Beslutninger på Nordeas generalforsamling 2012

Selskabsmeddelelse | 22-03-2012 16:50

Valg af bestyrelse
Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh blev genvalgt til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, og Peter F Braunwalder blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for samme periode. Björn Wahlroos blev genvalgt til formand for bestyrelsen.

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Marie Ehrling valgt til næstformand for bestyrelsen, og der blev informeret om, at følgende personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen og Lars Oddestad (suppleant).

Valg af revisor
KPMG AB blev genvalgt som revisor indtil næste ordinære generalforsamling.

Vederlag
Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens medlemmer skal være uændret. Vederlag skal dermed udgøre 252.000 euro til formanden, 97.650 euro til næstformanden og 75.600 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for arbejdet i bestyrelsens tre udvalg på 16.600 euro til udvalgsformanden og 12.900 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et nomineringsudvalg, der får til opgave til næste generalforsamling at fremlægge forslag om bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse. Nomineringsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer, som udpeges af de fire aktionærer, der målt på stemmeret ejer de største aktieposter i Nordea pr. 31. august 2012.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Generalforsamlingen besluttede, at Nordea i sin værdipapirhandel løbende skal kunne købe egne aktier. Beholdningen af sådanne aktier må ikke på noget tidspunkt overstige 1 pct. af samtlige aktier i Nordea.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Generalforsamlingen vedtog retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere (den administrerende direktør og øvrige medlemmer af koncernledelsen). Nordea skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og evne til at levere i henhold til Nordeas kort- og langsigtede mål. Den årlige aflønning består af fast løn og variabel løn. Der betales en fast løn for et tilfredsstillende arbejde. Der tilbydes en variabel løndel for at belønne opfyldelsen af forud aftalte mål på koncern-, forretningsområde- og individuelt niveau. Der skal tages højde for, hvordan resultatet påvirkes på lang sigt, når målene fastsættes. Den variable løn må generelt ikke overstige 35 pct. af den faste løn. Variabel løn skal betales i form af kontanter og aktier/aktiekursrelateret aflønning og er underlagt rådighedsindskrænkning, udskydelsesperiode og justering af udskudt vederlag.

Vederlag til ledende medarbejdere fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Nordeas interne retningslinjer og procedurer, der er baseret på det svenske finanstilsyns forskrifter om aflønningssystemer og EU’s direktiv om kapitalkrav for banker samt international praksis for en rimelig aflønningsstruktur.

Langsigtet incitamentsordning
Generalforsamlingen vedtog en langsigtet incitamentsordning 2012 (”2012-ordningen”), der omfatter ca. 400 ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere i Nordea koncernen.

Ordningen, som er aktie- og præstationsbaseret, forudsætter en initial investering fra deltagerne, har resultatmåling i en periode over tre år og en øvre grænse for udfaldet. Aflønning ifølge programmet er i form af vederlagsfri matching- og performance-aktier.

For at kunne gennemføre den langsigtede incitamentsordning på en omkostningseffektiv og fleksibel måde besluttede generalforsamlingen at afdække den finansielle risiko gennem en kombination af omfordeling af 6.680.832 aktier fra afdækningen af 2007-2009-ordningerne til 2012-ordningen og en rettet kontantemission af 2.679.168 konvertible C-aktier, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om tilbagekøb af C-aktierne og – efter konvertering til stamaktier – at overdrage stamaktierne til deltagerne i 2012-ordningen. Til dækning af visse omkostninger, primært sociale afgifter, skal desuden højst 1.560.000 af de C-aktier, der blev omfordelt henholdsvis tilbagekøbt og konverteret til stamaktier til 2012-ordningen, ligesom for tidligere incitamentsordninger kunne overdrages på et reguleret marked.

 
Yderligere information:

Jan Larsson, leder af Group Identity & Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 52

 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents