12-07-2023 09:25

Luonnon monimuotoisuus: suojele luontoa ja ekosysteemejä sijoittamalla

Luonnon monimuotoisuus on elämän edellytys koko maapallolla – niin maalla kuin järvissä ja merissä. Viisas sijoittaja kartoittaa siksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvät riskit salkussaan ja ottaa ne hallintaansa. Toisaalta hän pitää silmällä myös sijoitusmahdollisuuksia, joiden avulla luontoa voidaan suojella ja ennallistaa.
Sun shining through underwater kelp forest

Maailmassa on parhaillaan käynnissä suurin dinosaurusten aikakauden jälkeinen sukupuuttoaalto, ja se on ihmisen toiminnan aiheuttama. WWF:n mukaan lajien populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 69 prosenttia vuoden 1970 jälkeen. Tutkimukset osoittavat, että kaksi suurinta luontokatoa edistävää tekijää ovat maan- ja merenkäytön muutokset sekä eläinten ja kasvien hyväksikäyttö ruoan ja raaka-aineiden tuotannossa. Teollisesta näkökulmasta katsottuna maa- ja metsätalous, kalastus ja valtamerissä tapahtuva vesiviljely aiheuttavat yhdessä lähes kolme neljännestä lajikadosta. Tämän suuntauksen pysäyttämiseksi maailman johtajat sopivat YK:n luontokokouksessa vuonna 2022, että 30 prosenttia maapallon pinta-alasta on suojeltava vuoteen 2030 mennessä.

Riskit ja mahdollisuudet

YK:n mukaan sukupuutto uhkaa ihmiskunnan kestämättömän kehityksen vuoksi jopa miljoonaa eliölajia lähivuosikymmenten aikana. Vastaavaa tahtia ei ole nähty 10 miljoonaan vuoteen. Luonnon rahallisen arvon määrittäminen on erittäin monimutkaista eikä oikeastaan kovin mielekästä, mutta muutamilla luvuilla voidaan valaista asian suuruusluokkaa. Maailmanpankin mukaan yli 50 prosenttia maailman BKT:stä on riippuvainen luonnonvaroista, kuten vedestä ja muista raaka-aineista. Lisäksi ekosysteemien romahtamisella tai paikallisella tai alueellisella heikentymisellä on todennäköisesti kerrannaisvaikutuksia toimitusketjuihin. Tämä saattaa puolestaan aiheuttaa inflaatiopaineita ja jopa talousjärjestelmään kohdistuvia riskejä.

Kun luontoa pyritään suojelemaan ja ennallistamaan poliittisin keinoin, luontokatoa kiihdyttäviin yrityksiin kohdistuu aiempaa enemmän sääntelyyn liittyviä riskejä. Riskeihin liittyy kuitenkin myös mahdollisuuksia sijoittaa yrityksiin, jotka tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua. Maailman talousfoorumi arvioi näiden liiketoimintamahdollisuuksien olevan vuoteen 2030 mennessä jopa 10 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa

Kun luontoa pyritään suojelemaan ja ennallistamaan poliittisin keinoin, luontokatoa kiihdyttäviin yrityksiin kohdistuu aiempaa enemmän sääntelyyn liittyviä riskejä.

Näin otat luonnon monimuotoisuuden huomioon sijoituksissa

Riskienhallinnan näkökulmasta sijoittajan on viisasta miettiä, miten riippuvaisia sijoituskohteena olevat yritykset ja niiden arvoketjut ovat luonnosta, kuten uusiutuvien luonnonvarojen käytöstä. Luonnon monimuotoisuutta on tärkeää tutkia myös toisesta näkökulmasta: miten kielteisesti tai myönteisesti sijoituskohteena olevien yritysten tuotantoprosessit ja lopputuotteet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Eri toimialoihin ja maantieteellisiin alueisiin liittyy eritasoisia riskejä. Esimerkiksi vesiniukkuudesta kärsivällä alueella toimivaan juoma- tai kaivosyhtiöön liittyy korkea riski, kuten myös Amazonin alueella toimivaan lihan- tai soijantuottajaan. Tulevaisuuden menestyjiä ovat yritykset, jotka pyrkivät pienentämään luonnon monimuotoisuutta koskevaa jalanjälkeään ja kunnostamaan huonontuneita maa- tai vesialueita.

Tiesitkö?

Termi ”luontopositiivinen” tarkoittaa lähestymistapaa, joka rikastaa luonnon monimuotoisuutta, varastoi hiilidioksidia, puhdistaa vettä ja vähentää pandemioiden riskiä. Lyhyesti sanottuna luontopositiivinen lähestymistapa parantaa planeettamme, talouksiemme ja yhteiskuntiemme kestävyyttä.

 

Sijoittajat voivat esimerkiksi etsiä yhtiöitä, jotka tuottavat sertifioituja tuotteita (kuten luomuruokaa tai FSC-sertifioituja huonekaluja), tai yhtiöitä, jotka kehittävät luonnonvarojen elvyttämiseen tai kielteisten vaikutusten lieventämiseen tähtääviä ratkaisuja. Tähän sisältyvät muun muassa yhtiöt, jotka puhdistavat vettä tai kehittävät teknologiaa kestävää maataloutta varten. Sijoittajien kannattaa ottaa huomioon myös yhteiskunnalliset ja hallintotapaan liittyvät tekijät tutkimalla yritysten periaatteita, sitoumuksia ja tavoitteita, jotka koskevat luonnon monimuotoisuutta ja paikallisia yhteisöjä, kuten alkuperäiskansoja. Aktiivisella omistajuudella, kuten yhtiökokouksissa äänestämisellä, voidaan vaikuttaa liiketoimintamallien uudistamiseen tai kierrätystalouden edistämiseen.

Lisäsimme hiljattain luonnon monimuotoisuutta painottavan temaattisen rahaston valikoimaamme. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka pyrkivät käyttämään luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluja kilpailijoitaan kestävämmin. Lisäksi rahastoon poimitaan yhtiöitä, joiden teknologiat, tavarat tai palvelut auttavat suitsimaan luontokatoa ja ennallistamaan luontotyyppejä. Lue lisää rahastoistamme.

Authors

Nimi:
Gunnela Hahn
Otsikko:
Senior Sustainable Investment Specialist
Nimi:
Emmy Lööw
Otsikko:
Sustainable Investment Analyst
Vastuullisuus
Analyysit