Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Beslutninger på Nordeas generalforsamling 2013

Selskabsmeddelelse | 14-03-2013 16:20

Valg af bestyrelse
Björn Wahlroos, Peter F. Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh blev genvalgt til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, og Elisabeth Grieg blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for samme periode. Björn Wahlroos blev genvalgt til formand for bestyrelsen.

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Marie Ehrling valgt til næstformand for bestyrelsen, og det blev oplyst, at følgende personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola (suppleant), Toni H. Madsen, Lars Oddestad og Hans Christian Riise.

Valg af revisor
KPMG AB blev genvalgt som revisor indtil næste ordinære generalforsamling. Det blev oplyst, at Hans Åkervall erstatter Carl Lindgren som hovedansvarlig revisor.

Vederlag
Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens medlemmer skal udgøre 252.000 euro til formanden (uændret), 108.100 euro til næstformanden og 77.900 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for arbejdet i bestyrelsens tre udvalg på 20.750 euro til udvalgsformanden og 14.700 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et nomineringsudvalg, der får til opgave til næste generalforsamling at fremlægge forslag om bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse. Nomineringsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer, som udpeges af de fire aktionærer, der målt på stemmeret ejer de største aktieposter i Nordea pr. 31. august 2013.

Udstedelse af konvertible instrumenter
Bestyrelsen blev bemyndiget til inden næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om at udstede konvertible instrumenter i selskabet, som betyder, at aktiekapitalen kan øges med et beløb, der svarer til højst 10 pct. af aktiekapitalen. Udstedelsen af konvertible instrumenter i henhold til bemyndigelsen kan ske med eller uden forkøbsret for eksisterende aktionærer og skal ske på markedsvilkår.

Formålet med bemyndigelsen er at muliggøre en fleksibel og omkostningseffektiv tilpasning af selskabets kapitalstruktur til nye kapitalkravsregler og dertil hørende nye instrumenter.

Køb og overdragelse af egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om køb af egne aktier. Køb kan ske via en fondsbørs eller ved købstilbud til samtlige aktionærer. Nordeas beholdning af egne aktier må ikke på noget tidspunkt overstige 10 pct. af samtlige aktier i Nordea.

Formålet med at købe egne aktier er at gøre det muligt at tilpasse Nordeas kapitalstruktur til det aktuelle kapitalbehov og at gøre det muligt at bruge egne aktier som betaling for eller finansiering af køb af selskaber eller virksomheder.

Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om at overdrage egne aktier som betaling for eller finansiering af køb af selskaber eller virksomheder. Overdragelse kan ske på anden måde end via en fondsbørs.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Generalforsamlingen besluttede, at Nordea i sin værdipapirhandel løbende skal kunne købe egne aktier. Beholdningen af sådanne aktier må ikke på noget tidspunkt overstige 1 pct. af samtlige aktier i Nordea.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Generalforsamlingen vedtog retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere (den administrerende direktør og øvrige medlemmer af koncernledelsen). Nordea skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og evne til at levere i henhold til Nordeas kort- og langsigtede mål. Den årlige aflønning består af fast løn og variabel løn.

Ledende medarbejdere er til og med 2012 blevet tilbudt en kortsigtet variabel løndel og et langsigtet incitamentsprogram ("LTIP"). Med det formål at reducere kompleksiteten ved at have både en variabel løndel og LTIP tilbydes ledende medarbejdere en incitamentsordning (”GEM EIP 2013”) for at belønne opfyldelsen af forud aftalte mål på koncern-, forretningsområde- og individuelt niveau. Der skal tages højde for, hvordan resultatet påvirkes på lang sigt, når målene fastsættes. GEM EIP 2013 har resultatmåling i en periode på et år, og udfaldet kan ikke overstige den faste løndel.

Udfaldet af GEM EIP 2013 udbetales over en periode på fem år i form af kontanter og er underlagt justering af den udskudte aflønning, indeksregulering i forhold til Nordeas samlede afkast til aktionærerne og restriktioner med hensyn til rådighed baseret på det svenske finanstilsyns forskrifter om aflønningsordninger under hensyntagen til lokale regler og forhold, hvor det er relevant.

På generalforsamlingen blev det oplyst, at den administrerende direktør og bestyrelsen er blevet enige om at fjerne pensionsalderen (60 år), som har været indeholdt i den administrerende direktørs ansættelseskontrakt.

Yderligere information:
Jan Larsson, leder af Group Identity & Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents