Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Voimien yhdistäminen

Sitoumukset tukevat työtämme

Yhteistyöhankkeet ja vapaaehtoiset sitoumukset ovat ratkaisevan tärkeitä vastuullisuustyössä, sillä rahoitusalan on yhdistettävä voimansa edistääkseen muutosta sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Nordea pyrkii tekemään yhteistyötä kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten lainsäätäjien, hallitusten, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden rahoituslaitosten, kanssa. Vastuullisuus on nopeasti kehittyvä aihealue, ja siihen liittyy paljon arviointia, vertailtavuutta ja uskottavuutta koskevia haasteita. Meidän on jatkettava työtä yhdenmukaisen lähestymistavan eteen, jotta voimme edistää muutosta tehokkaasti.

Yhtenä Pohjoismaiden johtavista pankeista Nordea on sitoutunut tekemään oman osuutensa. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tammikuussa 2007 yhtenä ensimmäisistä pohjoismaisista pankeista. Olemme sen jälkeen jatkaneet vastuullisuusasioiden edistämistä sekä Pohjoismaissa että maailmanlaajuisesti. Nordea osallistui YK:n ympäristöohjelman alaisen rahoitusalaa koskevan aloitteen (UNEP FI) mukaisten vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden luomiseen ja oli perustamassa Net-Zero Asset Owner Alliance- ja Net Zero Asset Managers -aloitteita. Nordea osallistuu myös UNEP FI:n hallintoelinten toimintaan: se edustaa Pohjoismaita Banking Boardissa ja Nordean konsernijohtaja on Leadership Councilin jäsen.

 

Nordean sitoumukset

Olemme allekirjoittaneet useita vapaaehtoisia sitoumuksia, joihin osallistumme. Teemme näin, koska mielestämme on tärkeää tukea kansainvälisiä sitoumuksia ja osallistua niihin. Valitsemme sellaiset sitoumukset, jotka tuovat yrityksille mahdollisuuksia toimia aiempaa vastuullisemmin. Alla mainittujen sitoumusten lisäksi noudatamme toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksia sekä OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. 

YK:n Global Compact -aloite

YK käynnisti Global Compact -aloitteen kannustaakseen yrityksiä noudattamaan strategioissaan ja toiminnassaan kymmentä yleismaailmallista periaatetta, jotka perustuvat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin YK:n perussopimuksiin. Nordea allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2002, jolloin aloitteeseen sitouduttiin Suomessa. Koko konserni sitoutui aloitteeseen joulukuussa 2004. 

Lue lisää YK:sta

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet loi 30 pankin ydinryhmä yhdessä YK:n ympäristöohjelman alaisen rahoitusalaa koskevan aloitteen (UNEP FI) kanssa. Nordea oli osa ydinryhmää. Periaatteet parantavat ja helpottavat pankkien ja rahoituslaitosten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tavoitteitten mukaisesti. Tämä puolestaan auttaa rahoitusalaa osoittamaan, että se voi olla luotettava muutoksen edistäjä yhteiskunnassa. 
  

Lue lisää

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Nordea Asset Management allekirjoitti vuonna 2007 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet yhtenä ensimmäisistä suurista pohjoismaisista pankeista. Periaatteista vastaava PRI Association on maailman johtava vastuullista sijoittamista edistävä organisaatio. Sen tavoitteena on ymmärtää ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvien asioiden vaikutukset sijoituksiin ja tukea periaatteet allekirjoittaneiden sijoittajien kansainvälistä verkostoa näiden asioiden huomioon ottamisessa sijoituksia ja omistuksia koskevissa päätöksissä.

Lue lisää

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Nordea liittyi rahoituslaitosten kansainväliseen PCAF-yhteistyöhankkeeseen vuonna 2020. Vuonna 2015 käynnistetyn hankkeen tavoitteena on kehittää yhdenmukainen tapa mitata lainoihin ja sijoituksiin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja raportoida niistä. Yhdenmukainen laskentatapa ohjaa rahoituslaitosten riskienhallintaa, auttaa niitä noudattamaan säännöksiä ja tarjoaa niille lähtökohdan Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseen luotto- ja sijoitussalkuissaan.

Lue lisää

Net-Zero Asset Owner Alliance

Nordea Life & Pensions on liittynyt mukaan YK:n Net-Zero Asset Owner Alliance -aloitteeseen ja sitoutunut siten vähentämään sijoitussalkkunsa nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Aloite kokoaa yrityksiä kehittämään toimialalle yhteisiä malleja ja standardeja. Niillä mitataan toimia, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan alle 1,5 asteeseen.

Lue lisää

Net-Zero Banking Alliance

Kiihdyttääkseen maailmantalouden siirtymää kohti nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä Nordea liittyi Net-Zero Banking Alliance -liittoumaan (NZBA) vuonna 2021. YK:n alainen liittouma edustaa yli neljännestä koko maailman pankkien varoista (46 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria).

Lue lisää

Net-Zero Asset Manager Initiative

Nordea Asset Management liittyi tähän joulukuussa 2020 käynnistettyyn aloitteeseen ensimmäisten joukossa ja sitoutui tavoittelemaan nettonollapäästöjä sijoitussalkuissaan vuoteen 2050 mennessä. Näin ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan enintään 1,5 celsiusasteeseen kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lue lisää

Poseidon Principles

Poseidon Principles -periaatteiden avulla ilmastoasiat voidaan ottaa huomioon shipping-alan luottopäätöksissä ja edistää alan kansainvälistä hiilestä irtautumista. Nordea on sitoutunut periaatteisiin yhdessä 11 muun johtavan pankin kanssa. Yhdessä nämä pankit ovat rahoittaneet shipping-yhtiöitä noin 100 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla.

Lue lisää

Investor Alliance for Human Rights

Tässä ihmisoikeuksien kunnioittamista ajavassa hankkeessa Nordea ja 207 muuta kansainvälistä sijoittajaa painostavat yhtiöitä toimimaan vastuullisesti. Nordea on ollut myös yritysten ihmisoikeuskäytäntöjä arvioivan Corporate Human Rights Benchmark -tutkimuksen yhteistyökumppani tammikuusta 2016. 

Lue lisää

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge on rahoituslaitosten sitoumus suojella luonnon monimuotoisuutta ja auttaa sitä elpymään luotonannon ja sijoitusten kautta. Sitoumuksessa on viisi askelta, jotka rahoituslaitokset ovat luvanneet ottaa.

Lue lisää

Applying the Equator Principles

Nordea otti riskienhallintaan liittyvät Equator Principles -periaatteet käyttöön vuonna 2007. Nordean analyytikoille ja muulle henkilöstölle annetaan koulutusta, jossa käsitellään näihin periaatteisiin liittyvää sisäistä prosessia. Nordeassa käytetään Equator Principles Manual -käsikirjaa (työkaluja). Työkalut opastavat Equator Principles -periaatteiden soveltamisessa päivittäiseen liiketoimintaan.
 

Lue lisää

YK:n alainen luontotyöryhmä

Nordea on mukana uudessa YK:n alaisessa luonnon monimuotoisuuteen ja luontoon liittyviä tavoitteita asettavassa työryhmässä. Tarkoituksena on edistää pankkien ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on luontoon ja miten ne voivat auttaa parantamaan luonnon tilaa. Työryhmä on osa YK:n ympäristöohjelman alaista rahoitusalaa koskevaa aloitetta (UNEP FI). Työryhmän muodostavat 34 pankkia, jotka ovat allekirjoittaneet vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet.

Lue lisää

Responsible Ship Recycling Standards

Responsible Ship Recycling Standards -periaatteet (RSRS) koskevat laivoja rahoittavia rahoituslaitoksia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Periaatteilla pyritään edistämään laivojen ja muiden alusten vastuullista kierrätystä ja minimoimaan niiden kuljettamiin vaarallisiin aineisiin liittyvät riskit. RSRS-periaatteet ohjaavat rahoitusalan ja shipping-alan edustajien välistä keskustelua laivojen ja muiden alusten vastuullisesta kierrätyksestä. Lataa Nordean Responsible Ship Recycling Standards -periaatteet (pdf, 49 KB) 

Ilmastoon liittyviä rahoitusriskejä käsittelevä työryhmä (TCFD)

Sekä Nordea Bank Oyj että Nordea Asset Management tukevat TCFD-työryhmää. Työryhmän suositukset toimivat lähtökohtana sille, mitä tietoja kaikkien yritysten on annettava ilmastoon liittyvistä rahoitusriskeistään. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä raportoimaan oman toimintansa kannalta merkittävimmistä ilmastoon liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.  

Lue lisää

Muita Nordean tukemia hankkeita

Carbon Disclosure Project (CDP)

Nordea on allekirjoittanut CDP-hankkeen, jonka tavoitteena on koota ja jakaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastonmuutokseen liittyvistä strategioista. CDP-hankkeessa on mukana 655 yhteisösijoittajaa, joiden yhteenlaskettu varallisuus on 78 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Käytämme näitä tietoja ESG-analyyseissämme. Osallistumme myös veteen liittyviä riskejä arvioivan CDP Water Advisory Council -neuvoston toimintaan.

Lue lisää

Climate Action 100+

Nordea Asset Management on mukana Climate Action 100+ -hankkeessa. Kyseessä on viisivuotinen kansainvälinen hanke, jossa sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan järjestelmällisesti maailman suurimpiin kasvihuonekaasuja tuottaviin yhtiöihin. Tavoitteena on parantaa ilmastonmuutoksen hallintaa, vähentää päästöjä ja laajentaa ilmastoon liittyvistä rahoitusriskeistä annettavia tietoja.

Lue lisää

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

CHRB on ensimmäinen työkalu, jolla on voitu mitata ihmisoikeusvastuun toteutumista maailman suurimmissa pörssiyhtiöissä. CHRB asettaa paremmuusjärjestykseen 200 suurinta kansainvälistä pörssiyhtiötä niiden ihmisoikeuksiin liittyvien periaatteiden, prosessien ja toiminnan tulosten mukaan. Näin pyritään valjastamaan markkinoiden kilpailuhenkisyys ihmisoikeuksien edistämiseen. Nordea toimi vuosina 2016–2020 CHRB:n rahoittajajäsenenä ja ohjausryhmän jäsenenä. CHRB on nykyään osa World Benchmarking Alliance -yhteenliittymää, mutta työ jatkuu.

Lue lisää

Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

Sijoittajien yhteistyöelin IIGCC edistää yhteiskuntapolitiikkaa, sijoituskäytäntöjä ja yritystoimintaa, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät pitkän aikavälin riskit ja mahdollisuudet.

Lue lisää

YK:n ympäristöohjelman alainen rahoitusalaa koskeva aloite (UNEP FI)

Nordea allekirjoitti UNEP FI -aloitteen vuonna 1994. Kyseessä on YK:n ympäristöohjelman ja rahoitusalan maailmanlaajuinen yhteistyö, joka käynnistyi Rion ympäristökokouksen (1992 Earth Summit) jälkeen vastuullisen talouden edistämiseksi. Yli 200 rahoituslaitosta, kuten pankkia, vakuutusyhtiötä ja sijoittajaa, on mukana UNEP FI -aloitteessa ymmärtääkseen ajankohtaisia ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä haasteita sekä sitä, miksi ne ovat rahoitusalan näkökulmasta tärkeitä ja miten niitä voidaan ratkoa aktiivisesti. Nordea on ollut mukana UNEP FI:n Banking Committee -hallintoelimessä vuodesta 2017.

Lue lisää

Diversity project Europe

Nordea Asset Management (NAM) on ylpeä voidessaan olla Diversity Project Europen perustajajäsen yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen omaisuudenhoitajan kanssa. NAM on sitoutunut tähän yritysten väliseen projektiin, joka keskittyy lisäämään monimuotoisuutta, tasapuolisuutta ja osallisuutta alalla. Tällä NAM pyrkii myötävaikuttamaan merkitykselliseen muutokseen alalla.

Diversity Project Europe on rajat ylittävä ja yritysten välinen aloite, joka puolustaa todella monipuolista ja osallistavaa eurooppalaista omaisuudenhoitoalaa, jolla on oikeat kyvyt tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset taloudelliset tulokset.

Lue lisää

Investors Policy Dialogue on Deforestation initiative (IPDD)

IPDD-hanke käynnistettiin virallisesti heinäkuussa 2020, ja Nordea on yksi sen perustajajäsenistä. Nordea on mukana myös hankkeen neuvoa-antavassa hallintoelimessä. Hanke käynnistettiin vastauksena metsäkadon kiihtymiseen Brasiliassa ja muissa maissa. Tavoitteena on varmistaa sijoitusten taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä edistämällä kestävää maankäyttöä ja metsänhoitoa sekä ihmisoikeuksia.

Lue lisää

Access to Medicine Index

Indeksi mittaa, miten maailman 20 suurinta lääkeyhtiötä parantaa lääkkeiden, rokotteiden ja diagnostiikan saatavuutta pieni- ja keskituloisissa maissa. Se nostaa esiin alan parhaita ja innovatiivisia käytäntöjä sekä eri osa-alueiden edistymistä ja kehitystarpeita.

Lue lisää

World Benchmarking Alliance (WBA)

WBA on yhteenliittymä, joka pyrkii kasvattamaan yksityisen sektorin vaikutusta kestävän tulevaisuuden edistämiseen ja jonka toimintaan Nordea osallistuu. WBA yhdistää laajan sidosryhmäjoukon YK:n kestävän kehityksen tavoitteen numero 17 (Yhteistyö ja kumppanuus) pohjalta. Kaikki yhteenliittymän jäsenet tunnustavat kestävän kehityksen tavoitteiden yleismaailmallisuuden. Jäsenenä on niin kansalaisyhteiskunnan edustajia ja yritysverkostoja kuin rahoituslaitoksia ja monikansallisia organisaatioita.

Lue lisää
 

Antimicrobial Resistance Benchmark

Antimicrobial Resistance Benchmark on järjestelmä, joka seuraa, miten lääkeyhtiöt reagoivat lääkeresistenssin kasvuun. Nordea on asiantuntijatoimikunnan jäsen.

Lue lisää

Montreal Carbon Pledge

Nordea allekirjoitti Montreal Pledge -sitoumuksen vuonna 2014 ensimmäisten joukossa. Sitouduimme silloin mittaamaan ja raportoimaan sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain.

Lue lisää