16-11-2022 13:54

Nordea kommenterer NGO-rapport om udlån til og investeringer i fossil energi

NGO’en BankTrack har offentliggjort en rapport om nordiske bankers udlån til og investeringer i selskaber, der beskæftiger sig med fossil energi. Nordea nævnes i forbindelse med selskaber i rapporten, men fremhæves også som en af de førende banker bag den faldende tendens i olie- og gasfinansiering og -investering siden 2016.

”Vi hilser rapporten velkommen og mener, det er vigtigt at belyse dette emne,” siger Anne Schult Ulriksen, leder af ESG i Large Corporates & Institutions (LC&I).

”Som nævnt i rapporten er Nordea en af de førende banker, der har reduceret sin finansiering indenfor olie og gas mest. Siden udgangen af 2019 har Nordea reduceret sin finansiering af olie-, gas- og offshoreaktiviteter med over 70 pct. Den lille portefølje af selskaber i denne sektor, som vi stadig finansierer, er underlagt meget streng lovgivning. Dertil kommer, at disse selskaber også spiller en vigtig rolle i at sikre en stabil energiforsyning i vores naboregioner, ikke mindst i den nuværende turbulente periode, hvor Europa står overfor en energikrise. Desværre vil omstillingen til et fuldt bæredygtigt energisystem tage tid. Når det er sagt, så prøver vi at tilskynde en omstilling væk fra fossile brændstoffer og henimod vedvarende energi. Nogle af selskaberne nævnt i rapporten er førende indenfor deres sektor i forhold til investering i teknologier med lav kulstofemission og vedvarende energi.”

Eric Pedersen, leder af Responsible Investments i Nordea Asset Management, tilføjer:

”Det er vigtigt at huske på, at energimarkedet står overfor en række udfordringer både i et kort- og langsigtet perspektiv, og at omstillingen væk fra fossile brændstoffer desværre ikke er mulig fra den ene dag til den anden. Selv de mest ambitiøse forsyningsselskaber er stadig delvist afhængige af fossil energi – og udelukker vi dem af den årsag, mister vi samtidig muligheden for at gøre en reel forskel. Derfor følger vi en strategi, hvor vi kombinerer dialog og udelukkelse.”

Nordea har gjort det klart, at vi forventer, at selskaberne reducerer deres emissioner og har en omstillingsplan. Vi ønsker at være en aktiv bank, der bidrager til omstillingen til en bæredygtig fremtid i tråd med Parisaftalen. Nordea har fastsat en række konkrete mål indenfor dette område.  Eksempelvis var Nordea den første nordiske bank med et specifikt delmål om at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. inden 2030. Nordea er også i gang med at sætte yderligere sektorbaserede mål som led i vores tilslutning til Net Zero Banking Alliance.

Hvorfor investerer Nordea, ifølge rapporten, stadig i kulselskaber og fossile selskaber?

”Nordea udelukker alle selskaber, som henter mere end 5 pct. af deres omsætning fra udvinding af termisk kul. Vi er ikke enige i rapportens klassificering af elselskaber som kulselskaber. Et eksempel er Enel, der generelt anses for at være et af verdens mest progressive energiselskaber. Enels andel af vedvarende energi i elproduktionen er steget støt gennem årene, og selskabet forventer at nå sit mål om at reducere direkte drivhusgasemissioner med 80 pct. senest i 2023 fra niveauet i 2017 i tråd med scenariet på 1,5 grader celsius. Enels energistrategi er certificeret af Science-Based Targets Initiative, som er forenelig med 1,5 graders global opvarmning. Vi ser dermed Enel og lignende selskaber som præcis den slags, vi bør støtte i at opnå reel dekarbonisering,” siger Eric Pedersen.

Nordea har investeret i selskaber, der ikke er kommet lige så langt i omstillingen som Enel. Hvad er jeres kommentar til det?

”Vi ønsker at være en aktiv bank, der stiller krav til både kunder og selskaber, vi investerer i, for derved at bidrage til den bæredygtige omstilling. Selskaber, der ikke er nået lige så langt som Enel, kan blive udelukket fra størstedelen af vores fonde, og har vi stadig investeringer i dem eller andre forretningsaktiviteter, går vi i aktiv dialog. Ser vi ingen vilje til forandring i selskabet, kan udelukkelse komme på tale,” siger Eric Pedersen.

Hvordan går I i dialog med selskaberne?

”Ved at støtte vores kunder ønsker vi at bidrage aktivt til omstillingen. Rapporten giver ikke nogen vurdering af, hvilke planer og mål selskaberne har for en omstilling i tråd med Parisaftalen. Nordea deltager i flere samarbejdsgrupper og initiativer indenfor aktivt ejerskab. Eksempelvis deltager Nordea i Climate Action 100+, som er et af de mest velkendte investordrevne initiativer. Nordea har været medlem siden starten af 2017. I 2021 udøvede Nordea sin stemmeret ved over 4.200 årlige generalforsamlinger, hvilket er ca. 95 pct. af alle de årlige generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger, hvor Nordea havde mulighed for at stemme. Nordea stemte for stort set hvert eneste ESG-forslag. Det er mere end nogen anden større nordisk bank,” siger Eric Pedersen.

Nedenfor følger Nordeas vurdering af de største investeringer, der nævnes i rapporten i forbindelse med Nordea: 

  • Fortis Inc – et canadisk forsyningsselskab, der har sat kort- og langsigtede kvantitative mål for reduktion af sin absolutte emission. Selskabet rapporterer drivhusgasemissioner for anvendelsesområde 1, 2 og 3, og aflønningen af ledelsen hænger sammen med opfyldelsen af klimamålene. Fortis har sat et mål om at reducere selskabets samlede CO2-emission for anvendelsesområde 1 med 75 pct. inden 2035 fra basisåret 2019. Dette mål overstiger reduktionstakten i planen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader celsius, og det omfatter ikke CO2-udligning.  
     
  • NextEra – førende inden for dekarbonisering på det amerikanske energimarked og verdens største producent af sol- og vindenergi. 46 pct. af selskabets energi vil være vedvarende energi i 2025 og 70 pct. i 2035.
  • Xcel alle anlægsinvesteringer sker i vedvarende energi, og selskabet har ifølge Transition Pathway Initiative både delmål og langsigtede mål i overensstemmelse med Parisaftalen. Dialogen med investorgruppen Climate Action 100+ fokuserer på en mere konkret indsats på kort sigt, men selskabets planer om at udfase kul afhænger af godkendelse fra myndighederne. Det har for kort tid siden forhandlet tidligere lukning af flere kulværker samt reduceret produktion fra andre. Xcel er det første amerikanske forsyningsselskab nogensinde med et mål om at blive klimaneutral. Ingen anlægsinvesteringer i kul og gas, kun i vedvarende energi og netværk/infrastruktur. 
     
  • Enel – anses generelt for at være et af verdens mest progressive energiselskaber. Enels andel af vedvarende energi i elproduktionen er steget støt gennem årene, og selskabet forventer at nå sit mål om at reducere direkte drivhusgasemissioner med 80 pct. senest i 2023 i forhold til niveauet i 2017 i tråd med scenariet på 1,5 grader celsius. Enels energistrategi er certificeret af Science-Based Targets Initiative.
Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed