Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Selskabsmeddelelse | 22-10-2014 07:00

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Vi har igen i 3. kvartal budt mange nye kunder velkommen. Samtidig betror stadig flere kunder os deres opsparing, og vi har nu passeret en milepæl på EUR 250 mia. i kapital under forvaltning. På trods af fortsat økonomisk modvind ligger indtægterne på et pænt niveau, og vi er godt på vej til at nå vores omkostningsmål. Kreditkvaliteten er endnu en gang forbedret, og nedskrivninger på udlån ligger under det gennemsnitlige niveau for de seneste ti år.

Nordeas position som en af de mest sikre banker i verden blev igen bekræftet, da vi udstedte hybrid kernekapital for USD 1,5 mia. med den laveste rente blandt tilsvarende lån udstedt i USD. Transaktionen styrkede kernekapitalprocenten med 75 bp, og solvensprocenten udgør nu over 20.

Vi udvikler løbende vores serviceydelser, så de tilpasses kundernes ændrede adfærd. For i endnu højere grad at kunne tilbyde personaliserede løsninger, der er nemme at bruge, er vi i øjeblikket i gang med at forenkle vores processer og vil som næste skridt udvikle nye kernebank- og betalingssystemer. Det vil indebære en gennemsnitlig årlig stigning i de samlede it-investeringer på 30-35 pct. i de kommende fire til fem år, og da vi udskifter nogle af de nuværende it-systemer, fører det til en nedskrivning på EUR 344 mio. i kvartalet.”

1.-3. kvartal 2014 i forhold til 1.-3. kvartal 2013 (3. kvartal 2014 i forhold til 2. kvartal 2014)¹:

  • De samlede driftsindtægter faldt 1 pct.¹; i lokal valuta en stigning på 2 pct.¹ (fald på 3 pct.¹)
  • De samlede omkostninger faldt 4 pct.¹; i lokal valuta et fald på 1 pct.¹ (fald på 2 pct.¹; i lokal valuta fald på 1 pct.¹)
  • Ordinært resultat steg 7 pct.¹; i lokal valuta en stigning på 9 pct.¹ (fald på 3 pct.¹)
  • Egentlig kernekapitalprocent på 15,6; en stigning fra 13,4² (stigning til 15,6 fra 15,2)
  • Omkostningsprocent faldt til 49¹ fra 51 (uændret på 49¹)
  • Nedskrivningsandel på 15 bp; et fald fra 21 bp (fald til 12 bp fra 16 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,5 pct.¹; en stigning fra 11,2 pct. (fald til 11,2 pct.¹ fra 12,0 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter³, EUR mio. 3. kv. 2014 2. kv. 2014 Ænd.
%
3. kv. 2013 Ænd. % Lokal
valuta
ÅTD
2014
ÅTD 2013 Ænd. % Lokal
valuta
Nettorenteindtægter 1.396 1.368 2 1.386 1 2 4.126 4.135 0 3
Driftsindtægter i alt¹ 2.377 2.456 -3 2.426 -2 0 7.334 7.422 -1 2
Driftsindtægter i alt 2.754 2.456 12 2.426 14 16 7.711 7.422 4 7
Resultat før nedskrivninger 1.238 1.070 16 1.192 4 5 3.572 3.665 -3 0
Nedskrivninger på udlån, netto -112 -135 -17 -171 -35 -32 -405 -555 -27 -24
Nedskrivningsandel (ann.), bp 12 16   20     15 21    
Ordinært resultat¹ 1.093 1.125 -3 1.021 7 8 3.324 3.110 7 9
Ordinært resultat 1.126 935 20 1.021 10 12 3.167 3.110 2 4
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR 0,23 0,17   0,19     0,61 0,58    
Resultat pr. aktie (udv.)(grundlag for udbytte[4], saml. akt.) EUR 0,30 0,17   0,19     0,68 0,58    
Egenkapitalforrentning¹, pct. 11,2 12,0   10,8     11,5 11,2    
Egenkapitalforrentning, pct. 12,8 10,0   10,8     11,4 11,2    

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2014: DKK 7,46, NOK 8,28 og SEK 9,04.
Nettoeffekten af valutakursudsving mellem 3. kvartal 2014 og 2. kvartal 2014 var ubetydelig.
¹) Ekskl. engangsindtægter i 3. kvartal 2014 på netto EUR 34 mio. før skat og omstruktureringsomkostninger i 2. kvartal 2014 på EUR 190 mio.
²) Tidligere skønnet egentlig kernekapitalprocent i henhold til Basel III.
³) Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter salget af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.
4) Resultat pr. aktie (udv.), grundlag for udbytte, er eksklusive værdiforringelse af immaterielle aktiver i 3. kvartal 2014.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804             
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 61 22 93

Gå til IR regnsskabssider

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Documents