Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2013

Selskabsmeddelelse | 01-02-2013 09:00

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2012 og består af Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Michael Thorén, udpeget af den svenske stat, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Peder Hasslev, udpeget af AMF, og Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 14. marts 2013. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Stine Bosse, som ikke stiller op til genvalg, og nyvalg af Elisabeth Grieg. Nomineringsudvalget foreslår genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling, og at Elisabeth Grieg vælges som nyt bestyrelsesmedlem for samme periode. Det foreslås desuden, at Björn Wahlroos genvælges til bestyrelsesformand indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Elisabeth Grieg foreslås som nyt medlem af bestyrelsen
Elisabeth Grieg er født i 1959. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI i Oslo og en kandidateksamen i human resources og management fra University of San Francisco. Elisabeth Grieg er medejer af Grieg koncernen og har haft forskellige stillinger i koncernen siden 1982 med undtagelse af perioden 1985-1987, hvor hun var analytiker inden for shipping i Bergen Bank. Hun er bestyrelsesmedlem i Grieg Star Group AS og i flere andre koncernselskaber. Hun er desuden bestyrelsesformand i Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), bestyrelsesmedlem i SOS Barnbyar Norge og medlem af rådet i Det Norske Veritas (DNV). Elisabeth Grieg har ingen aktier i Nordea.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Björn Wahlroos er bestyrelsesformand og Kari Stadigh er direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af KPMG AB som revisor for perioden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 252.000 til formanden (uændret), EUR 108.100 til næstformanden og EUR 77.900 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønningsudvalget, revisionsudvalget og risikoudvalget på EUR 20.750 til formanden for udvalget og EUR 14.700 til de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Den foreslåede forhøjelse af bestyrelsens vederlag er gennemsnitlig 3 pct. Inklusive vederlag for udvalgsarbejde er den samlede forhøjelse 5 pct. De seneste fem år har vederlaget været uændret.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2014 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.

   

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents