Nordea udsteder hybrid kernekapital med konverteringsklausul

Selskabsmeddelelse | 20-03-2019 07:00

Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

MÅ IKKE FRIGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL USA ELLER ANDRE JURISDIKTIONER, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE VIL VÆRE I STRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING.

Nordea Bank Abp har i dag annonceret prissætningen af hybrid kernekapitalinstrumenter på USD 1.250.000.000 i form af Fixed Rate Reset Perpetual Non-Call March 2026 Additional Tier 1 Conversion Notes (”Instrumenterne”), som udstedes inden for rammerne af Nordeas Global Medium-Term Note Programme. Instrumenterne er uden udløbsdato, har fast rente med rentefastsættelsesdatoer og indeholder en konverteringsklausul. Første mulige indfrielsesdato er i marts 2026. Instrumenterne udgør hybrid kernekapital (AT1-kapital) og udstedes med henblik på at fastholde Nordeas stærke kapitalposition og drage fordel af de gunstige markedsforhold.

Instrumenterne udstedes til en tegningskurs på 100 pct. og har en kuponrente på 6,625 pct. frem til den første rentefastsættelsesdato 26. marts 2026, hvorefter renten på ny fastsættes hvert femte år. Instrumenterne er uden udløbsdato med en første mulig indfrielsesdato i marts 2026. Hvis Nordeas egentlige kernekapitalprocent (enten individuelt eller konsolideret på koncernniveau) falder til under 5,125, konverteres Instrumenterne automatisk til aktier i Nordea Bank Abp. Udstedelsen er led i Nordeas normale kapitalstyring.

Udbuddet af Instrumenterne, som er privat placeret på de internationale kapitalmarkeder, er fuldt tegnet. Afregningsdatoen er 26. marts 2019. Nordea vil ansøge om at få Instrumenterne optaget til handel på Global Exchange Market på den irske børs Euronext Dublin.

Yderligere information:
Andreas Larsson, leder af Debt Investor Relations, +46 709 70 75 55
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, Danmark, +45 70 80 11 62

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 20. marts 2019 kl. 07.00 dansk tid.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Distribution af denne børsmeddelelse kan være lovmæssigt begrænset, og personer, som kommer i besiddelse af dokumenter eller anden information, hvortil der henvises heri, bør orientere sig om og iagttage sådanne begrænsninger. Denne børsmeddelelse er ikke rettet mod og er ikke til distribution til eller brug for fysiske eller juridiske personer i jurisdiktioner, hvor en sådan distribution, offentliggørelse eller brug vil være i strid med lovgivningen eller reglerne eller vil kræve registrering. Denne børsmeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe Instrumenterne eller andre værdipapirer. Ligeledes vil der ikke ske udbud eller salg af Instrumenterne eller andre værdipapirer i stater eller jurisdiktioner, hvor dette vil være i strid med gældende lovgivning.

Denne børsmeddelelse er ikke til offentliggørelse eller distribution direkte eller indirekte i eller til USA og udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Instrumenterne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act af 1933 med ændringer (”US Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre dette sker i medfør af en fritagelse fra kravene i US Securities Act eller i form af en transaktion, som ikke er omfattet heraf. Der vil ikke ske et offentligt udbud af værdipapirer i USA. 

Et prospekt er ikke og vil ikke blive godkendt i Storbritannien i forbindelse med Instrumenterne. Denne børsmeddelelse henvender sig alene til (i) personer uden for Storbritannien, (ii) ”investment professionals” som defineret i Article 19(5) i Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”FSMO”) eller (iii) ”high net worth entities” og andre personer, til hvem den lovligt kan videreformidles som defineret i Article 49(2) (a) til (d) i FSMO (alle sådanne personer betegnes under et ”relevante personer”). Enhver investering, som kan være omtalt i denne børsmeddelelse, er kun tilgængelig for relevante personer, og opfordringer, tilbud eller aftaler om at indgå sådanne investeringer gælder kun relevante personer. Personer, som ikke indgår i gruppen af relevante personer, bør ikke handle eller disponere på grundlag af denne børsmeddelelse eller dens indhold. 

Kun professionelle kunder/godkendte modparter i henhold til MiFID II / Intet dokument med central information i forbindelse med PRIIP’er / Det britiske finanstilsyns begrænsning i forbindelse med betinget konvertible obligationer – Producentens målgruppe (produktstyring i henhold til MIFID II) er alene godkendte modparter og professionelle kunder (alle distributionskanaler). Der er ikke udarbejdet et dokument med central information i henhold til reglerne om PRIIP’er, da produktet ikke gøres tilgængeligt for detailkunder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Intet salg til detailkunder som defineret i henhold til MiFID II.
   
   
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.


Documents