Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Delårsrapport 2. kvartal 2014

Selskabsmeddelelse | 17-07-2014 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Vi har i 2. kvartal 2014 set fortsat tilgang af kunder og stærk aktivitet, især på opsparingsområdet og inden for rådgivning af erhvervskunder om finansielle løsninger og kapitalmarkedstransaktioner. Indtægterne ligger fortsat på et pænt niveau på trods af lav låneefterspørgsel, lave renter og lav volatilitet, og vi fortsætter med at gennemføre vores initiativer for at sikre øget omkostnings- og kapitaleffektivitet. De underliggende omkostninger faldt i lokal valuta, og omkostningsprocenten var 49. Den egentlige kernekapitalprocent steg med 60 bp til 15,2.

Vi er stolte over, at stadig flere privatpersoner og virksomheder betror os deres bankforretninger og opsparing. Sektoren står midt i en stor forandring, hvor kunderne ændrer adfærd og i stigende omfang anvender løsninger på nettet og får rådgivning online. Vi fortsætter arbejdet med at tilpasse os de nye behov, så vi også fremover kan sikre, at kunderne har tillid til os som relationsbank.”

1. halvår 2014 i forhold til 1. halvår 2013 (2. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2014)¹:

  • De samlede driftsindtægter faldt 1 pct.; i lokal valuta en stigning på 2 pct. (fald på 2 pct.)
  • De samlede omkostninger faldt 4 pct. eksklusive omstruktureringsomkostninger; i lokal valuta et fald på 0 pct. (fald på 3 pct.)
  • De samlede omkostninger steg 4 pct. inklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 190 mio. i 2. kvartal (stigning på 12 pct.)
  • Ordinært resultat steg 7 pct.¹; i lokal valuta en stigning på 10 pct.¹ (stigning på 2 pct.¹)
  • Egentlig kernekapitalprocent steg til 15,2 fra 13,1² (stigning til 15,2 fra 14,6)
  • Omkostningsprocent faldt til 49¹ fra 51 (fald på 0,8 procentpoint til 49¹)
  • Nedskrivningsandel på 17 bp, et fald fra 23 bp (fald til 16 bp fra 18 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,7 pct.¹, en stigning fra 11,3 pct. (stigning til 12,0 pct.¹ fra 11,4 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter³, EUR mio. 2.kv. 2014 1.kv. 2014 Ænd. % 2.kv. 2013 Ænd. % Lok. val. 2./2.kv. % 1.halvår 2014 1.halvår 2013 Ænd. % Lok. val. 1./1.halvår %
Nettorenteindtægter 1.368 1.362 0 1.391 -2 1 2.730 2.749 -1 3
Driftsindtægter i alt 2.456 2.501 -2 2.490 -1 1 4.957 4.996 -1 2
Resultat før nedskrivninger 1.070 1.264 -15 1.234 -13 -11 2.334 2.473 -6 -3
Nedskrivninger på udlån, netto -135 -158 -15 -186 -27 -26 -293 -384 -24 -22
Nedskrivningsandel (ann.), bp 16 18 22 17 23
Ordinært resultat¹ 1.125 1.106 2 1.048 7 10 2.231 2.089 7 10
Ordinært resultat 935 1.106 -15 1.048 -11 -8 2.041 2.089 -2 1
Risikojusteret resultat¹ 876 880 0 853 3 6 1.756 1.707 3 6
Resultat pr. aktie (udv.) (fort. akt.), EUR 0,18 0,21 0,20 0,39 0,39
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR 0,17 0,21 0,19 0,38 0,39
Egenkapitalforrentning¹, pct. 12,0 11,4 11,5 11,7 11,3
Egenkapitalforrentning, pct. 10,0 11,4 11,5 10,7 11,3

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2014 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 8,28 og 8,96.
Nettoeffekten af valutakursudsving mellem 2. kvartal 2014 og 1. kvartal 2014 var ubetydelig.
¹) Eksklusive omstruktureringsomkostninger i 2. kvartal 2014 på EUR 190 mio.
²) Tidligere skønnet egentlig kernekapitalprocent.
³) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Kristian Lund Pedersen, seniorpressekonsulent, Danmark, +45 61 22 22 31

Gå til IR regnsskabssider

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents