Halvårsrapport 2019

Selskabsmeddelelse | 18-07-2019 06:30

Nordea Bank Abp – Intern viden – Halvårsrapport

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”Markedsforholdene for Nordea er uændrede med fortsat udlånsvækst, marginpres og udfordrende vilkår for market making-aktiviteterne. Via vores indsats gennem de seneste 12 måneder ser vi dog positive tegn på generobring af markedsandele og fremtidige omkostningsbesparelser, men det tager tid, før det øgede aktivitetsniveau afspejles fuldt ud i resultatet.

Når det er sagt, så er resultatet ikke tilfredsstillende, og det er derfor nødvendigt med yderligere tiltag for at styrke de finansielle resultater. Jeg er overbevist om, at de investeringer, vi har foretaget inden for compliance og IT, sammen med vores engagerede og dygtige medarbejdere vil sikre en stærk udvikling af banken fremover.

I Nordea har vi i de senere år nedbragt bankens risiko, investeret i vores digitale platforme og compliance-setup, fokuseret vores aktiviteter på de nordiske markeder og er gået ind i en ny fase med kundefokus. De finansielle markedsforhold har også ændret sig med en forventning om lavere renter i en længere periode, og snart får vi mere klarhed over vores kapitalkrav inden for bankunionen. Nordea vil derfor revurdere sine finansielle mål, herunder kapital- og udbyttepolitik, og forventer at præsentere dem efter offentliggørelsen af resultatet for 3. kvartal 2019.

Som meddelt 30. juni 2019 har jeg valgt at gå på pension fra Nordea ved udgangen af 2020, og processen med at finde min efterfølger er i gang. Yderligere information om timing offentliggøres, når den er tilgængelig”.

2. kvartal 2019 i forhold til 2. kvartal 2018 (2. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal 2019)  

 • Nettorenteindtægter EUR 1.071 mio., -4 pct.; -1 pct. i lokal valuta (1 pct., 2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt EUR 2.141 mio., -17 pct.; -16 pct. i lokal valuta (1 pct., 2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt[1] EUR 2.141 mio., -4 pct.; -3 pct. i lokal valuta (1 pct., 2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsomkostninger i alt EUR 1.180 mio., 2 pct.; 3 pct. i lokal valuta (-19 pct., -18 pct. i lokal valuta)
 • Driftsomkostninger i alt[2] EUR 1.180 mio., 2 pct.; 3 pct. i lokal valuta (-13 pct., -12 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 961 mio., -33 pct.; -32 pct. i lokal valuta (45 pct., 45 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån EUR 61 mio., 3 pct.; 5 pct. i lokal valuta (45 pct., 48 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat EUR 900 mio., -34 pct.; -33 pct. i lokal valuta (45 pct., 45 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent[3],[4] 14,8 mod 19,9 (14,8 mod 14,6)
 • Omkostningsprocent 55 mod 45 (55 mod 69)
 • Omkostningsprocent[1],[2] 55 mod 52 (55 mod 64)
 • Nedskrivningsandel 10 bp mod 10 bp (10 bp mod 7 bp)
 • Egenkapitalforrentning 9,1 pct. mod 14,3 pct. (9,1 pct. mod 5,5 pct.)
 • Egenkapitalforrentning[1],[2] 9,1 pct. mod 9,8 pct. (9,1 pct. mod 6,7 pct.)
 • Egenkapitalforrentning[1],[2],[5] 8,5 pct. mod 9,4 pct. (8,5 pct. mod 8,1 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) EUR 0,17 mod EUR 0,28 (EUR 0,17 mod EUR 0,10) 

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2019: DKK 7,4651, NOK 9,7314 og SEK 10,5170.
[1] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 4. kvartal 2018: Gevinst på EUR 50 mio. fra opskrivning af Euroclear, EUR 38 mio. efter skat, og gevinst på EUR 36 mio. i forbindelse med salget af Nordea Ejendomme. 1. kvartal 2018: Gevinst på EUR 135 mio. fra opdatering af værdiansættelsesmodel i Danmark, EUR 105 mio. efter skat.
[2] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 1. kvartal 2019: Ikke-fradragsberettigede omkostninger på EUR 95 mio. relateret til hensættelsen for hvidvask-relaterede sager. 4. kvartal 2018: Tab på EUR 141 mio. efter nedskrivning af goodwill i Rusland.
[3] Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.
[4] Kapitalprocenterne for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifter (se Note 1 for yderligere information).
[5] Justeret for resolutionsafgifter efter skat: I 2. kvartal 2019 EUR -40 mio., i 1. kvartal 2019 EUR 118 mio. og i 2. kvartal 2018 EUR -32 mio. 

Resultatopgørelse 
2. kvt. 1. kvt. Ændr. Lokal 2. kvt. Ændr. Lokal 1. halvår 1. halvår Ændr. Lokal
2019 2019 % valuta % 2018 % valuta % 2019 2018 % valuta %
EUR mio.
Nettorenteindtægter 1.071 1.056 1 2 1.110 -4 -1 2.127 2.226 -4 -3
Gebyrer og provisionsindtægter, netto 743 737 1 1 800 -7 -6 1.480 1.570 -6 -5
Nettoresultat af poster til dagsværdi 283 264 7 7 260 9 8 547 701 -22 -22
Resultat af kapitalinteresser og joint
ventures efter equity-metoden 24 14 71 71 33 -27 -35 38 61 -38 -42
Andre driftsindtægter 20 44 -55 -56 375 -95 -95 64 398 -84 -84
Driftsindtægter i alt 2.141 2.115 1 2 2.578 -17 -16 4.256 4.956 -14 -13
Personaleudgifter -727 -718 1 2 -730 0 1 -1.445 -1.528 -5 -4
Andre udgifter -304 -594 -49 -48 -350 -13 -12 -898 -853 5 7
Afskrivninger på materielle og
immaterielle aktiver -149 -140 6 7 -74 101 104 -289 -145 99 101
Driftsudgifter i alt -1.180 -1.452 -19 -18 -1.154 2 3 -2.632 -2.526 4 6
Resultat før nedskrivninger 961 663 45 45 1.424 -33 -32 1.624 2.430 -33 -32
Nedskrivninger på udlån, netto -61 -42 45 48 -59 3 5 -103 -99 4 6
Ordinært resultat 900 621 45 45 1.365 -34 -33 1.521 2.331 -35 -34
Udgift til indkomstskat -219 -178 23 23 -250 -12 -12 -397 -479 -17 -16
Periodens resultat, netto 681 443 54 53 1.115 -39 -38 1.124 1.852 -39 -39
Forretningsomfang, hovedposter[1]
30. jun. 31. mar. Ændr. Lokal 30. jun. Ændr. Lokal
2019 2019 % valuta % 2018 % valuta %
EUR mia.
Udlån 323,8 325,6 -1 0 314,8 3 4
Udlån ekskl. repoudlån 300,2 300,6 0 0 292,4 3 3
Indlån og anden gæld 176,5 176,3 0 1 176,5 0 1
Indlån ekskl. repoindlån 167,0 166,6 0 1 166,3 0 1
Aktiver i alt 582,9 590,2 -1 570,1 2
Kapital under forvaltning 306,5 300,2 2 307,0 0
Egenkapital 31,1 30,5 2 31,9 -3
Nøgletal[2]
2. kvt. 1. kvt. Ændr. 2. kvt. Ændr. 1. halvår 1. halvår Ændr.
2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,17 0,10 70 0,28 -39 0,27 0,46 -41
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. til ult. perioden, EUR 0,58 0,68 -15 0,82 -29 0,58 0,82 -29
Børskurs[1], EUR 6,39 6,80 -6 8,26 -23 6,39 8,26 -23
Samlet afkast til aktionærerne, pct. 4,0 3,3 3,7 -1,5 -7,0
Egenkapital pr. aktie[1], EUR 7,69 7,55 2 7,90 -3 7,69 7,90 -3
Antal potentielt cirkulerende aktier[1], mio. 4.050 4.050 0 4.050 0 4.050 4.050 0
Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udv.), mio. 4.032 4.033 0 4.037 0 4.032 4.037 0
Egenkapitalforrentning, pct. 9,1 5,5 14,3 7,2 11,7
Egenkapitalforrentning ekskl. immaterielle aktiver, pct. 10,6 6,4 16,5 8,4 13,4
Afkast af den samlede risikoeksponering, pct. 1,7 1,1 3,6 1,4 3,0
Egenkapitalforrentning med periodiserede resolutionsafg, pct. 8,5 7,0 13,9 7,7 12,1
Omkostningsprocent 55 69 45 62 51
Omkostningsprocent med periodiserede resolutionsafg., pct. 58 61 46 59 49
Nedskrivningsandel, bp[3] 10 7 43 10 0 9 8 13
Egentlig kernekapitalprocent[1],[4],[5],[6],[7] 14,8 14,6 19,9 14,8 19,9
Kernekapitalprocent [1],[4],[5],[7] 17,3 17,1 22,2 17,3 22,2
Solvensprocent[1],[4],[5],[7] 19,8 19,5 25,4 19,8 25,4
Kernekapital[1],[4],[7], EUR mia. 27,6 27,8 -1 27,2 1 27,6 27,2 1
Samlet risikoeksponering[4], EUR mia. 160 163 -2 123 30 160 123 30
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)[1] 29.550 29.284 1 29.271 1 29.550 29.271 1
Økonomisk kapital[1],[7], EUR mia. 27,8 28,2 -1 26,5 5 27,8 26,5 5
[1] Ultimo.
[2] For yderligere oplysninger om nøgletal defineret som alternative nøgletal se www.nordea.com/en/investor-relations/.
[3] Inklusive udlån indregnet under aktiver disponible for salg i 1. kvt. 2018.
[4] Inklusive periodens resultat.
[5] Ændringer til gældende kapitalkrav (for yderligere oplysninger se kapitlet Other information i Nordeas engelske halvårsrapport).
[6] Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.
[7] Kapitalprocenterne for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifter (se også Note 1 i Nordeas engelske halvårsrapport).

  
Forventninger

Væsentlige faktorer for forventningerne
I hele Nordea styrker vi indsatsen for at øge forretningsomfanget, og hvert forretningsområde har identificeret en række initiativer, der skal skabe øget værdi for kunderne og vækst i indtægter. Det er for eksempel investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, integrationen af Gjensidige Bank, nye distributionskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tiltag for at genvinde momentum inden for boligudlån, hvor vi allerede er begyndt at se resultater.

Omkostningsbesparelser vil især blive opnået ved øget automatisering og brug af robotteknologi, ændringen i medarbejdersammensætningen gennem nearshoring til Polen og Estland og øget brug af outsourcing og partnerskaber, eksempelvis det seneste samarbejde med John Hancock om distribution af Stable Return-fonde i USA. Vi forenkler også ved at harmonisere produkter og serviceydelser, og vi udnytter stordriftsfordele ved at fortsætte sammenlægningen af fælles enheder for eksempel på drifts- og serviceområdet.

I Nordea har vi i de senere år nedbragt bankens risiko, investeret i vores digitale platforme og compliance-setup, fokuseret vores aktiviteter på de nordiske markeder og er gået ind i en ny fase med kundefokus. De finansielle markedsforhold har også ændret sig med en forventning om lavere renter i en længere periode, og snart får vi mere klarhed over vores kapitalkrav inden for bankunionen. Nordea vil derfor revurdere sine finansielle mål, herunder kapital- og udbyttepolitik, og forventer at præsentere dem efter offentliggørelsen af resultatet for 3. kvartal 2019.

Den 18. juli 2019 publicerer ECB Nordeas resultat af Comprehensive Assessment-undersøgelsen, herunder en aktivgennemgang (AQR) og ECB’s stresstest. De overordnede resultater af undersøgelsen bekræfter Nordeas robuste kapitalposition, som lå over alle grænseværdier fastsat af ECB. Resultatet af aktivgennemgangen er udtryk for en konservativ vurdering af de nuværende nedskrivninger. Nordea har gennemgået resultaterne og er tryg ved det nuværende niveau for regnskabsmæssige nedskrivninger. Nordea forventer, at resultatet af aktivgennemgangen vil blive yderligere vurderet og diskuteret i dialogen med tilsynsmyndighederne i løbet af 2. halvår 2019.

Omkostninger
I 2021 forventer vi, at omkostningerne i faste valutakurser vil være ca. 3 pct. under niveauet i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018[1], og de samlede kontante omkostninger forventes i samme periode at falde med op til 10 pct. i faste valutakurser.

Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018 og 2019[2], og de samlede kontante omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode. 

[1] Nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 4. kvartal 2018.
[2] Korrigeret for nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 2018, transaktionsomkostninger på EUR 90 mio. i 2019, højere resolutionsafgift i 2019 og en hensættelse på EUR 95 mio. i 1. kvartal 2019.

Kreditkvalitet
Vi forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende kvartaler vil holde sig på et lavt niveau omkring gennemsnittet for 2018.

Kapitalpolitik
Med implementeringen af overgangsordningerne, som blev aftalt med ECB efter Nordeas flytning til bankunionen og for at fastholde den samme nominelle kapitalbuffer, er kapitalbufferen blevet justeret fra 50-150 bp til 40-120 bp. Det er primært en teknisk justering, og derfor er kapitalbufferen stort set uændret nominelt i euro. Kapitalbufferen udgør i øjeblikket EUR 2,0 mia. (120 bp). Nordeas mål er at opnå en årlig stigning i udbyttet pr. aktie og samtidig fastholde en stærk kapitalposition i overensstemmelse med kapitalpolitikken.

Se den fulde rapport på engelsk på nedenstående link til vores hjemmeside.
Nordea Group Q2 2019 Report 

Yderligere information:

Casper von Koskull, koncernchef, +358 503 821 391  Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15    Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig,+45 70 80 11 62

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse er information, som Nordea Bank Abp har pligt til at offentliggøre i henhold til EU’s forordning om markedsmisbrug. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 18. juli 2019 kl. 06.30 dansk tid (07.30 finsk tid).

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er en af de største banker i Norden målt på markedsværdi med ca. 10 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents