Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean yhtiökokouksen vuonna 2016 tekemät päätökset

Lehdistötiedote | 17-03-2016 20:20

Tänään pidetyssä Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,64 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 21. maaliskuuta 2016. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen, ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta sekä hyväksyi Nordea Bank AB:tä (publ) sekä sen tytärpankkeja Nordea Bank Danmark A/S:ää, Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja Nordea Bank Norge ASA:aa koskevat fuusiosuunnitelmat.


Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.


Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola, Toni H. Madsen, Lars Oddestad (varajäsen) ja Hans Christian Riise.

Tilintarkastajan valinta

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


Palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 287 400 euroa, varapuheenjohtajalle 136 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 88 850 euroa. Lisäksi hallituksen kolmen valiokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.


Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.


Nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2016 voimassa olevien osakeomistusten perusteella.


Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku

Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin.


Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin.


Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa

Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.


Konsernijohdon palkkioiden periaatteet

Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja, varakonsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen.


Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon kannustinohjelma 2016, Group Executive Management Executive Incentive Programme 2016, GEM EIP 2016). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP 2016 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. GEM EIP 2016 -ohjelman tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota tarkistetaan, ja tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon. Lisäksi siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan palkitsemisjärjestelmiä koskevien määräysten mukaisia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet. Vastaavaa kannustinohjelmaa tarjottiin konsernijohdon jäsenille vuosina 2013, 2014 ja 2015.


Fuusiosuunnitelmien hyväksyminen

Nordea pyrkii yksinkertaistamaan juridista rakennettaan, kuten vuoden 2015 toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa kerrottiin. Tarkoituksena on muuttaa tytärpankit Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Bank Norge ASA emoyhtiö Nordea Bank AB:n (publ) sivuliikkeiksi. Yhtiökokous hyväksyi tänään fuusiosuunnitelmat, joista Nordean hallitus ja kunkin tytäryhtiön hallitus ovat päättäneet. Fuusioiden suunniteltu toteutusajankohta on vuoden 2017 alussa.


Fuusioiden toteuttaminen edellyttää muun muassa, että kunkin maan viranomaisten hyväksynnät, luvat, suostumukset ja muut päätökset, mukaan lukien asianomaisten veroviranomaisten mahdolliset arviot ja ennakkotiedot, saadaan ehdoilla, jotka ovat Nordean ja sen tytärpankkien hyväksyttävissä. Edellytyksenä on myös, että mikään fuusioista ei ole kielletty tai että sitä eivät Nordean hallituksen arvion mukaan kokonaan tai osittain estä mahdollisesti sovellettavat lait ja asetukset, mahdolliset muutokset asianomaisten viranomaisten tai tuomioistuinten käytännöissä (muun muassa muutokset tulkinnassa ja sovellettavien lakien ja asetusten muutokset) tai jokin muu syy, jota Nordean hallitus pitää olennaisena.

Fuusiot vaikuttavat vain vähän konsernin pääomiin. Konsernin omiin varoihin ja vakavaraisuusvaatimuksiin sillä ei ole vaikutusta. Nordean maksamien yhtiöverojen ei odoteta muuttuvan merkittävästi. Nordea maksaa jatkossakin veroa niissä maissa, joissa se toimii. Fuusioiden taloudelliset kokonaisvaikutukset voivat kuitenkin olla merkittävät riippuen sääntelyn muutoksista. Ruotsin vakaus- ja kriisirahaston kerryttäminen 4–5 seuraavan vuoden aikana saattaa aiheuttaa noin 200 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Tämä on kuitenkin vielä hyvin epävarmaa. Lisäksi sääntelyn aiheuttamiin nettokustannuksiin liittyy paljon epävarmuutta. Nordea uskoo kuitenkin, että sivuliikerakenteen edut ovat pitkällä aikavälillä suuremmat kuin muutoksen kustannukset. Nordea kiinnittää jatkossa erityistä huomiota tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseen kaikissa Pohjoismaissa.

    
Lisätietoja:

Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 101 562 960

    
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

 

Documents

Lehdistötiedotteet