Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

08-09-2023 10:54

Stigende salg af elbiler

Som led i ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser er der gennemført store omlægninger i bilafgifterne. Det har ført til en stor stigning i tilgangen af elbiler, mens der til gengæld er blevet færre dieselbiler. Trods fremgangen er der fortsat langt til ambitionen om 1 million nul- og lavemissionsbiler på de danske veje i 2030.
Electric car charging socket

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Den fastsætter, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Derudover fastsættes der et langsigtet mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. 

I 2021 havde Danmark reduceret udledningen af drivhusgasser med 40 pct. Det skyldes især, at det er lykkes at nedbringe udledningen fra forsyningsvirksomhederne, bl.a. som følge af skifte til vedvarende energikilder som vind- og solkraft.

Reduktionen fra forsyningsvirksomhederne har dog betydet, at en stadig større andel af drivhusgasudledningen fra husholdningerne stammer fra transport. I 2021 var det således 47 pct., der stammede fra bilkørsel mod 23 pct. i 1990. Ifølge en analyse fra Danmarks Statistik har den samlede udledning fra familiernes bilkørsel været nogenlunde konstant siden 1990, selvom der i perioden er kommet markant flere biler på vejene. Det skyldes, at energieffektiviteten i den danske bilpark er blevet markant forbedret i perioden.

For at nedbringe udledningen fra transport vedtog regeringen i slutningen af 2020 en aftale om en grøn omstilling af vejtransporten. Initiativerne i aftalen skal sikre, at der i 2030 vil være 775.000 grønne biler på vejene. Ifølge Skatteministeriet skønnes det samlet at medføre en CO2-reduktion på 2,1 mio. ton. Samtidig blev der aftalt en ambition om 1 million nul- og lavemissionsbiler i 2030.   

Stor stigning i salget af elbiler

Som et led i aftalen blev det besluttet at omlægge registreringsafgiften, så den i langt højere grad tilgodeser køb af grønne biler. Det gælder især for de rene elbiler, hvor afgiften blev reduceret markant. Til gengæld blev registreringsafgiften for konventionelle biler forhøjet. Afgiftsændringerne har haft en mærkbar effekt på bilsalget de seneste år. Over det seneste år er der blevet solgt mere end 46.000 nye elbiler. Det svarer til knap 30 pct. af alle solgte personbiler, hvilket er den højeste andel, der nogensinde er blevet målt.

Den betydelige fremgang i salget betyder, at bestanden af elbiler ved udgangen af juli 2023 lå på godt 150.000. Det er en stigning på mere end 65 pct. i forhold til samme måned sidste år. Til gengæld er der blevet næsten 20.000 færre benzinbiler og mere end 46.000 færre dieselbiler på de danske veje det seneste år. Set i forhold til den samlede bestand af biler på de danske veje udgør elbilerne dog stadig kun ca. 5,5 pct.

A / Salget af elbiler stiger kraftigt

Antal nyregistrerede motorkøretøjer

En grøn omstillingen af transportsektoren er en afgørende forudsætning for at nå de ambitiøse klimamålsætninger. Det kræver en stor stigning i salget af elbiler fremover.

Jan Størup Nielsen, Nordea chefanalytiker

Vigtig hånd under privatforbruget

Køb af biler har de seneste år udgjort omkring 4 pct. af det samlede forbrug i husholdningerne. Historisk har der dog været store udsving i bilsalget, som dermed også har påvirket udviklingen i det samlede forbrug i husholdningerne. Over de kommende år er der flere modsatrettede effekter, der kan påvirke bilsalget og dermed privatforbruget. 

De fortsat høje renter og udsigten til en moderat stigning i arbejdsløsheden vil formentlig begrænse efterspørgslen efter nye biler. Modsat vil udsigterne til en positiv reallønsvækst og fortsat store formuer i husholdningerne tale for, at der fortsat vil være en solid underliggende efterspørgsel efter nye grønne biler. 

Samtidig er der i aftalen om registreringsafgifter fra 2020 indlagt en model, hvor afgifterne på biler med ladestik gradvist sættes op frem mod 2030. Det betyder, at priserne stiger allerede ved årsskiftet, hvilket især kommer til at påvirke plugin-hybrid bilerne. Det kan lede til en hamstringseffekt hen over efteråret, mens det til gengæld kan reducere efterspørgslen ind i 2024.

Bundlinjen er dog, at omlægningen af registreringsafgiften har vist, at det er muligt at rykke husholdningernes forbrugsmønster. Derfor er det i høj grad et spørgsmål om politiske prioriteringer at sikre, at ambitionerne om 1 million grønne biler på vejen i 2030 nås.

Læs mere i Nordea Economic Outlook

Forfattere

Navn:
Jan Størup Nielsen
Titel:
Chefanalytiker, Nordea
Economic Outlook
Økonomi
Insights