27-10-2023 14:21

Miten valuuttariskit vaikuttavat pk-yrityksen vuosibudjettiin

Valuuttakurssimuutokset voivat olla jopa yli kymmenen prosenttia vuodessa, mikä tuo suuren epävarmuustekijän pk-yrityksen liiketoimintaan. Syksyllä budjetointiprosessin käynnistyessä herää usein aiheellinen kysymys: mitä valuuttakurssia uskallan käyttää budjetissa? Tässä kirjoituksessa pohdimme, miten valuuttariskit vaikuttavat yrityksen vuosibudjettiin.
Business owner with laptop

Budjetin avulla yritysjohto määrittelee taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Budjetti muodostaa vertailukohdan, johon tavoitteista poikkeamista suhteutetaan. Yrityksen päätöksenteolle ja menestykselle on olennaista, että budjetin poikkeamat ja niiden syyt ymmärretään, ja poikkeamiin reagoidaan oikein. Yrityksen taloudellisia tavoitteita asetettaessa onkin tärkeä tunnistaa, mitkä riskit uhkaavat niiden saavuttamista. Mikäli valuuttamääräiset ostot tai myynnit edustavat merkittävää osaa yrityksen tuloksessa, kannattaa artikkeli lukea huolella.

Voit myös hyödyntää Nordean valuutta-ekonomistin lokakuun alussa päivittämät vuoden 2023 budjetoinnin tueksi tarkoitetut valuuttakohtaiset ennusteet ja termiinikurssit täältä.

Mitkä riskit uhkaavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista?

Budjetin toteutuminen on aina epävarmaa. Valuuttamääräisten kassavirtojen osalta tulevaisuuden valuuttakurssi on ilmeinen epävarmuustekijä. Yritysjohto voi kuitenkin liiketoiminnan luonteesta riippuen kyetä ennustamaan tulevia kassavirtoja kohtuullisen luotettavasti.

Esimerkki

Mietitään kahta kuvitteellista pk-yritystä: Konepajayhtiö A ja suoraan kuluttajille vähittäismyyntiä tekevä yritys B.

Yrityksellä A tulevan vuoden liikevaihto näkyy jo syksyllä tilauskirjassa. Myyntiä arvioidaan tulevan 80–120 % ennusteesta.

Sen sijaan yrityksen B myynti tulee suoraan kassapäätteen kautta. Historiaan perustuvan, valistuneen arvion mukaan liikevaihdon vaihteluväliksi osataan määrittää 50–150 %.

Todennäköisesti molemmilla yrityksillä näkymä lähitulevaisuuteen on varmempi kuin pidemmälle ennustettaessa. Jos valuuttamääräinen myynti tai osto ajoittuu vasta loppuvuoteen, vaihteluväli kasvaa entisestään valuuttakurssin tuoman epävarmuuden takia.

 

Valuuttakurssimuutokset voivat olla jopa yli 10% vuodessa. Syksyllä budjetointiprosessin käynnistyessä herää usein aiheellinen kysymys: mitä valuuttakurssia uskallan käyttää budjetissa?

Mistä valuuttamääräisille kassavirroille budjetointikurssit?

Budjetointihetken markkinakurssi, eli tyypillisesti spot-kurssi, on yksi lähtökohta tulevan vuoden valuuttakurssin haarukoinnille. Budjetoinnin ja budjetoidun myynnin tai oston toteutumisen välissä kuluu kuitenkin aikaa. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä todennäköisemmin oletettu valuuttakurssi poikkeaa paljonkin siitä, millä kurssilla valuutanvaihto lopulta tapahtuu.

Oletetaan, että budjetti laaditaan syyskuussa ja budjettikurssiksi valitaan tuon hetken valuuttakurssi. Jos tätä verrataan seuraavan vuoden keskimääräiseen toteutuneeseen valuuttakurssiin, nähdään että ero voi olla huomattava. EURUSD:ssa poikkeama on ollut usein yli 5 %, tai joskus jopa yli 10 %. Harvassa yrityksessä katelaskelmat kestävät näin suurta eroa.

Sanastoa

Spot-kurssi on tämänhetkinen markkinakurssi valuuttaparille. Valuutan ostaminen tai myyminen spot-kurssilla tapahtuu kahden pankkipäivän päästä kaupasta. Valuuttakauppa voidaan sopia myös tapahtuvaksi tänään tai huomenna.

Termiinikurssi on kahden osapuolen välisen, tulevaisuuteen sovittavan valuuttakaupan kiinteä kurssi. Termiinikurssin lähtökohtana on spot-kurssi, jonka päälle lasketaan valuuttojen välisestä korkoerosta muodostuvat termiinipisteet. Esimerkiksi EURUSD-termiinikurssia laskettaessa termiinikurssi on spot-kurssia korkeampi dollarikoron ollessa eurokorkoa suurempi.

Suojausasteella tarkoitetaan sitä, että mikä osuus tulevista valuutanvaihtotarpeista suunnitellaan toteutettavaksi valuuttasuojien kautta ja mikä osuus tehdään kunkin hetken vallitsevaan markkinakurssiin (spot-kurssiin).

Valuuttasuojaamisella tarkoitetaan tässä valuuttakurssin sopimista etukäteen tulevaisuuden valuutanvaihtotarpeille

Prosentuaalinen ero edeltävän vuoden syyskuun ja tätä seuraavan kalenterivuoden keskikurssien välillä. Tämä kuvastaa sitä, kuinka paljon toteutuva valuuttakurssi voi poiketa budjetoinnissa käytettävästä valuuttakurssista.

Toinen vaihtoehto on termiinikurssi, joka lasketaan spot-kurssin sekä valuuttojen korkoeron avulla. Päävaluutoille termiinikurssit ovat vuoden horisontilla useimmiten muutaman prosentin sisällä spot-kurssista. Jos valuuttojen välinen korkoero on suuri, voi termiinikurssi olla huomattavastikin spot-kurssia korkeampi tai matalampi. Termiinikurssi kuvastaa tiettyyn tulevaisuuden päivään markkinoilla sovittavaa valuutan vaihtokurssia, ja näin ollen se toimii myös lähtökohtana valuuttasuojaukselle. Mikäli valuuttariskiä ei ole suojattu, ei termiinikurssi itsessään paranna ennustettavuutta.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että periaatteessa paraskin ennuste on oikeassa vain tekohetkellään.

Moni tukeutuu pankkien kurssiennusteisiin, joissa voidaan monipuolisemmin huomioida erilaisia kursseihin vaikuttavia tekijöitä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että periaatteessa paraskin ennuste on oikeassa vain tekohetkellään. Markkinoita heiluttavat maailmantalouden käänteet, keskuspankkien korkopolitiikka, sijoittajien mieliala ja monet muut tekijät.

On hyvä, että budjettikurssi määritellään selkeästi ja läpinäkyvästi, käytettiinpä sitten spot-kurssia, termiinikurssia tai valuuttakurssiennustetta. On lisäksi tärkeä muistaa, etteivät nämä juuri ole toinen toistaan parempia ennusteen toteutumisen näkökulmasta. Siksi onkin syytä pohtia, mitä yritys voi tehdä ennustettavuuden parantamiseksi.

Miten budjettikurssin voi varmistaa?

Koska tulevan kurssikehityksen ennustaminen on mahdotonta, ei kurssin mahdollisimman tarkka arvaaminen olekaan välttämättä tavoittelemisenarvoinen lähtökohta budjettikurssin määrittämiselle. Entä jos konepajayritys A ja vähittäismyyntiä tekevä B voisivat varmistaa valuuttakurssin osalle ensi vuoden kassavirroista jo etukäteen? Molemmilla yrityksillä on keskenään melko erilainen kyky ennustaa tulevia kassavirtoja, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin toimia.

Jos merkittävä osuus valuuttamääräisistä kassavirroista on suojattu, on loogista käyttää jo valmiiksi lukittua suojauskurssia myös budjetissa. Nopeasti ajateltuna koko vuoden kurssin lukitseminen kerralla saattaa tuntua mielekkäältä. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista, koska yritysten kyky ennustaa tulevan vuoden ostoja ja myyntejä on erilainen.

Esimerkki

Yritys A ennusti myyntinsä olevan vähintään 80 %:ia budjetoidusta. Tyypillistä on, että varmistuneiden projektien kassavirtojen suojausaste on yleensä korkea verrattuna niihin projekteihin, joista on vasta jätetty tarjous.

Sen sijaan yrityksen B, jonka myynti on epävarmempaa, kannattaa suojata lähikuukausien ennustettua myyntiä suuremmalla suojausasteella kuin niiden kuukausien, joihin on pidempi aika.

Kummallakin esimerkkiyrityksellä ennusteet tarkentuvat vuoden mittaan, mikä avaa mahdollisuuden päivittää suojausta tuleville kuukausille. Näin toimimalla lopputuloksena on tasaisempi ja ennakoitavampi kurssikehitys. Tutustu Pohjanmaan Kalusteen ja Ball Groupin tapoihin suojautua valuuttakurssien heilahtelulta.

 

Suuryritykset ovat jo pitkään tehneet valuuttasuojauksiaan systemaattisesti tasoittaen näin kurssivaihtelua vuoden aikana. Nordean uusimpien, parhaillaan jopa automatisoitujen, valuuttaratkaisujen myötä tällainen toimintamalli on tullut yhä useamman pk-yrityksen ulottuville. Myös valuuttariskin merkitys yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen pystytään mallintamaan konkreettisesti. Jos aihe on vieras, kannattaa tutustua artikkeliimme mitä tehdä yrityksen valuuttariskille.

Johdon tärkeimpiä tehtäviä on reagoida ympäristön muutoksiin ja ohjata toimintaa siten, että asetetut tavoitteet voidaan niistä huolimatta saavuttaa. Valuuttakurssimuutosten potentiaaliset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan sellaisia, että monen yhtiön kuukausittaisessakin talousseurannassa on vertailua varten oma sarakkeensa kurssimuutosten aiheuttamalle budjettipoikkeamalle. Looginen ja läpinäkyvä tapa määritellä budjettikurssi auttaa näiden poikkeamien havaitsemisessa sekä niiden taustalla olevien syiden ymmärtämisessä. Käytännössä ainoa tapa varmistaa budjettikurssien toteutuminen ainakin osittain on suojata valuuttariski. Valuutta-asiantuntijamme auttavat sinua valuuttariskin mallintamisessa, suojaustarpeen määrittämisessä ja suojausten toteuttamisessa.

Mietityttääkö yrityksesi valuuttariski? 

Ota asia puheeksi Nordean yhteyshenkilösi kanssa tai lähesty suoraan Nordea Marketsin asiatuntijoita. Autamme mielellämme! 

Puh: +358 9 369 50460 

E-mail: fxflowfi [at] nordea.com (fxflowfi[at]nordea[dot]com)  

Yrittäjyys