25-01-2021 09:48

5 askelta valuuttariskin hallitsemiseen

Jos olet sitä mieltä, että valuutat ja valuuttakurssieivät vaikuta yrityksen kannattavuuteen, kannattaa ehkä miettiä uudelleen.
Shipping containers

Rahoitusmarkkinoilla yllätykset ovat aina läsnä ja suurimpia liikkeitä valuuttamarkkinoillekin tuovat tapahtumat, joita kukaan ei odota. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä toimii koronaepidemia. Arvaamattomat valuuttakurssimuutokset tuovat valuuttariskin niiden yritysten asialistalle, joiden asiakkaat, tavaran- ja palveluntoimittajat ja valmistajat käyttävät eri valuuttoja. Valuuttariskit koskevat monia yrityksiä, vaikka tätä ei aina välttämättä ymmärretä.

Koronapandemian aikana valuuttojen kurssit heilahtelivat voimakkaasti, kun riskinottohalukkuuden katoaminen ja öljyn hinnan romahdus riepottelivat markkinoita. Yhdysvaltain dollari puolestaan hyötyy globaalista riskinottohalukkuuden vähenemisestä ja kriisin keskellä dollarille riitti kysyntää. Esimerkkeinä valuuttamarkkinoiden nopeista liikkeistä toimii esimerkiksi norjan kruunu, joka heikentyi euroa vastaan pahimmassa koronapaniikissa yli 25 %. Yhdysvaltojen dollari on maailman merkittävin valuutta, mutta euro heiluu sitäkin vastaan. Vuoden 2020 toukokuun puolivälin ja vuoden 2020 lopun välisenä aikana euro vahvistui dollaria vastaan yli 10 %.

Tärkein opetus näistä tapahtumista on seuraava: jos yrityksesi saa tuottoja ulkomailta tai suorittaa maksuja muihin maihin, se on todennäköisesti altis valuuttariskeille. Poliittiset tapahtumat, joille yrityksesi ei voi mitään, voivat vaikuttaa yrityksesi tuloihin ja lisätä kustannuksia.

Kuinka suuri ongelma valuuttariskin hallinta on?

HSBC ja FT Remark tekivät kyselyn, johon vastasi 200 talousjohtajaa ja 300 varainhoitajaa. 70 prosenttia talousjohtajista kertoi, että yrityksen tulos on kärsinyt kahden viime vuoden aikana vältettävissä olevista valuuttariskeistä, joita vastaan ei oltu suojauduttu. 58 prosenttia suurten yritysten talousjohtajista mainitsi, että valuuttariskien hallinta on toinen kahdesta riskistä, johon suurin osa heidän ajastaan tällä hetkellä kuluu, kun taas 51 prosenttia sanoi, että heidän yrityksensä on varautunut kaikkein huonoimmin juuri valuuttariskin hallitsemiseen.

Nordea loppuvuonna 2020 teettämän tutkimuksen mukaan monet pienistä ja keskisuurista yrityksistä ovat aliarvioineet valuuttariskinsä. Kysely osoittaa, että yritykset ovat kokeneet odottamattomia taloudellisia tappioita valuuttakurssien heilahdeltua koronaviruspandemian aikana. Tästä huolimatta noin puolet pienistä ja keskisuurista yrityksistä eivät ole ryhtyneet toimiin suojautuakseen tältä riskiltä. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu suureksi osaksi ajan ja osaamisen puutteesta.

Valuuttakurssiriskien hallitseminen tuo yritykselle useita etuja:

  • Se voi suojata kassavirtaa ja voittomarginaaleja.
  • Se voi parantaa talousennusteita ja budjetointia.
  • Se voi auttaa ymmärtämään, kuinka valuuttakurssien muutokset vaikuttavat yrityksen taseeseen.
  • Se voi lisätä yrityksen mahdollisuuksia ottaa lainaa.

5 askelta yrityksen valuuttariskin hallitsemiseen

Mitä yrityksen pitäisi tehdä valuuttakurssiriskien hallitsemiseksi? Kokosimme askelmerkit, joita seuraamalla yritys voi tunnistaa valuuttariskit ja hallita niitä paremmin.

1. Käy läpi yrityksesi liiketoiminnan tuloksen muodostuminen, jotta näet missä valuuttariskejä piilee

Käy läpi yrityksesi liiketoiminnan kulku, jotta näet missä valuuttariskejä piilee. Pohdi esimerkiksi, mitä tapahtuisi, jos asiakkaasi kotivaluutan arvo heikentyy 10 %? Entä jos euro heikkenee tavarantoimittajasi laskutusvaluuttaa vastaan? Usein nämä muutokset heijastuvat suoraan yrityksesi tulokseen.

2. Tunne yrityksesi kassavirtaan vaikuttavat tekijät

Jokainen yritys on ainutlaatuinen, ja tämä heijastuu yrityksen valuuttavirtoihin, mutta myös yhtiön varojen ja velkojen rakenteeseen. Tärkeintä on ymmärtää, että valuuttojen heilahteluilla on merkitystä ja että päätös suojaamisesta ei ole aina välttämättä yksinkertainen.

3. Päätä millaisia periaatteita aiot soveltaa valuuttariskin hallinnassa ja noudata niitä

Tehokkaita valuuttariskin hallinnan periaatteita laadittaessa on tunnettava yrityksen taloudelliset tavoitteet ja arvioitava, miten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. Jos liiketoiminnan tulot ja menot ovat eri valuutoissa, valuuttakurssien muutokset voivat estää yritystä pääsemästä käyttökatetavoitteeseensa. Vastaavasti jos taseen varat ovat eri valuutoissa kuin velat, varojen uudelleen arvostaminen kurssimuutosten seurauksena voi vaikuttaa yhtiön tulokseen ja omavaraisuusasteeseen. Valuuttariskin hallinnan periaatteilla varmistetaan, että riskejä seurataan ja hallitaan järjestelmällisesti ja taloudellisia tavoitteita silmällä pitäen.

4. Hallitse valuuttariskisi määrää

Erityisesti fyysisten tuotteiden kohdalla ostopäätöksen ja maksutapahtuman välillä voi olla pitkä viive, jonka aikana hankinta- ja myyntitoimeksiannosta neuvotellaan, raaka-aineita kuljetetaan eri puolille maailmaa ja tavaroita valmistetaan, varastoidaan ja toimitetaan.

Toimitusprosessin aikana tapahtuu myös laskutus, laskujen tarkastus ja hyväksyntä ja lopulta maksaminen. Samaan aikaan valuuttakurssit nousevat ja laskevat. Jos materiaali- ja valmistuskulut ovat eri valuutassa kuin myyntisaamiset, valuuttakurssien heilahtelut voivat pahimmassa tapauksessa syödä yrityksen alun perin laskeman katteen kokonaan.

Tällaista epävarmuutta voidaan hallita erilaisilla suojausratkaisuilla, joilla yritys voi varmistaa valuuttamääräisen myynnin tai ostojen euromääräisen arvon tulevaisuudessa.

5. Automatisoi valuuttakauppa ja säästä aikaa

Yrityksen valuuttakaupat on nykyisin myös mahdollista automatisoida. Nordean palkittu AutoFX-palvelu auttaa yrityksiä automatisoimaan aikaa vievän ja työlään valuuttatilien ja valuuttakauppojen manuaalisen seurannan. Yritys voi esimerkiksi päättää, että myynnistä saapuvat valuutat vaihdetaan automaattisesti euroiksi päivän päätteeksi. Samalla minimoidaan valuuttakauppoihin liittyvät operatiiviset riskit ja inhimillisten virheiden mahdollisuudet.