Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Delårsrapport for 3. kvartal 2019

Selskabsmeddelelse | 24-10-2019 06:30

Nordea Bank Abp – Intern viden – Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Koncernchef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

”I 3. kvartal steg både nettorenteindtægter og nettoprovisionsindtægter som følge af øget forretningsomfang. Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt efter betydelige renteudsving hen over sommeren. De samlede indtægter er 2 pct. lavere i lokal valuta. Det ordinære resultat for 3. kvartal på EUR -421 mio. omfatter flere engangsposter på i alt EUR 1,3 mia. Disse består af en nedskrivning af immaterielle IT-aktiver på EUR 735 mio., en hensættelse til omstruktureringer på EUR 204 mio., en udgift på EUR 75 mio. i forbindelse med salget af aktier i Luminor og endelig yderligere nedskrivninger på udlån på EUR 282 mio.

I min nye rolle som koncernchef har jeg stået i spidsen for en strategisk gennemgang af banken, og vi har udarbejdet en ny forretningsplan for at sikre stærkere økonomiske resultater, der opfylder de nye finansielle mål. Vores nye plan vil forbedre Nordeas driftsudvikling betydeligt gennem et stærkere kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt omkostningsbesparelser og initiativer, der øger indtægterne. I 2020 forventer vi et omkostningsniveau på under EUR 4,7 mia. med yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020.

Nordeas nye finansielle mål for 2022 er

 • en egenkapitalforrentning på over 10 pct.
 • en omkostningsprocent på 50.

Vores nye kapitalpolitik fastsætter en kapitalbuffer på 150-200 bp over lovkravet til den egentlige kernekapital og en payout ratio på 60-70 pct. begge fra 2020. Vi vurderer løbende muligheden for at bruge aktietilbagekøb som et værktøj til at udlodde overskydende kapital. For 2019 er Nordeas mål et udbytte på EUR 0,40 pr. aktie.

Jeg har været i Nordea siden 2017, men i min korte tid som koncernchef har jeg haft lejlighed til at møde mange flere kolleger fra forskellige områder i banken. Jeg er imponeret over medarbejdernes ekspertise, deres passion for at betjene vores kunder og deres fælles vilje til at forbedre vores forretningsresultater. Jeg er overbevist om, at et stærkt kundefokus kombineret med forbedret driftseffektivitet vil gøre det muligt for os at levere på vores mål og nye strategi og forbedre Nordeas økonomiske resultater betydeligt.”

3. kvartal 2019 i forhold til 3. kvartal 2018 (3. kvartal 2019 i forhold til 2. kvartal 2019)

 • Nettorenteindtægter EUR 1.083 mio., -4 pct.; -1 pct. i lokal valuta (1 pct., 2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt EUR 2.085 mio., -1 pct.; 1 pct. i lokal valuta (-3 pct., -2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsomkostninger i alt EUR 2.175 mio., 91 pct.; 93 pct. i lokal valuta (84 pct., 84 pct. i lokal valuta)
 • Driftsomkostninger i alt1 EUR 1.161 mio., 2 pct.; 3 pct. i lokal valuta (-2 pct., -1 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån EUR -331 mio., -653 pct.; -642 pct. i lokal valuta (-443 pct., -439 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån2 EUR -49 mio., -20 pct.; -19 pct. i lokal valuta (11 pct., 11 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat EUR -421 mio., -146 pct.; -146 pct. i lokal valuta (-147 pct., -146 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat EUR 823 mio.1,3,4, -3 pct.; -2 pct. i lokal valuta (-5 pct., -3 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent5,6 15,4 mod 20,3 (15,4 mod 14,8) 
 • Omkostningsprocent 104 mod 55 (104 mod 54)
 • Omkostningsprocent2,3, 56 mod 55 (56 mod 54)
 • Nedskrivningsandel 55 bp mod 10 bp (55 bp mod 8 bp)
 • Egenkapitalforrentning -4,4 pct. mod 9,1 pct. (-4,4 pct. mod 9,2 pct.)
 • Egenkapitalforrentning1,3,7 8,4 pct. mod 8,5 pct. (8,4 pct. mod 8,8 pct.)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2019: DKK 7,4644, NOK 9,7720 og SEK 10,5660.
1 Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 1. kvartal 2019: Ikke-fradragsberettigede omkostninger på EUR 95 mio. relateret til hensættelsen for hvidvask-relaterede sager. I 3. kvartal 2019: Udgift på EUR 735 mio. i forbindelse med nedskrivning af aktiverede IT-systemer, EUR 559 mio. efter skat, udgift på EUR 204 mio. i forbindelse med omstruktureringer, EUR 155 mio. efter skat, ikke-fradragsberettiget udgift på EUR 75 mio. i forbindelse med salget af Luminor.
2 Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 3. kvartal 2019: Tab på EUR 282 mio. i forbindelse med nedskrivninger på udlån som følge af modelopdateringer og dialog med ECB, som afspejler mere afdæmpede forventninger til visse sektorer, EUR 214 mio. efter skat.
3 Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 1. kvartal 2018: Gevinst på EUR 135 mio. fra opdatering af værdiansættelsesmodel i Danmark, EUR 105 mio. efter skat, 2. kvartal 2018: Skattefri gevinst på EUR 87 mio. relateret til salg af aktier i UC og skattefri gevinst på EUR 262 mio. relateret til salget af Nordea Liv & Pension i Danmark.
4 Justeret for resolutionsafgifter før skat: I 3. kvartal 2019 EUR -52 mio., i 2. kvartal 2019 EUR -52 mio., i 3. kvartal 2018 EUR -42 mio., i 1.-3. kvartal 2019 EUR 51 mio. og i 1.-3. kvartal 2018 EUR 42 mio. (amortiseret lineært).
5 Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.
6 Kapitalprocenterne for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifter (se også Note 1 i Nordeas engelske delårsrapport).
7 Justeret for resolutionsafgifter efter skat: I 3. kvartal 2019 EUR -40 mio., i 2. kvartal 2019 EUR -40 mio., i 3. kvartal 2018 EUR -32 mio., i 1.-3. kvartal 2019 EUR 39 mio. og i 1.-3. kvartal 2018 EUR 32 mio. (amortiseret lineært).

Resultatopgørelse  
                         
  3. kvt. 2. kvt. Ændr. Lokal 3. kvt. Ændr. Lokal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Ændr. Lokal  
  2019 2019 % valuta % 2018 % valuta % 2019 2018 % valuta %  
EUR mio.                        
Nettorenteindtægter 1.083 1.071 1 2 1.123 -4 -1 3.210 3.349 -4 -2  
Gebyrer og provisionsindtægter, netto 756 743 2 2 703 8 9 2.236 2.273 -2 0  
Nettoresultat af poster til dagsværdi 211 283 -25 -27 205 3 -4 758 906 -16 -18  
Resultat af kapitalinteresser og joint                        
ventures efter equity-metoden 13 24 -46 -46 48 -73 -70 51 109 -53 -53  
Andre driftsindtægter 22 20 10 10 18 22 16 86 416 -79 -79  
Driftsindtægter i alt 2.085 2.141 -3 -2 2.097 -1 1 6.341 7.053 -10 -9  
                         
Personaleudgifter -924 -727 27 27 -726 27 28 -2.369 -2.254 5 6  
Andre udgifter -366 -304 20 20 -323 13 15 -1.264 -1.176 7 9  
Afskrivninger på materielle og                        
immaterielle aktiver -885 -149 494 493 -87 917 930 -1.174 -232 406 412  
Driftsudgifter i alt -2.175 -1.180 84 84 -1.136 91 93 -4.807 -3.662 31 33  
                         
Resultat før nedskrivninger -90 961 -109 -109 961 -109 -109 1.534 3.391 -55 -54  
                         
Nedskrivninger på udlån, netto -331 -61 443 439 -44 652 642 -434 -143 203 204  
Ordinært resultat -421 900 -147 -146 917 -146 -146 1.100 3.248 -66 -66  
                         
Udgift til indkomstskat 89 -219 -141 -140 -193 -146 -146 -308 -672 -54 -53  
Periodens resultat, netto -332 681 -149 -148 724 -146 -146 792 2.576 -69 -69  
                         
Forretningsomfang, hovedposter1          
                         
  30. sep. 30. jun. Ændr. Lokal 30. sep. Ændr. Lokal          
  2019 2019 % valuta % 2018 % valuta %          
EUR mia.                        
Udlån 328,3 323,8 1 2 316,5 4 6          
Udlån ekskl. repoudlån 299,5 300,2 0 0 291,7 3 5          
Indlån og anden gæld 168,3 176,5 -5 -4 174,2 -3 -2          
Indlån ekskl. repoindlån 161,9 167,0 -3 -2 160,5 1 2          
Aktiver i alt 585,9 582,9 1   572,8 2            
Kapital under forvaltning 313,8 306,5 2   309,0 2            
Egenkapital 30,5 31,1 -2   32,6 -6            
                         
Nøgletal2    
                         
  3. kvt. 2. kvt. Ændr.   3. kvt. Ændr.   1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Ændr.    
  2019 2019 %   2018 %   2019 2018 %    
Resultat pr. aktie (udvandet), EUR -0,08 0,17 -147   0,18 -144   0,19 0,64 -70    
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. til ult. perioden, EUR 0,32 0,58 -45   0,79 -59   0,32 0,79 -59    
Børskurs1, EUR 6,50 6,39 2   9,40 -31   6,50 9,40 -31    
Samlet afkast til aktionærerne, pct. 12,4 4,0     20,2     1,5 4,4      
Egenkapital pr. aktie1, EUR 7,55 7,69 -2   8,08 -7   7,55 8,08 -7    
Antal potentielt cirkulerende aktier1, mio. 4.050 4.050 0   4.050 0   4.050 4.050 0    
Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udv.), mio. 4.035 4.032 0   4.037 0   4.033 4.037 0    
Egenkapitalforrentning, pct. -4,4 9,1     9,2     3,4 10,9      
Egenkapitalforrentning ekskl. immaterielle aktiver, pct. -5,0 10,6     10,6     3,9 12,6      
Afkast af den samlede risikoeksponering, pct. -0,9 1,7     2,4     0,7 2,8      
Egenkapitalforrentning med periodiserede resolutionsafg, pct. -4,9 8,5     8,8     3,6 11,0      
Omkostningsprocent 104 55     54     76 52      
Omkostningsprocent med periodiserede resolutionsafg., pct. 107 58     56     75 51      
Nedskrivningsandel, bp3 55 10 450   8 588   24 8 200    
Egentlig kernekapitalprocent1,4,5,6,7 15,4 14,8     20,3     15,4 20,3      
Kernekapitalprocent1,4,5,7 17,4 17,3     22,3     17,4 22,3      
Solvensprocent1,4,5,7 20,0 19,8     26,0     20,0 26,0      
Kernekapital1,4,7, EUR mia. 27,3 27,6 -1   27,0 1   27,3 27,0 1    
Samlet risikoeksponering4, EUR mia. 156 160 -2   121 29   156 121 29    
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)1 29.469 29.550 0   29.056 1   29.469 29.056 1    
Økonomisk kapital1,7, EUR mia. 26,5 27,8 -5   26,3 1   26,5 26,3 1    
1 Ultimo.    
2 For yderligere oplysninger om nøgletal defineret som alternative nøgletal se www.nordea.com/en/investor-relations/.  
3 Inklusive udlån indregnet under aktiver disponible for salg i 1. kvartal 2018.      
4 Inklusive periodens resultat.    
5 Ændringer til gældende kapitalkrav (for yderligere oplysninger se kapitlet Other information i Nordeas engelske delårsrapport).    
6 Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.    
7 Kapitalprocenterne for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifter (se også Note 1 i Nordeas engelske delårsrapport)..  

 
Forventninger

Nøgleprioriteter for succes og opfyldelse af de finansielle mål
Nordeas nye plan vil forbedre driftsudviklingen betydeligt gennem et stærkere kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt omkostningsbesparelser og initiativer, der øger indtægterne.

Finansielle mål for 2022
Nordeas nye finansielle mål for 2022 er

 • en egenkapitalforrentning på over 10 pct.
 • en omkostningsprocent på 50.

Omkostninger
Ny: I 2020 forventer Nordea et omkostningsniveau på under EUR 4,7 mia. med yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020.
Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018 og 20192, og ændringer i resolutionsafgifter. De samlede kontante omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode.
Tidligere: I 2021 forventer vi, at omkostningerne i faste valutakurser vil være ca. 3 pct. under niveauet i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 20181, og de samlede kontante omkostninger forventes i samme periode at falde med op til 10 pct. i faste valutakurser.
Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018 og 20192, og de samlede kontante omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode.

1 Nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 4. kvartal 2018.
2 Korrigeret for nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 2018, transaktionsomkostninger på EUR 90 mio. i 2019, en hensættelse på EUR 95 mio. i 1. kvartal 2019, IT-nedskrivning på EUR 735 mio. og en hensættelse til omstruktureringer på EUR 204 mio.

Kapitalpolitik
Ny:
En kapitalbuffer på 150-200 bp over lovkravet til den egentlige kernekapital gældende fra 1. januar 2020.
Tidligere: En kapitalbuffer på 40-120 bp over lovkravet til den egentlige kernekapital.

Udbyttepolitik
Ny:
En payout ratio fra 2020 på 60-70 pct. Nordea vurderer løbende muligheden for at bruge aktietilbagekøb som et værktøj til at udlodde overskydende kapital. For 2019 er Nordeas mål et udbytte på EUR 0,40 pr. aktie.
Tidligere: Nordeas mål er at opnå en årlig stigning i udbyttet pr. aktie og samtidig fastholde en stærk kapitalposition i overensstemmelse med kapitalpolitikken.

Kreditkvalitet
Ny:
Nordea forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende kvartaler vil være på et lavt niveau og omkring gennemsnittet for 2018. De makroøkonomiske udsigter er dog lidt mere usikre.
Tidligere: Nordea forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende kvartaler vil holde sig på et lavt niveau omkring gennemsnittet for 2018.

Søjle 2-krav
Som led i overgangen til Den Fælles Tilsynsmekanismes kapitalregler vil Nordea være underlagt et søjle 2-krav fra 1. januar 2020. Nordea modtog den foreløbige afgørelse efter tilsynskontrol- og vurderingsprocessen 26. september 2019 med et søjle 2-krav på 1,75 pct. Den endelige afgørelse ventes i december 2019.

Se den fulde rapport på engelsk på nedenstående link til vores hjemmeside.

Nordea Group Q3 2019 Report

Yderligere information:
Frank Vang-Jensen, koncernchef, +358 503 821 391                        Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15          Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig,+45 70 80 11 62

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse er information, som Nordea Bank Abp har pligt til at offentliggøre i henhold til EU’s forordning om markedsmisbrug. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 24. oktober 2019 kl. 06.30 dansk tid.

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea

Documents