Invitation til Nordeas ordinære generalforsamling med forslag om forenkling af den juridiske struktur

Pressemeddelelse | 04-02-2016 11:40

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) inviterer aktionærerne til ordinær generalforsamling torsdag 17. marts 2016 kl. 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm i henhold til vedlagte indkaldelse.

Forslag om forenkling af den juridiske struktur
Som meddelt i delårsrapporten for 2. kvartal 2015 arbejder Nordea på at forenkle sin juridiske struktur. I dag 4. februar har bestyrelserne for henholdsvis Nordea Bank (NBAB), Nordea Bank Danmark (NBD), Nordea Bank Finland (NBF) og Nordea Bank Norge (NBN) underskrevet planer om fusioner på tværs af landegrænserne med det formål at ændre datterbankerne i NBAB til filialer af NBAB og forelægge generalforsamlingen fusionsplanerne til vedtagelse. Planen er, at fusionerne skal finde sted i starten af 2017.

De foreslåede ændringer i den juridiske struktur er betinget af generalforsamlingens vedtagelse, myndighedernes godkendelse og et tilfredsstillende resultat af dialogen med myndighederne i de enkelte lande samt af, at fusionerne ikke helt eller delvis forhindres af gældende love eller andet, der vurderes som væsentligt af bestyrelsen for NBAB. De vigtigste risici for gennemførelsen af fusionerne er de mange eksterne afhængigheder, herunder de finansielle tilsynsmyndigheder og skattemyndighederne.

- En filialstruktur vil gøre det muligt for os på alle måder at arbejde som Ét Nordea. Det vil styrke bankens governance og er led i forenklingen af vores processer. Det giver banken en mere effektiv og enkel struktur og nedbringer den administrative kompleksitet. Filialstrukturen vil bidrage til at gøre os mere konkurrencedygtige til gavn for kunderne, siger koncernchef Casper von Koskull.

Filialstrukturen vil kun i mindre grad påvirke kapitaliseringsniveauet. Konsolideringen af kapitalgrundlaget eller niveauet for kapitalkrav bliver ikke påvirket. Det forventes ikke, at ændringen markant vil påvirke det beløb, Nordea koncernen betaler i selskabsskat, og Nordea vil fortsat betale skat i de lande, hvor koncernen har aktiviteter. Den samlede finansielle effekt af gennemførelsen af fusionerne kan dog indebære yderligere ikke ubetydelige nettoomkostninger afhængigt af det endelige udfald af reguleringen, især den foreslåede opbygning af den svenske afviklingsfond over de næste 4-5 år.

- Vi er overbevist om, at de langsigtede fordele ved filialstrukturen opvejer omkostningerne, og vi vil fremadrettet have særligt fokus på at sikre lige vilkår i de nordiske lande, siger Casper von Koskull.

Indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres i dag på www.nordea.com og 11. februar 2016 i Post- och Inrikes Tidningar.

Meddelelse om, at indkaldelse er foretaget, sker ved annoncering i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 11. februar 2016.

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Yderligere information:
Claus Christensen, leder af Group Communications, 25 24 89 93
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents