10-06-2021 15:52

Slik påvirker klimaendringer avkastningen på investeringene dine

Vår siste rapport med fokus på bærekraft tar for seg betydningen klimaendringer har for investorer. Vi har snakket med aksjestrateg, Joachim Bernhardsen om noen av de mest sentrale spørsmålene. 

Aksjestrateg Joachim Bernhardsen

Hvorfor er det viktig for investorer å ha et forhold til klimaendringer?

Budskapet vårt er at klimaendringer mest sannsynlig vil påvirke avkastningen på langsiktige investeringer, selv om det er usikkert hvor stor effekten blir. Temperaturøkning og tiltak som er satt inn for å begrense global oppvarming, vil omsettes til lavere avkastning på i hvert fall enkelte typer aktiva, inkludert aksjer og obligasjoner. Investorer bør ta hensyn til det i planleggingen av langsiktige investeringer.

Hvordan påvirker klimaendringer avkastning på investeringer?

Kort sagt skaper klimaendringer forhold som reduserer produktiviteten i en økonomi – og vekst i produktiviteten er en sentral drivkraft for økonomisk vekst, som igjen driver forventet avkastning på mange finansielle aktiva.

Så det vil si at klimaendringer = lavere produktivitet = lavere økonomisk vekst = lavere avkastning på investeringer?

Til en viss grad, ja. Høyere temperatur er en variabel som kan påvirke produktiviteten. Produktiviteten har en tendens til å bli lavere i varme arbeidsmiljøer, for eksempel gjennom mer ekstremvær, som forstyrrer produksjon og ødelegger infrastruktur. I tillegg er det en kostnad ved tiltakene som er nødvendige for å begrense ytterligere temperaturstigning. Lavere karbonutslipp vil til en viss grad føre til i det minste en midlertidig reduksjon i produktivitet ved at vi må legge om deler av vår økonomi. Lavere produktivitet gjør det utfordrende å opprettholde veksttakten i økonomien. Det gjelder for alle økonomier og vil før eller senere gjenspeiles i lavere avkastning på investeringer.

Det er imidlertid viktig å påpeke at alternativet, der vi ikke gjør noe for å begrense klimagassutslipp, er mye verre. Å fortsette som i dag vil gi en langt større økning i den globale temperaturen frem i tid, og med det ha større negative effekter på økonomisk vekst enn det scenarioet vi beskriver i rapporten.

Du sier «til en viss grad» – påvirkes alle regioner på samme måte?

Analyser indikerer at klimaendringer vil påvirke  land og regioner på ulike måter. For eksempel vil temperaturøkninger ha større effekt på produktiviteten i land der dagens gjennomsnittstemperaturer allerede er relativt høye (over 15 °C). Vi ser også at økonomier med høy karbonintensiv produksjon og/eller betydelig fossile energikilder vil påvirkes mer. Det vil koste mer for disse landene å gå over til en lavkarbonøkonomi, og fossile energikilder vil falle i verdi etter hvert som nye og renere teknologier fases inn.

Budskapet vårt er at klimaendringer mest sannsynlig vil påvirke avkastningen på langsiktige investeringer, selv om det er usikkert hvor stor effekten blir.

Aksjestrateg Joachim Bernhardsen

Hvordan er prognosene for de nordiske landene?

Så lenge globale temperaturer begrenses til rundt 2°C over førindustrielle nivåer, ser det ut til at Norden blir relativt sett mindre påvirket. Dagens gjennomsnittstemperaturer i Norden er såpass lave at en svak temperaturøkning faktisk kan gi økt produktivitet. En overgang til lavkarbonøkonomi vil også generelt sett koste mindre i disse landene.

Hvor raskt kan vi forvente at effekten av klimaendringer vil påvirke avkastningen på investeringer?

Effekten av klimaendringer kommer med en betydelig forsinkelse og utviklingen vil være gradvis. Derfor er det vanskelig å være spesifikk på tidspunkt. Et av områdene vi er usikre på, er hvordan ulike myndigheter vil håndtere utfordringen med å gå over til en lavkarbonøkonomi. Karbonavgift kan for eksempel føre til redusert produktivitet og økonomisk vekst. Men det er avhengig av størrelsen på avgiften og hvordan inntektene brukes. Det vil være positivt om en klarer å kanalisere inntektene fra CO2-avgifter til grønne vekstfremmende tiltak. Et eksempel er at inntektene brukes til å støtte utviklingen av ny teknologi og sette bedrifter i stand til å implementere den på en rimeligere måte, eller til å kompensere husholdninger for høyere strømpriser.

Hvilket råd vil du gi investorer?

Først er det viktig å understreke at våre analyser, som alle andre, er basert på antakelser. Dette er sånn vi har valgt å starte tenkingen vår rundt disse temaene. Vi håper å inspirere investorer til å tenke på dette og ta med denne tenkningen i egen strategisk planlegging av langsiktig investering. I Nordea jobber vi aktivt mot å nå målene i Paris-avtalen – både ved å redusere vårt eget CO2-avtrykk og gjennom investeringene vi gjør i våre fond.

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft