Beslutninger på Nordeas generalforsamling 2017

Pressemeddelelse | 16-03-2017 16:35

På dagens ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) blev resultatopgørelsen og balancen for 2016 godkendt. Generalforsamlingen vedtog en udbyttebetaling på 0,65 euro pr. aktie og fastsatte afstemningsdagen for udbyttebetalingen til 20. marts 2017. Bestyrelsen og koncernchefen blev meddelt decharge for året 2016. Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at træffe beslutning om at udstede konvertible instrumenter.

Valg af bestyrelse
Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen blev genvalgt til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Björn Wahlroos blev genvalgt til formand for bestyrelsen.

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Lars G Nordström valgt til næstformand for bestyrelsen, og det blev oplyst, at følgende personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola (suppleant), Toni H. Madsen, Gerhard Olsson og Hans Christian Riise.

Valg af revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB blev genvalgt som revisor indtil næste ordinære generalforsamling.

Vederlag
Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens medlemmer skal udgøre 294.600 euro til formanden, 141.300 euro til næstformanden og 91.950 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i bestyrelsens compliance-udvalg, revisionsudvalg og risikoudvalg på 48.650 euro til udvalgsformanden og 29.600 euro til hvert af de øvrige medlemmer og for udvalgsarbejde i bestyrelsens aflønningsudvalg på 36.050 euro til udvalgsformanden og 25.750 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et nomineringsudvalg, der får til opgave til næste generalforsamling at fremlægge forslag om bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse. Nomineringsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer, som udpeges af de fire aktionærer, der målt på stemmeret ejer de største aktieposter i Nordea pr. 31. august 2017. 

Udstedelse af konvertible instrumenter
Bestyrelsen blev bemyndiget til inden næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om at udstede konvertible instrumenter i selskabet, hvilket betyder, at aktiekapitalen kan øges med et beløb, der svarer til højst 10 pct. af aktiekapitalen. Udstedelse af konvertible instrumenter i henhold til bemyndigelsen kan ske med eller uden forkøbsret for eksisterende aktionærer og skal ske på markedsvilkår. Formålet med bemyndigelsen er at gøre en fleksibel og effektiv tilpasning af selskabets kapitalstruktur til kapitalkravsreglerne mulig. 

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Generalforsamlingen besluttede, at Nordea løbende skal kunne købe egne aktier for at understøtte sin værdipapirhandel. Beholdningen af sådanne aktier må ikke på noget tidspunkt overstige 0,1 pct. af samtlige aktier i Nordea eller 10 pct. af Nordeas overskydende egentlige kernekapital, alt efter hvad der er lavest. 

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Generalforsamlingen vedtog retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere (koncernchefen, vicekoncernchefen og de øvrige medlemmer af koncernledelsen). Nordea skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og evne til at gennemføre strategien og nå de fastsatte mål, så Nordea kan blive en Great European bank.

Den årlige aflønning består af fast løn og variabel løn. De ledende medarbejdere tilbydes en variabel løn i form af en incitamentsordning (GEM EIP 2017) med forud aftalte mål på koncern-, forretningsområde-/koncernfunktions- og individuelt niveau. Der skal tages højde for, hvordan resultatet påvirkes på lang sigt, når målene fastsættes. Udfaldet af GEM EIP 2017 vil være baseret på bestyrelsens vurdering af udfaldet af de forud aftalte mål. Udfaldet af GEM EIP 2017 betales over en periode på fem år i form af kontanter og er underlagt justering af den udskudte aflønning, indeksregulering i forhold til Nordeas samlede afkast til aktionærerne (eksklusive udbytte i udskydelsesperioden) og restriktioner med hensyn til rådighed i henhold til det svenske finanstilsyns forskrifter om aflønningsordninger under hensyntagen til lokale regler og forhold, hvor det er relevant. GEM EIP 2017 har resultatmåling i en periode på et år, og udfaldet kan ikke overstige den faste løndel. De ledende medarbejdere er blevet tilbudt en lignende ordning siden 2013.

 

Yderligere information:
Stine Wind, pressechef, Danmark, +45 40 45 10 72
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

Documents