17-11-2022 09:27

Nordea kommenterer rapport om utlån og investering i fossilsektoren

Den ideelle organisasjonen BankTrack har publisert en rapport om nordiske bankers utlån til og investeringer i fossile selskaper. Nordea blir nevnt i forbindelse med noen av selskapene i rapporten, men trekkes også frem som en av storbankene som står bak den nedadgående trenden for finansiering og investering i olje og gass som har pågått siden 2016.

– Vi ønsker rapporten velkommen og er glade for at temaet tas opp, sier Anne Schult Ulriksen, leder av ESG i Large Corporates & Institutions (LC&I). – Som det fremgår av rapporten er Nordea en av de storbankene som har størst reduksjon i finansieringen av olje og gass. Siden slutten av 2019 har Nordea redusert finansieringen av olje-, gass- og offshorevirksomhet med mer enn 70 %. De få selskapene vi fortsatt finansierer i denne sektoren, er strengt regulert. Selskapene er viktige i arbeidet med å opprettholde en stabil energitilførsel i naboregioner, ikke minst nå som Europa står overfor en energikrise. Dessverre kommer omstillingen til et fullstendig bærekraftig energisystem til å ta tid. Vi oppfordrer likevel til en omstilling fra fossilt brensel til fornybare energikilder. Noen av selskapene som er nevnt i rapporten, er ledende i sin sektor når det gjelder investeringer i lavkarbonteknologi og fornybar energi.

Eric Pedersen, leder av Responsible Investments i Nordea Asset Management, legger til:

– Det er viktig å huske på at energimarkedet står overfor en rekke utfordringer, både på kort og lang sikt, og det er dessverre ikke mulig å slutte med fossilt brensel over natten. Selv de mest ambisiøse energiselskapene er fortsatt delvis avhengige av fossilt brensel, og hvis vi ekskludere dem, mister vi muligheten til å påvirke dem. Derfor jobber vi både med aktiv dialog og ekskludering.

Nordea har vært tydelige på at vi forventer at selskaper jobber med å redusere utslipp og har en omstillingsplan. Vi mener det er viktig å være en aktiv bank og en drivkraft i omstillingen til en bærekraftig fremtid i tråd med Parisavtalen. Nordea har satt flere konkrete klimamål. Vi var for eksempel den første nordiske banken med et konkret delmål om å redusere karbonutslippene fra utlåns- og investeringsporteføljer med 40–50 % innen 2030. I tillegg er Nordea i gang med å utarbeide flere sektorbaserte mål som en del av engasjementet i Net Zero Banking Alliance.

Ifølge rapporten investerer Nordea fortsatt i kull- og fossilselskaper. Hvorfor gjør dere det?

– Nordea ekskluderer alle selskaper der mer enn 5 % av omsetningen stammer fra utvinning av kraftverkskull. Vi er ikke enige i rapportens klassifisering av strømselskaper som kullselskaper. Et eksempel på dette er Enel, som regnes som et av verdens mest progressive energiselskaper. Andelen fornybar energi av selskapets totale strømproduksjon har økt jevnt gjennom årene. De forventer å nå målet om å redusere selskapets direkte utslipp av drivhusgasser med 80 % innen 2030 sammenlignet med 2017. Dette er i tråd med Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C og er sertifisert i tråd med Science-Based Targets Initiative. På bakgrunn av dette ser vi på Enel og lignende selskaper som akkurat den typen selskaper vi bør støtte for å bidra til lavere karbonutslipp, sier Eric Pedersen.

Nordea har investert i selskaper som ikke er kommet like langt som Enel. Hva har dere å si om dem?

– Vi mener at ved å være en aktiv bank som stiller krav til både kunder og selskaper vi investerer i, kan vi være en drivkraft i omstillingen. Selskaper som ikke har kommet like langt som Enel, kan bli ekskludert fra de fleste fondene våre. Og de vi beholder et forretningsforhold til eller investeringer i, engasjerer vi oss aktivt i. Hvis de ikke viser ambisjoner om endring, kan det ende med ekskludering, sier Eric Pedersen.

På hvilken måte jobber dere for å påvirke selskapene?

– Vi vil være en drivkraft i omstillingen gjennom å støtte kundene våre. Rapporten inneholder ikke vurderinger av hvilke planer og mål selskapene har for en omstilling i tråd med Parisavtalen. Nordea er med i flere samarbeid og initiativer for aktivt eierskap. Et eksempel er Climate Action 100+, et av de mest velkjente investorinitiativene. Der har vi deltatt siden begynnelsen av 2017. I 2021 stemte Nordea ved mer enn 4200 generalforsamlinger, som utgjør omtrent 95 % av alle generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger Nordea hadde stemmerett på. Nordea stemte for så å si alle ESG-forslag. Det er mer enn noen av de andre nordiske storbankene, sier Eric Pedersen.

Her er mer informasjon om hvordan vi ser på de største investeringene rapporten nevner i tilknytning til Nordea:

  • Fortis Inc – et kanadisk kraftselskap som har satt kortsiktige og langsiktige kvantitative mål for å redusere absolutte utslipp, rapporterer utslipp i scope 1, 2 og 3, og har knyttet toppledernes godtgjørelse til klimaresultater. Fortis har et overordnet mål om å redusere utslipp i scope 1 med 75 % innen 2035 sammenlignet med nivået for 2019. Målet innebærer en raskere reduksjon enn det som kreves for å nå 2-gradersmålet, og omfatter ikke bruk av karbonkvoter. 
     
  • NextEra – selskapet som har kommet lengst med å redusere karbonutslipp i den amerikanske energisektoren, og verdens største produsent av solenergi og vindkraft. Innen 2025 skal 46 % av energien de produserer, komme fra fornybare kilder, og for 2035 er målet 70 %.
     
  • Xcel alle investeringer gjøres i fornybar energi, og selskapets delmål og langsiktige mål er i tråd med Parisavtalen og i samsvar med Transition Pathway Initiative. Dialogen med CA100+ er fokusert på mer konkrete tiltak i nær fremtid, men selskapet må ha godkjenning fra myndighetene for å kunne avvikle kullkraftverkene sine. I det siste har de lykkes med å forhandle frem tidligere nedstenging av flere anlegg og redusert produksjon for andre. Selskapet er det første amerikanske kraftselskapet noensinne som har satt mål om netto nullutslipp. De investerer ikke i kull og gass, kun i fornybar energi og nettverk/infrastruktur. 
     
  • Enel – regnes for å være et av verdens mest progressive energiselskaper. Andelen fornybar energi av selskapets strømproduksjon har økt jevnt gjennom årene. De forventer å nå målet om å redusere selskapets direkte utslipp av drivhusgasser med 80 % innen 2030 sammenlignet med 2017. Dette er i tråd med Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C og er sertifisert i tråd med Science-Based Targets Initiative. 

 

Bærekraft
Bærekraftig bankvirksomhet