10-06-2021 10:42

Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitusten tuottoon

Nordean tuoreimmassa vastuullisen sijoittamisen julkaisussa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sijoituksiin. Kysyimme Nordean sijoituspalveluista vastaavalta johtajalta Tanja Eroselta, mitä tulevaisuus voi tuoda sijoittajille tullessaan.

Tanja Eronen, sijoitustuotejohtaja

Mitä ilmastonmuutos merkitsee sijoittajan kannalta?

Tutkimuksen mukaan on todennäköistä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan sijoitusten tuottoon pitkällä aikavälillä. Maapallon lämpötila nousee ja sen seurauksena joidenkin omaisuuslajien – ainakin osakkeiden ja joukkolainojen – tuotot tulevat laskemaan. Tuottovaikutuksen tarkkaa suuruutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Miten lämpötilan nousu voi vaikuttaa sijoitusten tuottoihin?

Ilmaston lämpenemisestä aiheutuu kustannuksia, jotka laskevat tuottavuutta. Kustannuksia on kahdenlaisia. Suoria kustannuksia syntyy sekä jo tapahtuneen että tulevan lämpötilan nousun vuoksi. Esimerkiksi lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja kuivuus häiritsevät tuotannon infrastruktuuria, mikä heikentää talouskasvua. Jokainen meistä myös tietää, ettei kovassa helteessä työskentely ole yhtä tuottavaa kuin viileämmällä säällä. Lisäksi syntyy teknologiakustannuksia, kun siirrytään vähemmän hiilidioksidia tupruttelevaan teknologiaan. Vaikka uusi teknologia on lähtökohtaisesti mahdollisuus, siitä seuraa myös epävarmuutta ja ainakin tilapäistä tuottavuuden laskua. Tuottavuuden kasvu on yksi talouskasvun vetureista, ja sen pieneneminen heijastuu myös sijoitusten tuottoihin.

Vaikuttaako ilmastonmuutos samalla tavalla kaikkialla?

Analyysimme mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa eri maihin ja alueisiin eri tavoin. Esimerkiksi lämpötilan nousu vaikuttaa tuottavuuteen voimakkaammin maissa, joissa keskilämpötila on tällä hetkellä suhteellisen korkea, yli 15 astetta. Lisäksi näyttää siltä, että vaikutus on suurempi maissa, joissa harjoitetaan hiili-intensiivistä tuotantoa tai joilla on suuret fossiilisten polttoaineiden varannot. Vähähiiliseen talouteen siirtymisestä koituu näissä maissa enemmän kustannuksia kuin muualla ja näiden maiden talous kohtaa myös haasteita, kun esimerkiksi öljyn ja hiilen kysyntä laskee.

Tutkimuksen mukaan on todennäköistä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan sijoitusten tuottoon pitkällä aikavälillä. 

Tanja Eronen, sijoitustuotejohtaja

Miten ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy meillä Pohjoismaissa?

Ilmaston muutoksen vaikutukset Pohjoismaihin ovat suhteellisesti pienemmät niin kauan kuin maapallon keskilämpötilan nousu pysyy noin kahdessa asteessa. Pohjoismaissa keskilämpötilat ovat sen verran matalat, että pieni lämpötilan nousu saattaa jopa parantaa tuottavuutta. Myös vähähiiliseen talouteen siirtymisen kustannukset jäävät Pohjoismaissa yleisesti pienemmiksi kuin muualla.

Miten pian sijoittaja voi nähdä ilmastonmuutoksen vaikutuksen omassa salkussaan?

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät viiveellä, joten on mahdoton esittää varmaa arviota. Epävarmuutta aiheuttaa myös, miten eri maiden hallitukset ryhtyvät toteuttamaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Hiiliveron kaltaiset keinot saattavat heikentää tuottavuutta ja sitä kautta talouskasvua. Vaikutus riippuu kuitenkin hiiliveron suuruudesta ja verotulojen käytöstä. Verotuloilla voitaisiin esimerkiksi tukea uuden teknologian kehittämistä siten, että yritykset voisivat ottaa teknologiaa käyttöön pienillä kustannuksilla, tai kompensoida kotitalouksille energian hinnan nousua.

Millaisen neuvon antaisit sijoittajille?

Mielestämme jokaisen sijoittajan tulisi ottaa ilmastonmuutoksesta aiheutuva riski huomioon varsinkin pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmia tehdessään. Omassa sijoitussalkussa kannattaa kiinnittää huomiota, miten voimistuvat sääolot, teknologinen kehitys ja mahdollisesti lainsäädännölliset toimet siihen vaikuttavat.

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus