Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Resultat for 1. kvartal 2020

Selskabsmeddelelse | 29-04-2020 06:30

Nordea Bank Abp – Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Koncernchef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

”I 1. kvartal 2020 var vi vidner til det globale udbrud af COVID-19. Det påvirker os alle. Pandemien har udviklet sig til en samfundsmæssig og økonomisk krise, som får alvorlige økonomiske konsekvenser og kan føre til langsigtede strukturelle ændringer i vores samfund. Det er positivt, at de nordiske regeringer og myndigheder tidligt forstod alvoren af pandemien og iværksatte en række tiltag for at begrænse følgerne for vores samfund. Selvom nogle lande så småt begynder at åbne op, er der fortsat stor usikkerhed om, hvor længe og hvor hårdt COVID-19 kommer til at påvirke økonomien, og det er for tidligt at forudsige, hvilken form genopretningen vil have.

Med vores tiltag har vi fokus på at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder, beskytte vores medarbejdere og sikre vores forretning. Vi har for eksempel tilbudt kunderne afdragsfrihed og har modtaget over 60.000 forespørgsler i den forbindelse. Alene i marts modtog vi nye låneforespørgsler for over EUR 13 mia. fra vores erhvervskunder. Over 70 pct. af vores medarbejdere arbejder i øjeblikket hjemmefra. Det betyder, at vi kan drive forretningen uændret under krisen og fastholde et højt aktivitetsniveau, selv med den midlertidige lukning af filialer på nogle af vores hjemmemarkeder. Jeg er stolt af det gode arbejde og den ekstraordinære indsats, vores medarbejdere yder for at hjælpe kunderne og samfundet i en svær tid.

Trods udfordrende markedsvilkår følger vi planen for at levere på vores finansielle mål, og jeg er tilfreds med resultatet for dette kvartal. Vi leverer et solidt resultat med en stigning i nettorenteindtægterne på 5 pct. og en stigning i nettogebyr- og provisionsindtægterne på 4 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. 

De samlede indtægter faldt 5 pct., som følge af at nettoresultatet af poster til dagsværdi var negativt påvirket af den seneste tids uro på de finansielle markeder. Vi leverer på vores omkostningsplan med et fald i omkostningerne på 8 pct. Det resulterede i en uændret omkostningsprocent på 57.

I de seneste par år har vi nedbragt bankens risiko betydeligt, og vi har fortsat fokus på kreditkvaliteten af vores eksisterende udlånsportefølje og nye forretningsmuligheder. Vores portefølje er bredt sammensat med en lav eksponering til de sektorer, der forventes at blive direkte påvirket af COVID-19. Nedskrivninger på udlån beløb sig til EUR 154 mio. i kvartalet, hvoraf EUR 120 mio. var et ekstra ledelsesmæssigt skøn til dækning af den sandsynlige stigning i nedskrivninger på kort sigt. Nordea har nu et samlet ledelsesmæssigt skøn på EUR 327 mio. og dermed samlede nedskrivninger på EUR 2,4 mia.

Vores Liquidity Coverage Ratio steg til 182 pct., og vi har en fortsat stærk egentlig kernekapitalprocent på 16, hvilket er 5,8 pct. over det lovpligtige krav.
 
Vi arbejder fortsat fokuseret på at nå vores finansielle mål for 2022. Det er for tidligt at konkludere på de økonomiske konsekvenser af COVID-19, men vi er parat til over tid at tage skridt for at begrænse disse. Vores umiddelbare prioriteter er klare: Vi vil fortsat hjælpe vores kunder, beskytte vores medarbejdere og sikre vores forretning i denne helt ekstraordinære situation.” 
 
1. kvartal 2020 i forhold til 1. kvartal 2019

Nettorenteindtægter EUR 1.109 mio., 5 pct.
Driftsindtægter i alt EUR 2.001 mio., -5 pct.
Driftsomkostninger i alt EUR -1.248 mio., -14 pct. (-8 pct.)1
Nedskrivninger på udlån EUR -154 mio., 267 pct.
Ordinært resultat EUR 599 mio., -4 pct. (-16 pct.)1
Egentlig kernekapitalprocent2,3,4 16,0 mod 14,6
Omkostningsprocent 62 mod 69 (62 mod 64)1
Omkostningsprocent5 57 mod 57
Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris 26 bp mod 7 bp
Egenkapitalforrentning 5,9 pct. mod 5,5 pct.
Egenkapitalforrentning5 7,1 pct. mod 8,1 pct.

1. kvartal 2020 i forhold til 4. kvartal 2019

Nettorenteindtægter EUR 1.109 mio., 0 pct.
Driftsindtægter i alt EUR 2.001 mio., -13 pct. (-7 pct.)1
Driftsomkostninger i alt EUR -1.248 mio., 6 pct.
Nedskrivninger på udlån EUR -154 mio., 51 pct.
Ordinært resultat EUR 599m, -41 pct. (-32 pct.)1
Egentlig kernekapitalprocent2,3,4 16,0 mod 16,3 
Omkostningsprocent 62 mod 51 (62 mod 55)1
Omkostningsprocent5  57 mod 57
Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris 26 bp mod 17 bp
Egenkapitalforrentning 5,9 pct. mod 9,9 pct.
Egenkapitalforrentning5 7,1 pct. mod 7,6 pct.

 
For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser for 1. kvartal 2020: DKK 7,4714, NOK 10,4678 og SEK 10,6603.
1 Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden (se også side 6 i Nordea Group Q1 2020 Report).
2 Ultimo.
3 Ændringer til gældende kapitalkrav (se også afsnittet Other information i Nordea Q1 2020 Report).
4 Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.
5 Eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden (se også side 6 i Nordea Q1 2020 Report), og med periodiserede resolutionsafgifter.
 

Resultatopgørelse

1. kvt. 1. kvt. Ændr. 4. kvt. Ændr.
2020 2019 % 2019 %
EUR mio.
Nettorenteindtægter 1.109 1.056 5 1.108 0
Gebyrer og provisionsindtægter, netto 765 737 4 775 -1
Nettoresultat af poster til dagsværdi 109 264 -59 266 -59
Resultat af kapitalinteresser og joint
ventures efter equity-metoden -2 14 -1
Andre driftsindtægter 20 44 -55 146 -86
Driftsindtægter i alt 2.001 2.115 -5 2.294 -13
Personaleudgifter -699 -718 -3 -648 8
Andre udgifter -419 -594 -29 -375 12
Afskrivninger på materielle og
immaterielle aktiver -130 -140 -7 -156 -17
Driftsudgifter i alt -1.248 -1.452 -14 -1.179 6
Resultat før nedskrivninger 753 663 14 1.115 -32
Nedskrivninger på udlån, netto -154 -42 -102 51
Ordinært resultat 599 621 -4 1.013 -41
Udgift til indkomstskat -139 -178 -22 -263 -47
Periodens resultat 460 443 4 750 -39
Forretningsomfang, hovedposter1
31. mar. 31. mar. Ændr. 31. dec. Ændr.
2020 2019 % 2019 %
EUR mia.
Udlån 324,0 325,6 0 322,7 0
Udlån ekskl. repoudlån 295,1 300,6 -2 303,9 -3
Indlån og anden gæld 174,0 176,3 -1 168,7 3
Indlån ekskl. repoindlån 169,2 166,6 2 166,4 2
Aktiver i alt 600,4 590,2 2 554,8 8
Kapital under forvaltning 280,4 300,5 -7 324,7 -14
Egenkapital 31,5 30,5 3 31,5 0
Nøgletal2
1. kvt. 1. kvt. Ændr. 4. kvt. Ændr.
2020 2019 % 2019 %
Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,11 0,10 10 0,19 -42
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. til ult. perioden, EUR 0,38 0,68 -44 0,38 0
Børskurs1, EUR 5,13 6,80 -25 7,24 -29
Samlet afkast til aktionærerne, pct. -25,6 3,3 18,7
Egenkapital pr. aktie1, EUR 7,79 7,55 3 7,80 0
Antal potentielt cirkulerende aktier1, mio. 4.050 4.050 0 4.050 0
Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udv.), mio. 4.038 4.033 0 4.039 0
Egenkapitalforrentning, pct. 5,9 5,5 9,9
Egenkapitalforrentning ekskl. immaterielle aktiver, pct. 6,7 6,4 11,3
Afkast af den samlede risikoeksponering, pct. 1,2 1,1 2,0
Egenkapitalforrentning med periodiserede resolutionsafg, pct. 7,1 7,0 9,4
Omkostningsprocent 62 69 51
Omkostningsprocent med periodiserede resolutionsafg., pct. 57 61 54
Nedskrivningsandel, netto, bp 26 7 271 17 53
Egentlig kernekapitalprocent1,4,5 16,0 14,6 16,3
Kernekapitalprocent1,3,4 17,8 17,1 18,3
Solvensprocent1,3,4 20,2 19,5 20,8
Kernekapital1,3, EUR mia. 27,1 27,8 -2 27,5 -1
Samlet risikoeksponering3, EUR mia. 152 163 -7 150 1
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)1 28.292 29.284 -3 29.000 -2
Økonomisk kapital1, EUR mia. 25,8 28,2 -9 25,7 0

1 Ultimo.
2 For yderligere oplysninger om nøgletal defineret som alternative nøgletal se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Inklusive periodens resultat.
4 Ændringer til gældende kapitalkrav (se også kapitlet Other information i Nordea Group Q1 2020 Report).
5 Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.

 
Forventninger

Nøgleprioriteter for succes og opfyldelse af de finansielle mål
Nordeas forretningsplan fokuserer på tre nøgleprioriteter for at levere på vores finansielle mål for 2022: 1) at optimere driftseffektiviteten, 2) at gennemføre initiativer, der øger indtægterne, og 3) at skabe positive kundeoplevelser.

Finansielle mål for 2022
Nordeas finansielle mål for 2022 er:

  • en egenkapitalforrentning på over 10 pct.

  • en omkostningsprocent på 50.

Omkostninger
I 2020 forventer Nordea et omkostningsniveau på under EUR 4,7 mia. med yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020.

Kapitalpolitik
En kapitalbuffer på 150-200 bp over lovkravet til den egentlige kernekapital gældende fra 1. januar 2020.

Udbyttepolitik
Vores udbyttepolitik fastsætter en payout ratio på 60-70 pct. gældende for overskud genereret fra 1. januar 2020. Nordea vurderer løbende muligheden for at bruge aktietilbagekøb som et værktøj til at udlodde overskydende kapital.

Kreditkvalitet
Ny: Det er for tidligt at udtale sig om forventningerne til nedskrivninger på udlån, da der fortsat er stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af COVID-19. 

Tidligere: Baseret på de makroøkonomiske forhold forventer Nordea, at kreditkvaliteten vil være stort set uændret i de kommende kvartaler.

 
Se den fulde rapport på engelsk på nedenstående link til vores hjemmeside:
Nordea Group Q1 2020 Report

 

Yderligere information:

Frank Vang-Jensen, koncernchef, +358 503 821 391  Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15  Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig,+45 70 80 11 62
 

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 29. april 2020 kl. 06.30 dansk tid.

 
Nordea er en nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents