Nordean tulos – kolmas neljännes 2023

Pörssitiedotteet | 19-10-2023 07:30

Nordea Bank Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)
19. lokakuuta 2023 klo 7.30 Suomen aikaa

Yhteenveto kolmannesta neljänneksestä

Vahva liikevoitto, joka perustui tuottojen voimakkaaseen kasvuun. Liikevoitto kasvoi 34 prosenttia vuoden takaisesta. Tuotot yhteensä kasvoivat 19 prosenttia negatiivisista valuuttakurssimuutoksista huolimatta. Tuottokasvua tuki korkokatteen 36 prosentin nousu, kun korkomarginaalit paranivat edelleen. Nettopalkkiotuotot vähenivät 4 prosenttia vuoden takaisesta. Vakuutustoiminnan nettotulos puolestaan kasvoi 66 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni 5 prosenttia. Kulut kasvoivat 5 prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon.

Oman pääoman tuotto 17,9 prosenttia – osakekohtainen tulos kasvoi 41 prosenttia. Nordean oman pääoman tuotto kasvoi vuoden takaisesta 12,7 prosentista 17,9 prosenttiin. Oman pääoman tuottoa paransivat tuottojen kasvu, joka oli huomattavasti nopeampaa kuin kulujen kasvu, sekä nettoluottotappioiden pieneneminen. Kulu/tuotto-suhde parani 45 prosentista 40 prosenttiin, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Osakekohtainen tulos kasvoi 41 prosenttia 0,38 euroon.

Yritysluottojen kasvu jatkui ja asuntoluottojen volyymit olivat vakaat. Nordean luotonanto yrityksille kasvoi 2 prosenttia vuoden takaisesta. Asuntoluottojen volyymit pysyivät ennallaan johtuen pohjoismaisten asuntomarkkinoiden vaimeudesta. Henkilöasiakkaiden talletusvolyymit pysyivät vakaina. Yritysasiakkaiden talletukset vähenivät 9 prosenttia pääasiassa siksi, että energiasektorilla oli vähemmän likviditeettitarpeita kuin vuosi sitten. Edellisneljännekseen verrattuna yritysasiakkaiden talletukset kasvoivat prosentin. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 5 prosenttia, ja sisäisten kanavien kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden määrä oli positiivinen.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettoluottotappioita oli vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 33 miljoonaa euroa (4 korkopistettä). Talouden hidastumisesta huolimatta uusien saamiskohtaisten luottotappiovarausten nettomäärä pysyi vähäisenä ja oli 43 miljoonaa euroa (5 korkopistettä). Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan paikallisissa valuutoissa laskettuna (euroiksi muunnettuna 577 miljoonaa euroa).

Pääoman kasvu tuki ennestään vahvaa pääomarakennetta. Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani edellisneljänneksen 16,0 prosentista 16,3 prosenttiin hyvän tuloskehityksen ansiosta. Pankin kyky tukea asiakkaita on vahva, sillä ydinvakavaraisuussuhde ylitti neljänneksen lopussa viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4,3 prosenttiyksiköllä. Nordean työ tehokkaan pääomarakenteen eteen jatkuu, ja neljäs omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on käynnissä.

Vuoden 2023 näkymät ennallaan: oman pääoman tuotto yli 15 prosenttia. Nordean liiketoimintamalli on vahva ja pohjoismainen luottosalkku on erittäin hyvin hajautettu. Liiketoimintamallinsa ansiosta Nordean tulos on vakaa ja kannattavuus hyvä myös epävarmassa taloustilanteessa. Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan vuonna 2023 yli 15 prosenttia.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulta 2 alkaen. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 56.)

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut

Milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos, %

Q2/2023

Muutos, %

1-9 2023

1-9 20221

Muutos, %

Korkokate

1 909

1 407

36

1 831

4

5 505

4 023

37

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

742

775

-4

751

-1

2 258

2 401

-6

Vakuutustoiminnan nettotulos

63

38

66

68

-7

177

126

40

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

225

238

-5

290

-22

860

764

13

Muut tuotot

13

14

-7

15

-13

28

47

-40

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 952

2 472

19

2 955

0

8 828

7 361

20

Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. viranomaismaksut

-1 174

-1 114

5

-1 184

-1

-3 525

-3 316

6

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 194

-1 130

6

-1 205

-1

-3 821

-3 622

5

Tulos ennen luottotappioita

1 758

1 342

31

1 750

0

5 007

3 739

34

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-33

-58

 

-32

 

-84

10

 

Liikevoitto

1 725

1 284

34

1 718

0

4 923

3 749

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,8

45,1

 

40,1

 

39,9

45,1

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,4

48,3

 

42,8

 

42,6

48,3

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

17,9

12,7

 

18,4

 

17,8

12,9

 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,38

0,27

41

0,37

3

1,06

0,76

39

1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Lisätietoa englanninkielisen tulosraportin sivulla 5.
 

Konsernijohtajan kommentti

Makrotaloudellinen ja geopoliittinen tilanne oli kolmannella neljänneksellä edelleen hauras. Haastavista olosuhteista huolimatta Nordean tulos oli vahva: tuloskasvu oli hyvää ja liiketoiminnan volyymit pysyivät vakaina.

Olemme viime vuosina kehittäneet johdonmukaisesti liiketoimintamme tulosta ja parantaneet kannattavuuttamme. Tämä on osoitus siitä, että pohjoismainen liiketoimintamallimme on vahva ja kestää vaihtelevat olosuhteet.

Pohjoismaat ovat tähän asti selvinneet haastavista olosuhteista hyvin, mutta taloudellinen toimeliaisuus on nyt aiempaa vaisumpaa. Meidän kaikkien on varauduttava siihen, että korkotaso jää viime vuosikymmentä korkeammalle. Siihen on sopeuduttava myös varallisuusarvojen ja sijoitusmahdollisuuksien osalta. Tämä koettelee sekä kotitalouksien että yritysten kestokykyä. Työllisyysaste on pitänyt hyvin pintansa, mutta talouskasvu hidastuu todennäköisesti seuraavien 12–18 kuukauden aikana. Vaikka elämme jatkuvassa epävarmuudessa, pidän rohkaisevana, että Pohjoismaiden talouksilla on hyvät edellytykset selvitä näistä haasteista.

Samaan aikaan eurooppalaisten pankkien kannattavuus on parantunut, kun pitkä matalien ja jopa negatiivisten korkojen aikakausi on päättynyt. Tämä on herättänyt huomiota eri sidosryhmien parissa, mutta on muistettava, että niin yhteiskunnat, markkinat kuin finanssialakin totuttelevat nyt historiallisesti katsottuna normaaliin korkotasoon. On myös tärkeää huomata, että pankkien kyky vastata yhteiskunnan tarpeisiin on riippuvainen sijoittajien luottamuksesta. Eurooppalaiset pankit ovat silti keskimäärin aliarvostettuja niiden sijoitettuun pääomaan nähden. Tämä johtuu erilaisista poliittisiin toimenpiteisiin ja sääntelyyn liittyvistä huolista sekä hidastuneen talouskasvun aiheuttamista taloudellisista riskeistä. Pankkimarkkinan heilunta keväällä osoitti, että vahvat, turvalliset ja kannattavat pankit ovat elintärkeitä yhteiskunnan kannalta. Ne tukevat asiakkaita ja talouskasvua kaikissa suhdanteissa.

Tämä on tehtävämme myös nykyisessä toimintaympäristössä – varmistamme luotonsaannin toteutuskelpoisille liiketoimintahankkeille sekä kotitalouksille, joiden säästöt ja lainat ovat tasapainossa. Teemme myös investointeja vahvistaaksemme pankin toimintaa entisestään ja edistääksemme kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Olemme ostaneet muun muassa Topdanmarkin henki- ja eläkevakuutustoiminnan Tanskassa sekä Danske Bankin Norjan henkilöasiakastoiminnan.

Meillä on vankka markkina-asema pohjoismaisella pankkisektorilla. Tätä tukee vahva taseemme. Laaja tuotevalikoimamme ja kokonaisvaltainen korkoriskien hallinta auttavat meitä säilyttämään johtavan asemamme jatkossakin.

Näiden vahvuuksiemme ansiosta tuloksemme oli jälleen hyvä kolmannella neljänneksellä. Tuimme asiakkaitamme aktiivisesti, ja liiketoiminnan volyymit pysyivät vahvoina, minkä ansiosta oman pääoman tuotto oli 17,9 prosenttia. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia vuoden takaisesta pääasiassa korkokatteen ansiosta ja huolimatta Norjan ja Ruotsin valuuttojen heikkenemisen negatiivisista vaikutuksista. Liikevoitto kasvoi 34 prosenttia vuoden takaisesta. Vaikka kulut kasvoivat 5 prosenttia, kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 48,3 prosentista 42,4 prosenttiin. Jos viranomaismaksuja ei oteta huomioon, kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 45,1 prosentista 39,8 prosenttiin.

Asuntoluottojen volyymit pitivät pintansa vaisuista asuntomarkkinoista huolimatta ja pysyivät vakaina vuoden takaiseen verrattuna. Pohjoismaiden heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta yritysluottojen kysynnän kasvu jatkui. Yrityksille suunnattu luotonanto kasvoi 2 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvatimme osuuttamme yritysluottojen markkinasta erityisesti Norjassa ja Ruotsissa.

Riskiasemamme ja luottojemme laatu ovat pysyneet vakaina. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli kolmannella neljänneksellä 33 miljoonaa euroa (4 korkopistettä) eli lähes sama kuin toisella neljänneksellä. Pidimme johdon harkintaan perustuvan luottotappiovarauspuskurin ennallaan paikallisissa valuutoissa laskettuna (euroiksi muunnettuna 577 miljoonaa euroa). Hajautettu liiketoimintamallimme on hyvä: luottosalkkumme jakaantuu useille eri toimialoille neljällä kotimarkkinallamme, jotka ovat osoittaneet pysyvänsä sopeutumaan hyvin muuttuviin olosuhteisiin.

Kaikilla neljällä liiketoiminta-alueellamme tuotot kasvoivat kolmannella neljänneksellä kuluja nopeammin. Personal Bankingin luotto- ja talletusvolyymit pysyivät vakaina vuoden takaiseen verrattuna. Säästämisen aktiviteetti väheni yleisesti ottaen vuoden takaisesta. Näimme kuitenkin merkkejä säännöllisen sijoittamisen kysynnän kasvusta, ja laaja talletustuotteiden valikoimamme kiinnosti asiakkaita. Digipalvelumme houkuttelevat asiakkaita, ja mobiilipankin käyttö nousi ennätyslukemiin. Kirjautumisten määrä kasvoi 11 prosenttia ja käyttäjien määrä 7 prosenttia vuoden takaisesta. 

Business Bankingin luottovolyymit kasvoivat 3 prosenttia Norjan ja Ruotsin vetäminä. Talletukset vähenivät 2 prosenttia. Vastikään markkinoille tuomallamme vihreää siirtymää edistävällä lainatakausohjelmalla oli paljon kysyntää. Sen ansiosta myönsimme entistä enemmän lainoja vastuullisiin investointeihin. Kestävän rahoituksen osuus oli vuosineljänneksen lopussa 10 prosenttia koko lainakannasta. Hidastuvasta taloudesta ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen pienenemisestä huolimatta asiakkaiden luottojen laatu pysyi vahvana, ja luottotappioita oli vähän.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueen luottovolyymit pysyivät vakaina, kun valuuttakurssimuutoksia ei oteta huomioon. Talletukset kasvoivat 5 prosenttia edellisneljänneksestä mutta vähenivät 16 prosenttia vuoden takaisesta, koska energiasektorilla oli aiempaa vähemmän likviditeettitarpeita.

Asset & Wealth Managementin luottovolyymit pysyivät vakaina ja talletusvolyymit supistuivat 7 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus puolestaan kasvoi 5 prosenttia 360 miljardiin euroon. Pääomamarkkinoiden epävakaus jatkui. Tästä huolimatta pankin sisäisten kanavien kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli edelleen positiivinen eli 0,6 miljardia euroa ja Private Banking sai uusia asiakkaita.

Pääomarakenteemme on vahva ja työmme tehokkaan pääomarakenteen eteen jatkuu. Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli neljänneksen lopussa 16,3 prosenttia ylittäen viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4,3 prosenttiyksiköllä.

Vastuullisuus on strategiamme keskiössä, ja työmme tällä alueella saa tunnustusta. Kolmannen neljänneksen aikana Morningstar Sustainalytics ESG-riskiluokituksemme parani vuosittaisessa arvioinnissa tasolle matala. Paransimme sijoitustamme ja olimme pohjoismaisista verrokkipankeista paras. Aiomme investoida vastuullisuustyöhön ja kehittää tätä osa-aluetta jatkossakin.

Toimintaedellytyksemme ovat hyvät, vaikka epävarmuus toimintaympäristössämme jatkuu: meillä on vakaa ja vahva liiketoimintamalli, joka kestää vaihtelevat olosuhteet, teemme laadukasta tulosta ja meillä on hyvin hajautettu pohjoismainen luottosalkku. Olemme sitoutuneet tarjoamaan erinomaisia monikanavaisia asiakaskokemuksia, keskittymään kannattavaan kasvuun sekä tehostamaan toimintaa ja pääoman käyttöä.

Tämän ansiosta pystymme jatkossakin tukemaan asiakkaitamme, pitämään kannattavuutemme vahvana ja tuottamaan osakkeenomistajillemme markkinoiden johtavaa tuottoa.

Frank Vang-Jensen
Konsernijohtaja

Näkymät (ennallaan)

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto.

Tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2023

Nordea odottaa oman pääoman tuoton olevan yli 15 prosenttia.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonjakoa koskevat periaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Tuloslaskelma pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

Milj. euroa

Q3/2023

Q3/2022

Muutos, %

Q2/2023

Muutos, %

1-9 2023

1-9 2022

Muutos, %

Korkokate

1 909

1 407

36

1 831

4

5 505

4 023

37

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

742

775

-4

751

-1

2 258

2 401

-6

Vakuutustoiminnan nettotulos

63

38

66

68

-7

177

126

40

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

225

238

-5

290

-22

860

764

13

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

4

-3

 

3

33

-5

-7

-29

Muut liiketoiminnan tuotot

9

17

-47

12

-25

33

54

-39

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 952

2 472

19

2 955

0

8 828

7 361

20

Henkilöstökulut

-729

-691

5

-725

1

-2 173

-2 072

5

Muut kulut

-292

-276

6

-304

-4

-883

-793

11

Viranomaismaksut

-20

-16

25

-21

-5

-296

-306

-3

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-153

-147

4

-155

-1

-469

-451

4

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 194

-1 130

6

-1 205

-1

-3 821

-3 622

5

Tulos ennen luottotappioita

1 758

1 342

31

1 750

0

5 007

3 739

34

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-33

-58

-43

-32

3

-84

10

 

Liikevoitto

1 725

1 284

34

1 718

0

4 923

3 749

31

Tuloverot

-380

-283

34

-383

-1

-1 095

-836

31

Tilikauden tulos

1 345

1 001

34

1 335

1

3 828

2 913

31

1. Pois lukien seuraavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä: vähennyskelvoton tappio Venäjän toimintoihin liittyvien 529 miljoonan euron kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättämisestä, käypään arvoon arvostettavien erien nettotulokseen kirjattu Venäjälle tehdyistä rahastosijoituksista aiheutunut 8 miljoonan euron tappio (6 miljoonaa euroa verojen jälkeen) sekä erään ”Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto” kirjatut 76 miljoonan euron luottotappiot (64 miljoonaa euroa verojen jälkeen) suorista vastuista, joiden vastapuoli on venäläinen. Kertyneiden valuuttakurssitappioiden kierrättäminen ei vaikuttanut omaan pääomaan, omiin varoihin eikä pääomaan, sillä vastaava positiivinen erä kirjattiin muuhun laajaan tulokseen. Näin ollen tällä erällä ei ole vaikutusta Nordean kykyyn maksaa osinkoja tai ostaa takaisin omia osakkeita.

Tunnusluvut pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1,2

 

Q3/

2023

Q3/

2022

Muutos, %

Q2/

2023

Muutos, %

1-9 2023

1-9 2022

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,38

0,27

41

0,37

3

1,06

0,76

39

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,41

1,02

38

1,30

8

1,41

1,02

38

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

17,9

12,7

 

18,4

 

17,8

12,9

 

Oman pääoman tuotto, %

18,5

13,3

 

19,1

 

17,6

12,7

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

21,4

15,2

 

22,2

 

20,4

14,5

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,8

2,7

 

3,8

 

3,6

2,6

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,8

45,1

 

40,1

 

39,9

45,1

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,4

48,3

 

42,8

 

42,6

48,3

 

Kulu/tuotto-suhde, %

40,4

45,7

 

40,8

 

43,3

49,2

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

4

7

 

4

 

3

0

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

23,5

16,6

 

23,5

 

23,6

17,1

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

24,4

17,5

 

24,3

 

23,3

16,9

 

1. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.
2. Lisätietoa vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä on edellisen taulukon alaviitteessä 1.

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

Mrd. euroa

30.9.2023

30.9.2022

Muutos, %

30.6.2023

Muutos, %

Luotot yleisölle

343,3

345,9

-1

340,0

1

Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi ottaminen

320,3

327,4

-2

316,6

1

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle

213,9

225,4

-5

217,9

-2

Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi antaminen

202,4

215,7

-6

202,9

0

Taseen loppusumma

609,8

624,7

-2

602,4

1

Hoidossa oleva varallisuus

359,7

341,4

5

363,1

-1

Oma pääoma

30,4

30,5

0

29,1

4

1. Kauden lopussa.

Tuloslaskelma mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Milj. euroa

Q3/

2023

Q3/

2022

Muutos, %

Q2/

2023

Muutos, %

1-9 2023

1-9 2022

Muutos, %

Korkokate

1 909

1 407

36

1 831

4

5 505

4 023

37

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

742

775

-4

751

-1

2 258

2 401

-6

Vakuutustoiminnan nettotulos

63

38

66

68

-7

177

126

40

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

225

238

-5

290

-22

860

227

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

4

-3

 

3

33

-5

-7

-29

Muut liiketoiminnan tuotot

9

17

-47

12

-25

33

54

-39

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 952

2 472

19

2 955

0

8 828

6 824

29

Henkilöstökulut

-729

-691

5

-725

1

-2 173

-2 072

5

Muut kulut

-292

-276

6

-304

-4

-883

-793

11

Viranomaismaksut

-20

-16

25

-21

-5

-296

-306

-3

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-153

-147

4

-155

-1

-469

-451

4

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 194

-1 130

6

-1 205

-1

-3 821

-3 622

5

Tulos ennen luottotappioita

1 758

1 342

31

1 750

0

5 007

3 202

56

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

-33

-58

-43

-32

3

-84

-66

27

Liikevoitto

1 725

1 284

34

1 718

0

4 923

3 136

57

Tuloverot

-380

-283

34

-383

-1

-1 095

-822

33

Tilikauden tulos

1 345

1 001

34

1 335

1

3 828

2 314

65

 

Tunnusluvut mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1

 

Q3/

2023

Q3/

2022

Muutos, %

Q2/

2023

Muutos, %

1-9 2023

1-9 2022

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,38

0,27

41

0,37

3

1,06

0,60

77

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

1,41

0,87

62

1,30

8

1,41

0,87

62

Osakkeen päätöskurssi2, euroa

10,41

8,80

18

9,97

4

10,41

8,80

18

Oma pääoma / osake2, euroa

8,56

8,24

4

8,13

5

8,56

8,24

4

Osakkeiden enimmäismäärä2, milj.

3 557

3 714

-4

3 589

-1

3 557

3 714

-4

Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj.

3 566

3 722

-4

3 588

-1

3 593

3 815

-6

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

17,9

12,7

 

18,4

 

17,8

10,3

 

Oman pääoman tuotto, %

18,5

13,3

 

19,1

 

17,6

10,1

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

21,4

15,2

 

22,2

 

20,4

11,5

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

3,8

2,7

 

3,8

 

3,6

2,1

 

Kulu/tuotto-suhde pl. viranomaismaksut, %

39,8

45,1

 

40,1

 

39,9

48,6

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

42,4

48,3

 

42,8

 

42,6

52,1

 

Kulu/tuotto-suhde, %

40,4

45,7

 

40,8

 

43,3

53,1

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

4

7

 

4

 

3

3

 

Ydinvakavaraisuussuhde2,3, %

16,3

15,8

 

16,0

 

16,3

15,8

 

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma2,3, %

18,7

18,2

 

18,3

 

18,7

18,2

 

Vakavaraisuussuhde2,3, %

20,7

20,3

 

20,5

 

20,7

20,3

 

Ensisijainen pääoma2,3, mrd. euroa

26,3

27,1

-3

25,6

3

26,3

27,1

-3

Riskipainotetut erät2, mrd. euroa

140,9

149,4

-6

140,0

1

140,9

149,4

-6

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

23,5

16,6

 

23,5

 

23,6

13,7

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

24,4

17,5

 

24,3

 

23,3

13,4

 

Nettomääräinen korkomarginaali, %

1,77

1,23

 

1,69

 

1,68

1,18

 

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)2

29 266

27 649

6

29 317

0

29 266

27 649

6

Taloudellinen pääoma2, mrd. euroa

22,0

22,5

-2

21,9

1

22,0

22,5

-2

1. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.
2. Kauden lopussa. 
3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Nordean vuoden 2023 kolmannen neljänneksen tulosta käsittelevästä raportista. Englanninkielinen tulosraportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy myös verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q3 2023 Report

Median edustajille, sijoittajille ja osakeanalyytikoille järjestetään 19. lokakuuta kello 11.00 Suomen aikaa webcast-lähetys, jossa konsernijohtaja Frank Vang-Jensen esittelee tuloksen. Esittelyn jälkeen alkaa sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu kyselytilaisuus, jossa kysymyksiin vastaavat Frank Vang-Jensen, konsernin talousjohtaja Ian Smith ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Matti Ahokas.

Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir ja esitysmateriaali on saatavana samasta osoitteesta.

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 19. lokakuuta 2023 kello 7.30 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Documents