Nordean eläkesäätiö

Eläkeasiat

Lisäeläkeasiat:

Mandatum Life Palvelut Oy 
Lisäeläkepalvelu: puh. 010 516 7912.

Mandatum Life Palvelut Oy, Bulevardi 56, 00120 Helsinki

Säännöt pyydettäessä lisäeläkepalvelusta.

Kirjaudu verkkopalveluihin

Tausta ja tarkoitus

Nordean Eläkesäätiön (jäljempänä Eläkesäätiö) tarkoituksena on myöntää sen toimintapiiriin kuuluvien, Nordea- konsernin suomalaisten yhtiöiden henkilöille vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä perhe- ja lisäeläkettä Eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti. 

Eläkesäätiön vastuiden katteena oleva omaisuus on sijoitettu sitä koskevien säännösten mukaisesti turvaavasti, tuottavasti sekä Eläkesäätiön maksuvalmiutta koskevat vaatimukset huomioiden. 

Yksi Eläkesäätiön sijoitusmuodoista on rahastosijoitukset. Niihin sisältyy sijoituksia Euroopan talousalueella sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla.  

Eläkesäätiö antaa seuraavat Lain lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista (947/2021) mukaiset selvitykset

Omistajaohjauksen periaatteet

Eläkesäätiö on antanut Nordea Investment Management AB:n (NIM) tehtäväksi hallinnoida Eläkesäätiön sijoituksia täyden valtakirjan periaatteella. Tämän mukaisesti NIM tekee säännöllisesti Eläkesäätiön sijoituksia koskevat päätökset.  

NIM antaa Nordea Funds Oy:lle (NF) tai Nordea Investment Funds S.A.:lle (NIFSA) Eläkesäätiön sijoitussalkkuun sisältyvien rahasto-osuuksien hallinnointia koskevat ohjeet. NF ja NIFSA noudattavat omia sisäisiä aktiivista omistajuutta koskevia sääntöjään ja käytäntöjään omistajaohjaukseen liittyvässä toiminnassa. Tässä toiminnassa ne edustavat kaikkia rahasto-osuuksien omistajia, myös Eläkesäätiötä.  

Näin ollen Eläkesäätiö ei itse toteuta mitään omistajaohjaukseen liittyviä toimia, joten sen ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön omia omistajaohjausta koskevia periaatteita.   

Lisätietoja NF:n ja NIFSA:n hallinnoimiin rahastoihin liittyvästä omistajaohjauksesta löytyy täältä. 

Sijoitusstrategia 

Eläkesäätiön sijoitusstrategian mukaan sijoitusten lyhytaikaisena tavoitteena on varmistaa riittävä maksuvalmius siten, että eläkemenot ja muut kulut voidaan kattaa ilman kannattamattomia realisointeja. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on saada sijoitetuille varoille laskuperustekoron ylittävä kokonaistuotto. 

Eläkesäätiö sijoittaa varojaan ainoastaan eläkevastuun katteeksi kelpaaviin kohteisiin. 

Kaikkia valtionlainoihin, yrityslainoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin (vuokralaiset) tehtyjä sijoituksia arvioidaan niiden luottokelpoisuuden mukaan. Luottojen laadun arviointi perustuu luottoriskin perustekijöiden analyysiin. Huomiota kiinnitetään liikkeeseenlaskijan rahavirtaan, likviditeettiin ja vakavaraisuuteen sekä mahdollisiin vakuuksiin ja/tai (etuoikeutettuihin) takauksiin. Jonkin luottoluokituslaitoksen liikkeeseenlaskijalle ja kyseessä olevalle lainalle antama luokitus on osa analyysiä, mutta ei yksin ratkaise arvioinnin lopputulosta. 

Erityisesti yrityslainoihin, kuten riskiyrityslainoihin tehtävät sijoitukset on ulkoistettu erikoistuneille varallisuudenhoitajille, joilla on omat sisäiset, pitkälle kehitetyt lainojen pisteytysmallit ja jotka tekevät omat perustekijöihin perustuvat analyysinsä.

Osakesijoitukset on tehty sijoitusrahastoihin riittävän hajautuksen varmistamiseksi.  

Eläkesäätiön sijoitukset tehdään Nordea Asset Managementin vastuullisen sijoittamisen (ESG) periaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vastuullisuustekijät otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Näin myös osaltaan varmistetaan sijoitusten kestävyys pitkällä aikavälillä.  

Sopimus varallisuudenhoitajan kanssa 

NIMin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Eläkesäätiö saa säännöllisesti kirjallisia, sijoitussalkun kehitystä ja sisältöä sekä muita seikkoja koskevia raportteja. Lisäksi NIM osallistuu säännöllisesti Eläkesäätiön hallituksen kokouksiin, joissa se esittelee salkun kehitystä ja raportoi mahdollisista salkkuun liittyvistä markkinatapahtumista ja -ennusteista, jotka voivat vaikuttaa sijoitussalkkuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.  

NIMin kanssa tehty sopimus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin osapuolella on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua. NIMin tehtävän suorittamisesta saama palkkio perustuu Eläkesäätiön sijoitussalkun markkina-arvoon. Palkkioon sisältyy tuottosidonnainen osa, mikä tarkoittaa, että palkkio nousee, kun sijoitussalkun markkina-arvo kasvaa. Näin ollen NIMillä on kannustin varmistaa, että salkun arvo kehittyy positiivisesti pitkällä aikavälillä.   

Salkun tuotto tapahtumakulujen jälkeen muodostaa perustan Eläkesäätiön arvioinnille siitä, miten NIM on suoriutunut tehtävästään. Näin Eläkesäätiö tarkkailee NIMin sijoitussalkun liikevaihtoon liittyviä kuluja. 

Eläkesäätiö ei tarkkaile salkun tavoiteltua kiertonopeutta eikä rajoita sitä. Tämä johtuu siitä, että Eläkesäätiö arvioi NIMin tuottoa tapahtumakulujen vähentämisen jälkeen.  

Se, että Eläkesäätiö seuraa ja arvioi NIMin toimintaa sekä se, että Eläkesäätiöllä on mahdollisuus irtisanoa sopimus, kannustaa NIMiä tekemään sijoituspäätöksensä salkkuun sisältyvien yhtiöiden tuloksia koskevien arvioiden perusteella voidakseen varmistaa, että salkun tuotto on mahdollisimman hyvä. Sopimus kannustaa NIMiä myös toimimaan aktiivisesti salkkuun sisältyvissä yhtiöissä, jotta ne voivat parantaa tuloksiaan.

Ilmoituskanava (whistleblowing)

Nordean eläkesäätiö on sitoutunut noudattamaan eläkesäätiön sääntöjä, lakeja, ohjeita ja määräyksiä. 

Tätä ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu eläkesäätiön asiakasvalitusten tai henkilökohtaisiin riitoihin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Asiakaspalvelun yhteystiedot: https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/

Yhteystiedot

Nordean eläkesäätiön toimitusjohtaja

Katriina Hyvönen

Puhelin: +358 400 996 435

Sähköposti: katriina.hyvonen (@) mandatum.fi

Osoite: Mandatum Life Palvelut Oy, Bulevardi 56, 00120 Helsinki

Hallituksen yhteyshenkilö

Lauri Hallberg, puheenjohtaja

Sähköposti: lauri.hallberg (@) nordea.com