09-05-2023 15:03

Nordea mukana asettamassa luontoon liittyviä tavoitteita pankkisektorille

Nordea on mukana uudessa työryhmässä, jonka tarkoituksena on edistää pankkien ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on luontoon ja miten ne voivat auttaa parantamaan luonnon tilaa. Työryhmä on osa YK:n ympäristöohjelman alaista Finance Initiative -hanketta (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI).
Wild flowers planted along fields

Työryhmän muodostavat 34 pankkia, jotka ovat allekirjoittaneet vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet. Yhteensä näihin periaatteisiin on sitoutunut 300 pankkia eli lähes puolet koko maailman pankkisektorista.

Työryhmän tarkoituksena on antaa pankeille ohjeita ja ylätason suosituksia luonnon monimuotoisuutta ja luontoa koskevien tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteet auttavat vastuullisen pankkitoiminnan periaatteisiin sitoutuneita pankkeja mukauttamaan sijoitussalkkunsa Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) mukaisiksi. Monimuotoisuuskehys on Pariisin ilmastosopimuksen kaltainen, sillä se sisältää sekä lyhyen aikavälin tavoitteita vuodelle 2030 että pitkän aikavälin tavoitteita vuodelle 2050.

Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist in Group Sustainability

Toinen toistaan ruokkivat kriisit

”Luontokadon laajuus ja nopea eteneminen ovat suuria uhkia ihmiskunnalle. Olemme riippuvaisia toimivista ekosysteemeistä, jotta saamme ruokaa, puhdasta vettä ja ilmaa, lääkkeitä, uusiutuvia raaka-aineita ja suojaa luonnonkatastrofeilta”, sanoo Nordean Group Sustainability -yksikön biodiversiteettiasiantuntija Anna-Karin Modin-Edman, joka toimii työryhmässä Nordean edustajana.

”Luontokato ja ilmastonmuutos liittyvät läheisesti toisiinsa ja ruokkivat toinen toisiaan. Luontokato on pysäytettävä kiireellisesti, ja siihen tarvitaan yhteistyötä eri sektorien sisällä ja niiden välillä. Rahoituslaitoksilla tiedetään olevan tärkeä rooli näiden haasteiden ratkaisemisessa. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä laatimaan ohjeita ja asettamaan pankeille konkreettisia luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita, jotka ovat aiemmin puuttuneet”, hän lisää.

Ohjeet valmistuvat syksyllä

Finanssialalle on jo kehitetty yhteiset standardit kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja nyt kehitteillä ovat vastaavat luonnon monimuotoisuuteen ja luontoon liittyvät standardit. Työryhmän laatimat ohjeet ja suositukset perustuvat Kunmingin-Montrealin kehyksen tavoitteisiin sekä ovat linjassa luontoon liittyvien taloudellisten tietojen raportoimista ohjaavan TNFD-aloitteen (Task Force on Nature-related Financial Disclosures), tiedeperusteisten luontotavoitteiden SBTN-ohjeiston (Science Based Targets for Nature), Finance for Biodiversity -sitoumuksen (FBP) ja muiden asiaankuuluvien kehysten kanssa.

Työryhmän suunnitelmana on julkaista ohjeet lokakuussa 2023. Niiden avulla pankit, jotka ovat sitoutuneet vastuullisen pankkitoiminnan periaatteisiin ja haluavat suojella luonnon monimuotoisuutta, voivat asettaa kokonaisvaltaisia ja järjestelmällisiä tavoitteita. Nordea pyrkii kehittämään vuoden 2023 aikana konsernitason strategista toimintamallia, jossa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja pankin toiminnan vaikutukset luontoon. Julkaisemme tähän liittyen myös kannanoton, jossa kerrotaan Nordean tulevaisuuden tavoitteet.

Mitkä pankit muodostavat työryhmän?

Työryhmässä on 34 erikokoista pankkia eri puolilta maailmaa. Suurin osa niistä on eurooppalaisia, kuten pohjoismaiset pankit Danske Bank, Swedbank ja DNB. Työryhmän kumppaneita ja sidosryhmiä ovat muun muassa Taskforce on Nature-related Financial Disclosures -aloite (TNFD), Finance for Biodiversity -sitoumus (FBP), YK:n ympäristöohjelman luonnonsuojelun seurantakeskus (UNEP WCMC), YK:n biodiversiteettisopimus (UN Convention on Biological Diversity), vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden neuvoa-antava elin (Civil Society Advisory Body) sekä ympäristöjärjestöt WWF, Conservation International, Share Action ja Ceres.

Lue lisää Nordean vastuullisuustavoitteista sekä kansainvälisistä sitoumuksista ja yhteistyöhankkeista, joissa olemme mukana.

 

Vastuullisuus
Vastuullinen pankkitoiminta