja tarjoamme edelleen markkinoiden johtavia tuottoja osakkeenomistajillemme. Ydinvakavaraisuussuhteemme nousi neljänneksen aikana 15,7 prosentista 16,0 prosenttiin. Tämä ylittää viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4,0 prosenttiyksiköllä ja osoittaa vahvan kykymme tukea asiakkaita ja yhteiskuntaa. Tavoittelemme edelleen erinomaista pääomarakennetta. Käynnistimme 28. huhtikuuta neljännen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka on suuruudeltaan miljardi euroa.

Siitä lähtien kun käynnistimme Nordean muutossuunnitelman vuonna 2019, olemme johdonmukaisesti parantaneet liiketoimintamme tulosta ja kannattavuuttamme. Olemme nostaneet kannattavuuden uudelle, kestävästi korkeammalle tasolle ja olemme nyt yksi Euroopan kannattavimmista pankeista. Olemme päivittäneet koko vuoden näkymiämme ja odotamme oman pääoman tuoton olevan vuonna 2023 yli 15 prosenttia. Lisäksi arvioimme parhaillaan uudelleen pitkäaikaista taloudellista tavoitettamme vuodelle 2025. Päivitämme tavoitteen, kun julkistamme tulosraporttimme vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Nykyisen asemamme pohjalta jatkamme johdonmukaista työtämme, jolla nostamme konsernin tuloksen entistäkin paremmalle tasolle. Olemme sitoutuneet tarjoamaan erinomaisia monikanavaisia asiakaskokemuksia, keskittymään kannattavaan kasvuun sekä tehostamaan toimintaa ja pääoman käyttöä. Emme halua mitään muuta kuin palvella asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan ja olla heidän ensisijainen kumppaninsa – niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

Näkymät (päivitetty)

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2023

Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan yli 15 prosenttia (päivitetty).

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonjakoa koskevat periaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Näkymät (aiempi)

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2023

Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan yli 13 prosenttia.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonjakoa koskevat periaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Tuloslaskelma pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

Milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos, %

Q1/2023

Muutos, %

1-6
2023

1-6
2022

Muutos, %

Korkokate

1 831

1 308

40

1 765

4

3 596

2 616

37

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

751

797

-6

765

-2

1 516

1 626

-7

Vakuutustoiminnan nettotulos

68

53

28

46

48

114

88

30

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

290

254

14

345

-16

635

526

21

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

3

-4

 

-12

 

-9

-4

 

Muut liiketoiminnan tuotot

12

20

-40

12

0

24

37

-35

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 955

2 428

22

2 921

1

5 876

4 889

20

Henkilöstökulut

-725

-689

5

-719

1

-1 444

-1 381

5

Muut kulut

-304

-258

18

-287

6

-591

-517

14

Viranomaismaksut

-21

-17

24

-255

-92

-276

-290

-5

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-155

-158

-2

-161

-4

-316

-304

4

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 205

-1 122

7

-1 422

-15

-2 627

-2 492

5

Tulos ennen luottotappioita

1 750

1 306

34

1 499

17

3 249

2 397

36

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-32

56

 

-19

68

-51

68

 

Liikevoitto

1 718

1 362

26

1 480

16

3 198

2 465

30

Tuloverot

-383

-308

24

-332

15

-715

-553

29

Tilikauden tulos

1 335

1 054

27

1 148

16

2 483

1 912

30

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529 miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä, käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään ”Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto” kirjatut 76 miljoonan euron luottotappiot (64 miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ole vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.
 

Tunnusluvut pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1,2

 

Q2
2023

Q2
2022

Muutos, %

Q1
2023

Muutos, %

1-6
2023

1-6
2022

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,37

0,28

32

0,31

19

0,68

0,49

39

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,30

0,99

31

1,21

7

1,30

0,99

31

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

18,4

13,6

 

17,1

 

17,8

13,1

 

Oman pääoman tuotto, %

19,1

14,3

 

15,3

 

17,1

12,4

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

22,2

16,3

 

17,6

 

19,8

14,2

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,8

2,8

 

3,2

 

3,5

2,5

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

40,1

45,5

 

39,9

 

40,0

45,1

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,8

48,8

 

42,7

 

42,7

48,4

 

Kulu/tuotto-suhde, %

40,8

46,2

 

48,7

 

44,7

51,0

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

4

-6

 

2

 

3

-4

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

23,5

17,3

 

23,7

 

23,6

17,4

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

24,3

18,2

 

21,2

 

22,8

16,6

 

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529 miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä, käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään ”Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto” kirjatut 76 miljoonan euron luottotappiot (64 miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ole vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.
2. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

Mrd. euroa

30.6. 2023

30.6. 2022

Muutos, %

31.3. 2023

Muutos, %

Luotot yleisölle

340,0

347,6

-2

339,7

0

Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi ottaminen

316,6

328,5

-4

319,3

-1

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle

217,9

223,0

-2

217,7

0

Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi antaminen

202,9

210,6

-4

210,7

-4

Taseen loppusumma

602,4

610,9

-1

604,1

0

Hoidossa oleva varallisuus

363,1

355,5

2

362,4

0

Oma pääoma

29,1

30,1

-3

28,2

3

1. Kauden lopussa.

Tuloslaskelma mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Milj. euroa

Q2/2023

Q2/2022

Muutos, %

Q1/2023

Muutos, %

1-6
2023

1-6
2022

Muutos, %

Korkokate

1 831

1 308

40

1 765

4

3 596

2 616

37

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

751

797

-6

765

-2

1 516

1 626

-7

Vakuutustoiminnan nettotulos

68

53

28

46

48

114

88

30

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

290

254

14

345

-16

635

-11

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

3

-4

 

-12

 

-9

-4

 

Muut liiketoiminnan tuotot

12

20

-40

12

0

24

37

-35

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 955

2 428

22

2 921

1

5 876

4 352

35

Henkilöstökulut

-725

-689

5

-719

1

-1 444

-1 381

5

Muut kulut

-304

-258

18

-287

6

-591

-517

14

Viranomaismaksut

-21

-17

24

-255

-92

-276

-290

-5

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-155

-158

-2

-161

-4

-316

-304

4

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 205

-1 122

7

-1 422

-15

-2 627

-2 492

5

Tulos ennen luottotappioita

1 750

1 306

34

1 499

17

3 249

1 860

75

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-32

56

 

-19

68

-51

-8

 

Liikevoitto

1 718

1 362

26

1 480

16

3 198

1 852

73

Tuloverot

-383

-308

24

-332

15

-715

-539

33

Tilikauden tulos

1 335

1 054

27

1 148

16

2 483

1 313

89

 
Tunnusluvut mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

 

Q2
2023

Q2
2022

Muutos, %

Q1
2023

Muutos, %

1-6
2023

1-6
2022

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,37

0,28

32

0,31

19

0,68

0,33

106

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,30

0,85

53

1,21

7

1,30

0,85

53

Osakkeen päätöskurssi2, euroa

9,97

8,40

19

9,84

1

9,97

8,40

19

Oma pääoma / osake2, euroa

8,13

8,03

1

7,84

4

8,13

8,03

1

Osakkeiden enimmäismäärä2, milj.

3 589

3 753

-4

3 605

0

3 589

3 753

-4

Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj.

3 588

3 792

-5

3 622

-1

3 607

3 850

-6

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

18,4

13,6

 

17,1

 

17,8

9,2

 

Oman pääoman tuotto, %

19,1

14,3

 

15,3

 

17,1

8,5

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

22,2

16,3

 

17,6

 

19,8

9,7

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,8

2,8

 

3,2

 

3,5

1,7

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,8

48,8

 

42,7

 

42,7

54,3

 

Kulu/tuotto-suhde, %

40,8

46,2

 

48,7

 

44,7

57,3

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

4

-6

 

2

 

3

0

 

Ydinvakavaraisuussuhde2,3, %

16,0

16,6

 

15,7

 

16,0

16,6

 

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma2,3, %

18,3

18,8

 

18,0

 

18,3

18,8

 

Vakavaraisuussuhde2,3, %

20,5

20,9

 

20,1

 

20,5

20,9

 

Ensisijainen pääoma2,3, mrd. euroa

25,6

28,4

-10

25,5

0

25,6

28,4

-10

Riskipainotetut erät2, mrd. euroa

140,0

150,7

-7

142,0

-1

140,0

150,7

-7

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

23,5

17,3

 

23,7

 

23,6

12,2

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

24,3

18,2

 

21,2

 

22,8

11,4

 

Nettomääräinen korkomarginaali, %

1,69

1,14

 

1,58

 

1,64

1,15

 

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)2

29 317

27 350

7

28 922

1

29 317

27 350

7

Taloudellinen pääoma2, mrd. euroa

21,9

22,8

-4

22,2

-1

21,9

22,8

-4

1. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.
2. Kauden lopussa. 
3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Nordean vuoden 2023 toisen neljänneksen tulosta käsittelevästä raportista. Englanninkielinen tulosraportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy myös verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q2 2023 Report

Median edustajille, sijoittajille ja osakeanalyytikoille järjestetään 17. heinäkuuta kello 11.00 Suomen aikaa webcast-lähetys, jossa konsernijohtaja Frank Vang-Jensen esittelee tuloksen. Esittelyn jälkeen alkaa sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu kyselytilaisuus, jossa kysymyksiin vastaavat Frank Vang-Jensen, konsernin talousjohtaja Ian Smith ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Matti Ahokas.

Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir ja esitysmateriaali on saatavana samasta osoitteesta.

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 17. heinäkuuta 2023 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Documents

Osavuosikatsaus