2021-01-25 10:08

5 steg för att hantera din valutarisk

Om du tror att valutor och valutakurser bara är ett huvudbry för bankfolk är det dags tänka om. Som export- eller importbolag kan stora svängningar på marknaden slå hårt.
Shipping containers

Den skakiga valutamarknaden har aktualiserat frågan om valutarisk för företag som arbetar med kunder, leverantörer och produktion i olika valutor. Om du tror att valutor och valutakurser bara är ett huvudbry för bankfolk är det dags tänka om. Många företag är exponerade för valutarisk vare sig de är medvetna om det eller inte. 

Coronavirusets spridning under mars och april har lett till dramatiska svängningar i valutakurserna. Strikta regleringar för att begränsa spridningen har lett till att den globala ekonomin bromsat in, vilket triggat fallande oljepriser och aktiemarknader. Marknaden söker nu trygga hamnar, och förflyttar sig mot valutor som japanska Yen, US Dollar och Schweiziska Franc. Mindre valutor och råvaruvalutor har drabbats, inklusive SEK, NOK, AUD, NZD och valutor för tillväxtmarknader. 

Den viktigaste lärdomen av detta är, att om du driver ett företag med intäkter från utlandet eller kostnader i andra länder, så är du med största sannolikhet exponerad för valutarisk. Politiska händelser, som ligger utanför din kontroll, kan påverka dina intäkter och höja dina kostnader. 

Att hantera sin valutarisk är viktigt – men upplevs som en utmaning 

När HSBC och FT Remark nyligen genomförde en enkät bland 200 finanschefer och närmare 300 ekonomichefer, sade 70 procent av finanscheferna att deras företag hade fått ett sämre resultat de senaste två åren på grund av valutarisk som de hade kunnat säkra, men som förblev osäkrad. Av finanscheferna i större företag angav 58 procent att valutarisk är en av två risker som ständigt tar upp en stor del av deras tid, och 51 procent av deltagarna svarade att valutarisk är den risk som deras företag är sämst rustad att hantera. 

Valutarörelser är ett hot också mot små och medelstora företag, där alltför många också underskattar sin valutarisk. Det visar en studie som Nordea genomförde på senhösten 2020. Företag som omsätter över 20 miljoner kronor och åtminstone har några transaktioner i utländsk valuta säger att de drabbats av oväntade ekonomiska förluster på grund av valutarörelser under coronapandemin. Men studien visar också att nästan hälften av dessa företag inte har vidtagit några åtgärder för att skydda sig mot den här risken, främst på grund av tids- och kunskapsbrist. Genom att hantera sin valutarisk kan såväl små som stora företag:   

  • Skydda sitt kassaflöde och sina vinstmarginaler 
  • Få bättre ekonomiska prognoser och budgetar 
  • Få bättre förståelse för hur valutarörelser påverkar balansräkningen 
  • Få större upplåningsmöjligheter 

När valutamarknaden är orolig får företagen bråttom att försöka förhindra eventuella förluster. Vilka valutarisker bör du säkra – och hur? 

5 steg för att hantera valutarisk i ditt företag 

Det är inte helt enkelt att veta var och hur valutarörelser påverkar företagets kassaflöde. Det avgörs nämligen av många olika faktorer, från makroekonomiska trender till konkurrensen inom olika marknadssegment. 

1. Se över företagets verksamhetscykel

Se över företagets verksamhetscykel för att identifiera var valutarisken uppstår. Detta hjälper dig att beräkna vinstmarginalens känslighet för valutaförändringar.

2. Acceptera att du har unika valutaflöden

Alla företag är unika och det avspeglas i dina valutaflöden, men också av företagets tillgångs- och skuldstruktur. Det är viktigt att förstå att valutasvängningar kan få konsekvenser, och beslutet att säkra eller inte säkra kan inte avgöras med ett tärningskast. För företag som är beroende av utländsk produktion eller utländska leverantörer har Nordea Market tagit fram en särskild tjänst. 

3. Bestäm reglerna för hanteringen av din valutarisk – och håll dig till dem

En effektiv valutapolicy börjar med goda kunskaper om företagets finansiella mål och hur eventuella valutakursförändringar kan påverka dessa. Om in- och utbetalningar i verksamheten görs i olika valutor, kan valutakursförändringar äventyra företagets EBITDA-mål. Om tillgångarna och skulderna är i olika valutor, kan en omvärdering av tillgångarna med nya valutakurser äventyra företagets resultat- och [soliditetsmål]. En policy för hantering av företagets valutarisk ser till att valutarisker följs upp och begränsas systematiskt, oavsett vilka de finansiella målen är. 

4. Risksäkra din valuta

Framför allt när det gäller fysiska produkter blir det en fördröjning mellan affärsbeslut och den tidpunkt då resultatet av sådana beslut syns på företagets bankkonto. Under den fördröjningen förhandlas köp- och säljordrar, råvaror skickas runt världen och produkter tillverkas, lagras och levereras.  

Parallellt med den fysiska processen skickas fakturor som sedan granskas, godkänns och slutligen betalas. Och under tiden rör sig valutakurserna upp och ner. Om råvaru- och tillverkningskostnaderna är i en annan valuta än försäljningsintäkterna kan dessa valutasvängningar lätt äta upp de marginaler som företaget grundade sitt ursprungliga beslut på.  

Med hjälp av finansiella instrument kan du begränsa den osäkerhet som äventyrar företagets finansiella mål. Detta kallas för risksäkring, och den ser till att de valutakurser som påverkar företagets kontosaldon inte skiljer sig alltför mycket från de som används i beslutsunderlagen.

5. Automatisera valutahanteringen och frigör tid

Både små och stora företag kan gynnas av att automatisera sin valutahantering. Nordeas prisbelönta lösning AutoFX hjälper företag att frigöra resurser, ta bort manuella arbetsuppgifter samt minimera den operativa risken och antalet mänskliga fel.