Årsregnskabsmeddelelse 2014

Selskabsmeddelelse | 28-01-2015 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Vi leverer i 2014 et robust resultat med stabile indtægter, lavere omkostninger og forbedret kreditkvalitet. Vi forbedrer dermed det ordinære resultat med 9 pct.[1] på trods af udfordrende markedsforhold præget af lav vækst, lave renter og øgede geopolitiske spændinger.

På opsparingsområdet havde vi en rekordstor tilgang af kapital under forvaltning fra vores kunder på EUR 18,6 mia., og markedsandelen steg. Også på erhvervskundeområdet har vi konsolideret vores position yderligere. Vi blev kåret som den førende bank for store erhvervskunder i Norden af Greenwich og som nummer et på nordiske aktier af Prospera.

Vores kapitalposition blev forbedret yderligere i 2014 hovedsageligt som følge af stærk kapitalopbygning svarende til 2,1 pct. af den samlede risikoeksponering før udbytte. Bestyrelsen foreslår et udbytte på EUR 0,62 pr. aktie (EUR 0,43). Den egentlige kernekapitalprocent steg 1,8 procentpoint til 15,7.

For 2015 er vi forberedt på endnu et år præget af lav vækst, lave renter og en ændret kundeadfærd. Vi vil derfor fortsætte med at levere på vores plan med øget omkostnings- og kapitaleffektivitet for at sikre vores stærke finansielle fundament. Samtidig fortsætter vi med at tilpasse vores serviceydelser til kundernes ændrede behov, og vi investerer i vores it-platform for at sikre, at vi også på lang sigt kan tilbyde kunderne personaliserede løsninger, der er nemme at bruge.”

2014 sammenlignet med 2013 (4. kvartal 2014 sammenlignet med 3. kvartal 2014)[2]:

  • De samlede driftsindtægter er uændrede ekskl. engangsposter[2]; i lokal valuta en stigning på 2 pct.[2] (stigning på 6 pct.[2]; i lokal valuta en stigning på 7 pct.[2]
  • De samlede omkostninger faldt 4 pct.[2]; i lokal valuta et fald på 1 pct.[2] (stigning på 5 pct.[2]; i lokal valuta en stigning på 6 pct.[2]
  • Ordinært resultat steg 9 pct.[2]; i lokal valuta en stigning på 12 pct.[2] (stigning på 6 pct.[2]; i lokal valuta en stigning på 7 pct.[2]
  • Egentlig kernekapitalprocent steg til 15,7 fra 13,9[3] (stigning til 15,7 fra 15,6)
  • Omkostningsprocent faldt til 49,1[2] fra 51 (fald på 0,5 pct. til 48,8[2])
  • Nedskrivningsandel på 15 bp, et fald fra 21 bp (stigning på 3 bp til 15 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,6 pct.[2], en stigning fra 11,0 pct. (stigning til 11,8 pct.[2] fra 11,2 pct[2].)
  • Foreslået udbytte pr. aktie EUR 0,62, en stigning fra EUR 0,43 pr. aktie

Hovedtal, fortsættende aktiviteter[4], EUR mio. 4. kv.
2014
3. kv.
2014
Ænd.
%
Lokal
valuta
4. kv.
2013
Ænd.
%
Lokal
valuta
2014 2013 Ænd.
%
Lokal
valuta
Nettorenteindtægter 1.356 1.396 -3 -1 1.390 -2 1 5.482 5.525 -1 2
Driftsindtægter i alt[2] 2.513 2.377 6 7 2.469 2 4 9.847 9.891 0 2
Driftsindtægter i alt 2.513 2.754 -9 -8 2.469 2 4 10.224 9.891 3 6
Resultat før nedskrivninger[2] 1.286 1.205 7 8 1.186 8 11 5.015 4.851 3 6
Nedskrivninger på udlån, netto -129 -112 15   -180 -28 -27 -534 -735 -27 -26
Ordinært resultat[2] 1.157 1.093 6 7 1.006 15 18 4.481 4.116 9 12
Ordinært resultat 1.157 1.126 3 4 1.006 15 18 4.324 4.116 5 8
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR 0,22 0,23     0,19     0,83 0,77    
Resultat pr. aktie (udv.) (grund-lag for udbytte[5], saml. akt.), EUR 0,22 0,30     0,19     0,89 0,77    
Egenkapitalforrentning[2], pct. 11,8 11,2     10,5     11,6 11,0    
Egenkapitalforrentning, pct. 11,8 12,8     10,5     11,5 11,0    

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 4. kvt. 2014: DKK 7,45, NOK 8,36 og SEK 9,10.
[1]I rapporteret valuta og ekskl. engangsposter – kapitalgevinst på EUR 378 mio. og nedskrivning på immaterielle aktiver på EUR 344 mio. i 3. kvt. 2014 og omstruktureringsomkostninger på EUR 190 mio. i 2. kvt. 2014.
[2]Ekskl. engangsposter i 2. kvt. og 3. kvt. 2014, se fodnote [1].
[3]Tidligere skønnet egentlig kernekapitalprocent i henhold til Basel III.
[4]Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
[5]Resultat pr. aktie (udv.), grundlag for udbytte, er eksklusive nedskrivning på immaterielle aktiver i 3. kvt. 2014.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804                             
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 55 47 22 00
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 61 22 93 92

Gå til IR regnsskabssider

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents