2022-11-16 11:39

Nordea kommenterar rapport om utlåning till och investeringar i fossilenergi

Den ideella organisationen BankTrack har släppt en rapport om nordiska bankers utlåning till och investeringar i fossilföretag. Nordea nämns i samband med några av företagen i rapporten men lyfts också fram som en av de storbanker som ligger bakom den nedåtgående trenden för finansiering och investeringar i olja och gas sedan 2016.

”Vi välkomnar den här rapporten och att frågan granskas”, säger Anne Schult Ulriksen, chef för ESG på Large Corporates & Institutions (LC&I) i Nordea.

”Som framgår av rapporten är Nordea en av de storbanker som har minskat sin finansiering av olja och gas allra mest. Sedan slutet av 2019 har Nordea minskat sin finansiering av olja, gas och offshoreverksamhet med över 70 procent. De få bolag i denna sektor som vi fortfarande finansierar har mycket strikta regelverk att förhålla sig till. Dessa bolag är viktiga för att säkerställa en stabil energiförsörjning i vårt närområde, inte minst nu när Europa är mitt uppe i en energikris. Tyvärr kommer omställningen till ett hållbart energisystem att ta tid. Vi gör emellertid vad vi kan för att främja en omställning från fossila bränslen till förnybart. Vissa av företagen som nämns i rapporten är ledande när det gäller investeringar i koldioxidsnål teknik och förnybar energi i sin sektor.”

Eric Pedersen, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management tillägger:

Det är viktigt att komma ihåg att energimarknaden står inför flera utmaningar, både i närtid och på längre sikt, och att det tyvärr inte går att ställa om från fossila bränslen över en natt. Än så länge är även de mest ambitiösa energibolagen delvis beroende av fossila bränslen – att bara utesluta dem skulle innebära att vi går miste om möjligheten att påverka dessa företag. Därför jobbar vi både med aktiv påverkan och uteslutning.”

Nordea har tydligt sagt att vi förväntar oss att företagen ska minska sina utsläpp och ha en omställningsplan. Vi vill vara en aktiv bank och en drivkraft i omställningen till en hållbar framtid i linje med Parisavtalet. Nordea har flera konkreta klimatmål. Vi var till exempel den första nordiska banken som satte upp ett konkret delmål att minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent senast 2030. Nordea arbetar även med att ta fram fler mål för olika sektorer som en del av sitt engagemang i Net Zero Banking Alliance.

I rapporten hävdas att Nordea fortsätter att investera i kol- och fossilbolag. Varför?

”Nordea utesluter alla företag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av termiskt kol. Vi håller inte med om rapportens kategorisering av elbolag som ”kolbolag”. Ett exempel är Enel, som många anser är ett av världens mest progressiva energibolag. Andelen förnybart i Enels elproduktion har ökat stadigt genom åren. Företaget räknar med att nå sitt mål att minska sina direkta utsläpp av växthusgaser med 80 procent senast 2030 jämfört med 2017. Detta mål är i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och certifierat enligt Science-Based Targets Initiative. Mot bakgrund av detta anser vi att Enel och liknande företag är just sådana vi bör stötta för att minska koldioxidutsläppen runtom i världen”, säger Eric Pedersen.

Nordea har investerat i företag som inte har kommit lika långt som Enel, vad har ni att säga om dem?

”Vi tror på att vara en aktiv bank, med krav på både kunder och de bolag vi investerar i, för att på så sätt vara en drivande kraft i omställningen. Företag som inte kommit lika långt som Enel kan uteslutas från de flesta av våra fonder, och om vi behåller affärsrelationen eller investeringen så för vi en aktiv dialog med dem. Om ett företag inte visar någon ambition att förändras kan det leda till uteslutning”, säger Eric Pedersen.

Hur jobbar ni för att påverka företagen?

”Vi vill vara en drivande kraft i omställningen genom att hjälpa våra kunder. I rapporten görs inga bedömningar av vilka planer och mål bolagen har för sin omställning i enlighet med Parisavtalet Nordea ingår i flera samarbeten och initiativ för aktiva ägare. Nordea har exempelvis varit med i Climate Action 100+, ett av de mest välkända initiativen bland investerare, sedan starten 2017. Under 2021 röstade Nordea på över 4 200 bolagsstämmor, vilket är omkring 95 procent av alla ordinarie och extra bolagsstämmor där Nordea hade rösträtt. Nordea röstade för i princip alla ESG-förslag. Det är mer än någon annan nordisk storbank”, säger Eric Pedersen.

Här följer mer detaljerad information om hur vi ser på de största innehaven som rapporten tar upp i samband med Nordea:

  • Fortis Inc – ett kanadensiskt kraftbolag som har definierat kortsiktiga och långsiktiga kvantitativa mål för att minska sina absoluta utsläpp, redovisar utsläpp för scope 1, 2 och 3 och där ersättningen till ledande befattningshavare villkoras av resultat på klimatområdet. Fortis har satt upp övergripande mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen för scope 1 med 75 procent till 2035, jämfört med basåret 2019. Målet innebär en snabbare minskning än vad som krävs för att nå 2-gradersmålet och innefattar inte handel med utsläppsrätter. 
     
  • NextEra – det företag som kommit längst med att minska koldioxidutsläppen i den amerikanska energisektorn och de är världens största producent av solenergi och vindkraft. 46 procent av företagets produktion ska komma från förnybara källor 2025 och till 2035 är målet 70 procent förnybart.
     
  • Xcel – alla investeringar görs i förnybara energikällor och företagets mål på medellång och lång sikt är anpassade till Parisavtalet i enlighet med Transition Pathway Initiative. Dialogen med Climate Action 100+ är inriktad på mer konkreta åtgärder i närtid, men företaget är beroende av myndighetsgodkännande för att kunna avveckla sina kolkraftverk. Den senaste tiden har de lyckats förhandla fram tidigare stängning av flera anläggningar, samt reducerat produktionen för andra. Företaget är det första amerikanska kraftbolaget någonsin att sätta upp mål om nettonollutsläpp. Inga investeringar görs i kol och gas utan enbart i förnybart samt elnät och infrastruktur.
     
  • Enel – anses vara ett av världens mest progressiva energiföretag. Andelen förnybart i Enels elproduktion har ökat stadigt genom åren. Företaget räknar med att nå sitt mål att minska sina direkta utsläpp av växthusgaser med 80 procent senast 2030 jämfört med 2017. Detta mål är i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och certifierat enligt Science-Based Targets Initiative.

 

Hållbarhet
Hållbara banktjänster