Nordea offentliggør prospekt vedrørende flytningen til bankunionen og fusionen af Nordea Bank AB ind i Nordea Holding Abp

Pressemeddelelse | 16-02-2018 14:00

Nordea offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med den foreslåede fusion af Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sverige) ind i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) og den efterfølgende børsnotering af aktierne i Nordea Finland.

Den 6. september besluttede bestyrelsen i Nordea Sverige at indlede en proces for flytning af Nordea koncernens moderselskabs hovedsæde fra Sverige til Finland, som er medlem af bankunionen. Ifølge forslaget skal flytningen gennemføres som en grænseoverskridende omvendt lodret fusion ved absorption. Nordea Sveriges aktionærer vil som fusionsvederlag modtage én ny aktie i Nordea Finland for hver aktie i Nordea Sverige, som de ejer pr. den dag, hvor gennemførelsen af fusionen anmeldes til det finske selskabsregister. Aktierne i Nordea Finland planlægges optaget til handel og officiel notering på Nasdaq i Helsinki, Stockholm og København ved fusionens gennemførelse. Det finske finanstilsyn har i dag godkendt Nordea Finlands prospekt i forbindelse med den foreslåede fusion og den efterfølgende notering af aktierne i Nordea Finland modtaget som fusionsvederlag.

Nordea forventer, at nettonutidsværdien af de samlede besparelser på afviklingsgebyrer, indskydergarantier og andre midlertidige effekter af flytningen af hovedsædet til bankunionen udgør ca. EUR 0,9-1,2 mia. (i beregningen indgår ikke eventuelle effekter på selskabsskat eller kapitalkrav) i forhold til at bevare hovedsædet i Sverige. Dette skøn indebærer en vis ændring baseret på de aktuelle regnskabsoplysninger fra det forventede interval af nutidsværdien på EUR 1,1-1,3 mia., som Nordea kommunikerede 14. december 2017. Nutidsværdien forventes at stige eller falde som følge af ændringer i bankens balance såvel som eksterne forhold. Forskellen skyldes primært mere forfinede beregninger relateret til bankens balance efter fradrag, hvilket reducerer den forventede positive effekt på nutidsværdien af afviklingsgebyrer og fradrag for renteomkostninger på efterstillet gæld. Den anslåede nutidsværdi kan ændre sig og er baseret på en række forudsætninger og vurderinger. Hvis disse forudsætninger og vurderinger ændrer sig, kan det påvirke de anslåede fordele, som flytningen af hovedsædet forventes at medføre.

Prospektet er indleveret til de relevante tilsynsmyndigheder til brug i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Frankrig og Spanien. Oversættelser af resumeet af prospektet til finsk, svensk, dansk, norsk, fransk og spansk indgår i prospektet som bilag og offentliggøres særskilt på Nordeas hjemmeside www.nordea.com.

Prospektet vil være tilgængeligt på www.nordea.com fra og med i dag. Fra og med eller omkring 19. februar vil prospektet også være tilgængeligt på Nordea Finlands kontor, Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, Finland, Nasdaq Helsinkis reception, Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, Finland, og Nordeas hovedkontor, Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sverige.
 

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Mads Sixhøj, press officer Denmark, + 45 29292582
  

Vigtig meddelelse

Distribution af denne meddelelse kan være lovmæssigt begrænset, og personer, som kommer i besiddelse af noget dokument eller information, hvortil der henvises heri, bør undersøge og iagttage sådanne begrænsninger. Denne meddelelse er ikke adresseret til, og er ikke ment til brug for eller distribution til, nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion, hvor sådan distribution, offentliggørelse eller brug vil være i strid med lovgivningen eller kræve nogen registrering. Enhver beslutning i relation til den foreslåede fusion bør alene foretages på baggrund af indkaldelsen til generalforsamling i Nordea og prospektet i relation til fusionen samt en uafhængig analyse af informationen deri. Du bør læse fusionsprospektet for mere omfattende information om Nordea koncernen og fusionen.

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtidige forhold, særligt NPV-estimaterne. Sådanne udsagn kan ændres og er baseret på en række antagelser og skøn, som er nærmere omtalt i prospektet.
  

Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 16. februar 2018 kl. 14:00 dansk tid.

Documents