Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultat for 1. kvartal 2019

Selskabsmeddelelse | 30-04-2019 06:30

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:
”Som følge af de tiltag, vi har gennemført de seneste kvartaler, er der nu positive tegn på øget forretnings­momentum, selvom udlånsmarginalerne fortsat er under pres, og market making-aktiviteterne stadig er udfordret.

I forhold til 4. kvartal var indtægterne stort set uændrede, hvorimod indtægterne eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden, steg med 4 pct. Omkostningerne steg med 5 pct., mens omkostningerne korrigeret for resolutionsafgifter i 1. kvartal og eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden, faldt med 7 pct.

Vores prioriteringer er helt klare – vi skal øge forretningsomfanget og samtidig nedbringe de strukturelle omkostninger; vi eksekverer på begge.

I dette kvartal har der været intens debat om forskellige hvidvasksager. Hvidvask er et meget komplekst og bredt samfundsproblem, og vi tager vores ansvar meget alvorligt. Vi har tidligere meldt ud, at vi forventer at få en bøde i Danmark for vores tidligere svage processer og procedurer til bekæmpelse af hvidvask, og vi har i den forbindelse foretaget en hensættelse på EUR 95 mio. til hvidvask-relaterede sager. Efter at have investeret mere end EUR 700 mio. i at styrke vores risiko- og compliance-aktiviteter i 2016-2018, er vi overbeviste om, vi har et mere solidt compliance-setup, hvilket gør os til en sikker og betroet partner”.

1. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal 2018 (1. kvartal 2019 i forhold til 4. kvartal 2018)

 •  Nettorenteindtægter EUR 1.056 mio., -5 pct.; -4 pct. i lokal valuta (-8 pct., -7 pct. i lokal valuta)
 •  Driftsindtægter i alt EUR 2.115 mio., -11 pct.; -10 pct. i lokal valuta (0 pct., 0 pct. i lokal valuta)
 •  Driftsindtægter i alt, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden[1] EUR 2.115 mio., -6 pct.; -4 pct. i lokal valuta (4 pct., 4 pct. i lokal valuta)
 •  Driftsomkostninger i alt EUR 1.452 mio., 6 pct.; 7 pct. i lokal valuta[2] (5 pct., 5 pct. i lokal valuta)
 •  Driftsomkostninger i alt, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden EUR 1.357 mio., -1 pct.; 0 pct. i lokal valuta (9 pct., 10 pct. i lokal valuta)
 •  Resultat før nedskrivninger EUR 663 mio., -34 pct.; -33 pct. i lokal valuta (-10 pct., -9 pct. i lokal valuta)
 •  Nedskrivninger på udlån EUR 42 mio., 5 pct.; 5 pct. i lokal valuta (40 pct., 40 pct. i lokal valuta)
 •  Ordinært resultat EUR 621 mio., -36 pct.; -35 pct. i lokal valuta (-12 pct., -11 pct. i lokal valuta)
 •  Egentlig kernekapitalprocent 14,6 mod 19,8 (14,6 mod 15,5)
 •  Omkostningsprocent 69 mod 58 (69 mod 65)
 •  Omkostningsprocent ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden[2] 64 mod 61 (64 mod 61)
 •  Nedskrivningsandel 7 bp mod 7 bp (7 bp mod 5 bp)
 •  Egenkapitalforrentning 5,5 pct. mod 9,0 pct. (5,5 pct. mod 6,3 pct.)
 •  Egenkapitalforrentning med periodiserede resolutionsafgifter 7,4 pct. mod 10,5 pct. (7,4 pct. mod 5,8 pct.)
 •  Egenkapitalforrentning, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden[1],[2] 6,7 pct. mod 7,7 pct. (6,7 pct. mod 7,1 pct.)
 •  Resultat pr. aktie (udv.) EUR 0,10 mod EUR 0,18 (EUR 0,10 mod EUR 0,13)

For poster i regnskabsopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2019: DKK 7,4636, NOK 9,7459 og SEK 10,4181.
[1] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 4. kvartal 2018: Gevinst på EUR 50 mio. fra opskrivning af Euroclear, EUR 38 mio. efter skat, og gevinst på EUR 36 mio. i forbindelse med salget af Nordea Ejendomme. 1. kvartal 2018: Gevinst på EUR 135 mio. fra opdatering af værdiansættelsesmodel i Danmark, EUR 105 mio. efter skat.
[2] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 1. kvartal 2019: Ikke-fradragsberettigede omkostninger på EUR 95 mio. relateret til hensættelsen for hvidvask-relaterede sager. I 4. kvartal 2018: Tab på EUR 141 mio. efter nedskrivning af goodwill i Rusland.

Resultatopgørelse
1. kvt. 4. kvt. Ændr. Lokal 1. kvt. Ændr. Lokal
2019 2018 % valuta % 2018 % valuta %
EUR mio.
Nettorenteindtægter 1.056 1.142 -8 -7 1.116 -5 -4
Gebyrer og provisionsindtægter, netto 737 720 2 3 770 -4 -3
Nettoresultat af poster til dagsværdi 264 182 45 41 441 -40 -40
Resultat af kapitalinteresser og joint
ventures efter equity-metoden 14 15 28
Andre driftsindtægter 44 60 -27 -25 23 91 96
Driftsindtægter i alt 2.115 2.119 0 0 2.378 -11 -10
Personaleudgifter -718 -744 -3 -3 -798 -10 -9
Andre udgifter -594 -390 52 53 -503 18 20
Afskrivninger på materielle og
immaterielle aktiver -140 -250 -44 -44 -71 97 99
Driftsudgifter i alt -1.452 -1.384 5 5 -1.372 6 7
Resultat før nedskrivninger 663 735 -10 -9 1.006 -34 -33
Nedskrivninger på udlån, netto -42 -30 40 40 -40 5 5
Ordinært resultat 621 705 -12 -11 966 -36 -35
Udgift til indkomstskat -178 -200 -11 -11 -229 -22 -21
Periodens resultat 443 505 -12 -11 737 -40 -39
Forretningsomfang, hovedposter[1]
31. mar. 31. dec. Ændr. Lokal 31. mar. Ændr. Lokal
2019 2018 % valuta % 2018 % valuta %
EUR mia.
Udlån 325,6 308,3 5,6 5,5 310,9 4,7 5,0
Udlån ekskl. repoudlån 300,6 291,6 3,1 3,0 287,5 4,6 4,9
Indlån og anden gæld 176,3 165,0 6,9 6,9 174,0 1,3 1,3
Indlån ekskl. repoindlån 166,6 160,2 4,0 4,0 161,0 3,5 3,4
Aktiver i alt 590,2 551,4 7,0 580,2 1,7
Kapital under forvaltning 300,2 282,6 6,2 320,1 -6,2
Egenkapital 30,5 32,9 -7,3 31,0 -1,6
Nøgletal[2]
1. kvt 4. kvt. Ændr. 1. kvt. Ændr.
2019 2018 % 2018 %
Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,13 -23 0,18 -44
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. til ult. perioden, EUR 0,68 0,76 -11 0,72 -6
Børskurs[1], EUR 6,80 7,30 -7 8,66 -21
Samlet afkast til aktionærerne, pct. 3,3 -17,5 -3,9
Egenkapital pr. aktie[1], EUR 7,55 8,15 -7 7,63 -1
Antal potentielt cirkulerende aktier[1], mio. 4.050 4.050 0 4.050 0
Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udv.), mio. 4.033 4.037 0 4.038 0
Egenkapitalforrentning, pct. 5,5 6,3 9,0
Egenkapitalforrentning ekskl. immaterielle aktiver, pct. 6,4 7,2 10,2
Afkast af den samlede risikoeksponering, pct. 1,1 1,3 2,4
Egenkapitalforrentning med periodiserede resolutionsafg., pct. 7,0 5,9 10,2
Omkostningsprocent 69 65 58
Omkostningsprocent med periodiserede resolutionsafg., pct. 61 67 52
Nedskrivningsandel, bp[4] 7 5 40 7 0
Egentlig kernekapitalprocent [1],[4],[5] 14,6 15,5 19,8
Kernekapitalprocent[1],[4],[5] 17,1 17,3 22,2
Solvensprocent[1],[4],[5] 19,5 19,9 25,2
Kernekapital[1],[4], EUR mia. 27,8 27,0 3 27,3 2
Samlede risikoeksponering[4], EUR mia. 163 156 5 123 33
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)[1] 29.284 28.990 1 30.082 -3
Økonomisk kapital[1], EUR mia. 28,2 26,6 6 26,2 8
[1] Ultimo.
[2] For yderligere oplysninger om nøgletal defineret som alternative nøgletal se www.nordea.com/en/investor-relations/.
[3] Inklusive udlån indregnet under aktiver disponible for salg i 1. kvartal 2018.
[4] Inklusive periodens resultat.
[5] Ændringer til gældende kapitalkrav (for yderligere oplysninger se kapitlet Other information i Nordeas engelske kvartalsrapport). 

Forventninger

Væsentlige faktorer for forventningerne
I hele Nordea styrker vi indsatsen for at øge forretningsomfanget, og hvert forretningsområde har identificeret en række initiativer, der skal skabe øget værdi for kunderne og indtægtsvækst. Det er for eksempel investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, købet af Gjensidige Bank, nye distributionskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tiltag for at genvinde momentum inden for boligudlån, hvor vi allerede er begyndt at se resultater.

Strukturelle omkostningsbesparelser vil især blive opnået ved øget automatisering og brug af robotteknologi, den igangværende udvidelse af funktioner i Polen og Estland og outsourcing af driften af vores mainframe-infrastruktur til IBM. Vi forenkler også ved at harmonisere produkter og serviceydelser, og vi udnytter stordriftsfordele ved at fortsætte sammenlægningen af fælles enheder for eksempel på drifts- og serviceområdet.

Omkostninger
I 2021 forventer vi, at omkostningerne i faste valutakurser vil være ca. 3 pct. under niveauet i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018[1], og de kontante omkostninger forventes i samme periode at falde med op til 10 pct. i faste valutakurser.

Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018 og 2019[2], og de samlede kontante omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode.

[1]Nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 4. kvartal 2018
[2]Korrigeret for nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 2018, transaktionsomkostninger på EUR 90 mio. i 2019, højere resolutionsafgift i 2019 og en hensættelse på EUR 95 mio. i 1. kvartal 2019.

Kreditkvalitet
Vi forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende kvartaler vil holde sig på et lavt niveau omkring gennemsnittet for 2018.

Kapitalpolitik
Med implementeringen af overgangsordningerne, som blev aftalt med ECB efter Nordeas flytning af hovedsæde til bankunionen og for at fastholde den samme nominelle kapitalbuffer, er kapitalbufferen blevet justeret fra 50-150 bp til 40-120 bp. Det er primært en teknisk justering, og derfor er kapitalbufferen stort set uændret nominelt i euro. Kapitalbufferen udgør i øjeblikket EUR 2,2 mia. (130 bp). Nordeas mål er at opnå en årlig stigning i udbyttet pr. aktie og samtidig fastholde en stærk kapitalposition i overensstemmelse med kapitalpolitikken.

Se den fulde rapport på engelsk på nedenstående link til vores hjemmeside.
Nordea Group Q1 2019 Report

 

Yderligere information:

Casper von Koskull, koncernchef, +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, +45 70 80 11 62

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 30. april 2019 kl. 07.30 finsk tid (kl. 06.30 dansk tid).

Documents