Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2016

Pressemeddelelse | 26-01-2016 19:30

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2015 og består af Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Katarina Thorslund, udpeget af Alecta, Anders Oscarsson, udpeget af AMF og AMF Fonder, og Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 17. marts 2016. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer og genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand. Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Det foreslås desuden, at Björn Wahlroos genvælges til bestyrelsesformand indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Björn Wahlroos er bestyrelsesformand og Kari Stadigh er direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor for perioden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling fastsætter et vederlag til bestyrelses­medlemmerne på EUR 287.400 til formanden, EUR 136.500 til næstformanden og EUR 88.850 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønnings­udvalget, revisionsudvalget og risikoudvalget på EUR 36.050 til formanden for udvalget og EUR 25.750 til de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Nomineringsudvalget konstaterer, at bestyrelsesarbejdet i Nordea er blevet mere komplekst og tidskrævende og kræver et mere omfattende forberedelsesarbejde i bestyrelsesudvalgene. Det berettiger en forhøjelse af bestyrelsens vederlag. Den foreslåede forhøjelse af bestyrelsens vederlag er 3 pct. for samtlige bestyrelsesmedlemmer, og den samlede foreslåede forhøjelse af vederlaget er også 3 pct. Niveauet for det foreslåede vederlag anses for at være i overensstemmelse med gældende markedsvilkår i betragtning af Nordeas virksomhed og markedsværdi.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave at fremsætte forslag til den ordinære generalforsamling 2017 om dirigent på generalforsamlingen, valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt om vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor.

  
Yderligere information:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents