14-12-2022 09:55

Nordea kommentoi kansalaisjärjestön selvitystä fossiiliseen energiaan liittyvästä luotonannosta ja sijoittamisesta

Kansalaisjärjestö BankTrack on julkaissut selvityksen, jossa tutkittiin sitä, miten pohjoismaiset pankit rahoittavat fossiiliyhtiöitä. Nordea mainitaan selvityksessä joidenkin yhtiöiden yhteydessä, mutta selvityksessä korostetaan myös, että Nordea on yksi pankeista, jotka ovat vähentäneet öljy- ja maakaasuyhtiöiden rahoitusta ja sijoituksia niihin vuodesta 2016 lähtien. 

”Suhtaudumme myönteisesti selvitykseen, ja on hyvä, että tätä aihetta käsitellään”, sanoo ESG-asioista vastaava johtaja Anne Schult Ulriksen Nordean Large Corporates & Institutions (LC&I) -yksiköstä.

”Kuten selvityksessä mainitaan, Nordea on yksi pankeista, jotka ovat vähentäneet öljy- ja maakaasuyhtiöiden rahoitusta eniten. Nordea on vähentänyt öljy-, maakaasu- ja offshore-yhtiöille antamaansa rahoitusta yli 70 prosenttia sitten loppuvuoden 2019. Rahoitamme tällä toimialalla enää pientä joukkoa yhtiöitä, joiden toiminta on erittäin tiukasti säädeltyä. Näillä yhtiöillä on myös tärkeä rooli energiahuollon varmistamisessa lähialueillamme erityisesti näinä epävarmoina aikoina, kun Euroopassa on meneillään energiakriisi. Täysin kestävään energiajärjestelmään siirtyminen vie valitettavasti oman aikansa, mutta kannustamme yhtiöitä siirtymään fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiaa. Osa selvityksessä mainituista yhtiöistä on alansa edelläkävijöitä, kun puhutaan vähähiiliseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan investoimisesta.”

Vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Eric Pedersen Nordea Asset Managementista lisää:

”On tärkeää muistaa, että energiamarkkinoilla on lukuisia sekä lyhyen että pitkän aikavälin haasteita. Fossiilisista polttoaineista ei ikävä kyllä ole mahdollista irtautua yhdessä yössä. Jopa kaikkein kunnianhimoisimpien energiayhtiöiden toiminta on toistaiseksi osin riippuvaista fossiilisista polttoaineista. Jos suljemme tällaiset yhtiöt pois sijoitussalkustamme, emme anna niille mahdollisuutta muutokseen, jolla olisi todellisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Tämän vuoksi keinovalikoimaamme kuuluvat sekä vuoropuhelut että yhtiöiden poissulkeminen.”

Nordea on tehnyt sijoituskohteena oleville yhtiöille selväksi, että se odottaa niiltä päästövähennyksiä ja siirtymäsuunnitelmaa. Uskomme vahvasti, että voimme omalla aktiivisella toiminnallamme näyttää tietä kohti kestävää tulevaisuutta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Nordea on myös itse asettanut useita konkreettisia vastuullisuustavoitteita. Se oli esimerkiksi ensimmäinen pohjoismainen pankki, joka asetti konkreettisen keskipitkän aikavälin tavoitteen vähentää luotto- ja sijoitussalkkujensa absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nordea laatii parhaillaan myös tarkempia toimialakohtaisia tavoitteita osana Net Zero Banking Alliance -sitoumustaan.

Selvityksen mukaan Nordea sijoittaa yhä hiiliyhtiöihin ja fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Miksi toimitte näin?

”Nordea ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia on peräisin lämpöhiilen tuotannosta. Selvityksessä sähköyhtiöt on luokiteltu hiiliyhtiöiksi, mutta meillä on asiasta eri näkemys. Hyvä esimerkki on Enel, jota pidetään yleisesti yhtenä maailman edistyksellisimmistä energiayhtiöistä. Enel on kasvattanut uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannostaan tasaisesti vuosien varrella. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen vähentää suoria kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2017 tasolta, ja sen odotetaan saavuttavan tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Science-Based Targets Initiative on hyväksynyt tavoitteen, joka on Pariisin sopimuksen 1,5 asteen skenaarion mukainen. Eneliä ja muita vastaavia yhtiöitä on mielestämme nimenomaan tärkeää tukea, jotta voimme edistää hiilestä irtautumista”, Eric Pedersen sanoo.

Nordea sijoittaa yhtiöihin, jotka eivät ole edistyneet yhtä paljon kuin Enel. Mitä sanotte näistä yhtiöistä?

”Uskomme, että meidän on oltava aktiivinen pankki, joka vaatii parannuksia sekä asiakasyrityksiltä että sijoituskohteilta, jotta voimme viedä eteenpäin fossiilisista polttoaineista luopumista. Yhtiöt, jotka eivät ole edistyneet yhtä paljon kuin Enel, voidaan sulkea pois suurimmasta osasta rahastojamme. Pyrimme lisäksi käymään aktiivista vuoropuhelua niiden yhtiöiden kanssa, joiden kanssa meillä on yhä liiketoimintaa tai joihin olemme sijoittaneet. Jollemme näe yhtiöissä mitään pyrkimystä tehdä muutoksia, lopputuloksena voi olla niiden pois sulkeminen”, Eric Pedersen sanoo.

Millä tavalla pyritte vaikuttamaan yhtiöihin?

”Haluamme edistää muutosta olemalla asiakkaidemme tukena. Selvityksessä ei arvioida, millaisia Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia siirtymäsuunnitelmia ja tavoitteita yhtiöillä on. Olemme mukana useissa aktiiviseen omistajuuteen liittyvissä yhteistyöhankkeissa. Olemme esimerkiksi osallistuneet jo alkuvuodesta 2017 lähtien tunnettuun sijoittajalähtöiseen Climate Action 100+ -hankkeeseen. Vuonna 2021 äänestimme yli 4 200 varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikä vastaa noin 95:tä prosenttia kaikista varsinaisista ja ylimääräisistä yhtiökokouksista, joissa Nordealla oli äänioikeus. Nordea äänesti lähestulkoon kaikista ESG-asioita koskevista esityksistä. Mikään muu pohjoismainen pankki ei äänestänyt yhtä paljon”, Eric Pedersen sanoo.

 

Alla on lisätietoja suurimmista sijoituksista, joiden yhteydessä Nordea mainittiin selvityksessä:

  • Fortis Inc on kanadalainen energiayhtiö, joka on asettanut absoluuttisten päästöjen vähentämistä koskevat lyhyen ja pitkän aikavälin määrälliset tavoitteet. Yhtiö raportoi kasvihuonekaasupäästöistään (scope 1-, scope 2- ja scope 3 -päästöt) ja on sisällyttänyt ilmastonmuutokseen liittyvät mittarit johdon palkitsemisperiaatteisiin. Fortis on asettanut tavoitteekseen vähentää yhtiön omia hiilidioksidipäästöjä (scope 1) 75 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Yhtiön tavoittelema päästövähennystahti on nopeampi kuin mitä vaaditaan siihen, että maapallon lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Tavoitteeseen ei myöskään sisälly hiilidioksidipäästöjen kompensointia. 
     
  • NextEra on hiilestä irtautumisen edelläkävijä Yhdysvaltojen energiamarkkinoilla sekä maailman suurin aurinkoenergian ja tuulivoiman tuottaja. Uusiutuvan energian osuus kaikesta yhtiön tuottamasta energiasta on 46 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
     
  • Xcel on energiayhtiö, joka investoi pelkästään uusiutuvaan energiaan, ja Transition Pathway Initiative -aloitteen mukaan sen keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Climate Action 100+ -hankkeeseen sisältyvissä vuoropuheluissa keskitytään konkreettisempiin lyhyen aikavälin toimiin, mutta yhtiö tarvitsee sääntelyviranomaisten luvan hiilivoimaloidensa sulkuun. Yhtiö on käynyt viime aikoina onnistuneita neuvotteluja, joiden seurauksena se on saanut luvan sulkea useita voimaloita etuajassa ja vähentää muiden voimaloiden tuotantoa (6 miljoonaan vuodessa). Xcel on kaikkien aikojen ensimmäinen yhdysvaltalainen sähköyhtiö, joka on asettanut nollapäästötavoitteen. Se ei investoi enää kivihiileen tai maakaasuun, vaan ainoastaan uusiutuvaan energiaan sekä sähköverkkoihin ja infrastruktuuriin.
     
  • Eneliä pidetään yleisesti yhtenä maailman edistyksellisimmistä energiayhtiöistä. Enel on kasvattanut uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannostaan tasaisesti vuosien varrella. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen vähentää suoria kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2017 tasolta, ja sen odotetaan saavuttavan tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Science-Based Targets Initiative on hyväksynyt tavoitteen, joka on Pariisin sopimuksen 1,5 asteen skenaarion mukainen.
Vastuullisuus
Vastuullinen pankkitoiminta