04-12-2023 08:49

Nordea käy vuoropuheluja PFAS-yhdisteistä eroon pääsemiseksi

PFAS-yhdisteet kuuluvat niihin moniin ongelmallisiin kemikaaleihin, joita löytyy nykyään ihmisten elimistöstä ja luonnosta. Lisäksi niillä on havaittu olevan yhteys lukuisiin terveysongelmiin. Siksi Nordea on vastuullisena sijoittajana liittynyt Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC) -aloitteeseen, jossa yli 50 varallisuutta hoitavaa sijoittajaa pyrkivät yhdessä vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne luopuisivat vaarallisten kemikaalien käytöstä.
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership
Cecilia Fryklöf on Nordean Active Ownership -tiimin vetäjä ja Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC) -aloitteen ohjausryhmän jäsen.

Kemikaalien ansiosta elintarvikkeet säilyvät pidempään, vaatteet kestävät sadetta eivätkä tietokoneemme syty palamaan. Ajan myötä elämäämme helpottavat kemikaalit kuitenkin kertyvät elimistöömme ja uhkaavat terveyttämme, ja tästä syystä EU ja muut viranomaiset ajavat erityisesti PFAS-yhdisteiden käytöstä luopumista.

Vastuullisena sijoittajana Nordea etsii keinoja edistää luopumista näistä kemikaaleista. Käymme jo vuoropuheluja useiden vaarallisten kemikaalien merkittävien valmistajien kanssa. Olemme myös yhteistyössä IIHC-aloitteessa mukana olevien varainhoitajien kanssa lähettäneet kirjeen maailman 50 suurimmalle kemikaalien valmistajalle ja pyytäneet niitä laatimaan suunnitelmat PFAS-yhdisteistä luopumiseksi ja kehittämään turvallisempia vaihtoehtoja vaarallisille kemikaaleille.

Active Ownership -tiimin vetäjä Cecilia Fryklöf edustaa Nordeaa IIHC:ssä. Tapasimme Cecilian, joka kertoi lisää siitä, miksi Nordea on päättänyt osallistua aktiivisesti tähän vaikuttamistyöhön.

Cecilia, miksi Nordea haluaa puuttua vaarallisten kemikaalien käyttöön?

”Nordea toimii aktiivisena omistajana, ja vuoropuhelut yritysten kanssa ovat vastuullisen sijoittamisen strategiamme kulmakivi. Haitallisten kemikaalien, kuten PFAS-yhdisteiden tuotanto ja käyttö on vaaraksi luonnolle, eläimille ja ihmisille. Niin sanotut ikuiset kemikaalit ja PFAS-yhdisteet aiheuttavat riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tästä seuraa myös taloudellisia riskejä, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin, maineen vahingoittumiseen ja sääntelytoimiin. Tavoitteenamme on vähentää vaarallisten kemikaalien haitallisia vaikutuksia ja niiden meille aiheuttamia taloudellisia riskejä.”

”Näiden riskien vuoksi meille on sijoittajana tärkeää tietää, millaisia kemikaaleja sijoituskohteenamme olevat yhtiöt tuottavat ja käyttävät ja missä mittakaavassa. Missä määrin rajoitukset ja kiellot voivat vaikuttaa yhtiöiden tuotevalikoimaan ja mitä haasteita siitä seuraisi? Onko yhtiö valmistautunut PFAS-yhdisteitä ja muita vaarallisia kemikaaleja koskevien rajoitusten kiristämiseen? Onko yhtiö investoinut tuotekehitykseen korvaavien vähemmän haitallisten yhdisteiden löytämiseksi tulevaisuudessa?”

”Näitä asioita on tärkeää tarkastella, ettei sijoituksen arvo laske ja että yrityksen luonnolle, eläimille ja ihmisille aiheuttamat haitat ovat mahdollisimman pienet.”

Mitä Nordea on tähän mennessä tehnyt IIHC-aloitteen puitteissa?

”Olemme tehneet paljonkin asioita. Nordea on edistänyt aloitetta aktiivisesti ja on edustettuna sen ohjausryhmässä. Aloitteeseen osallistuvat suuret sijoittajat ovat yhdessä tavanneet tähän mennessä 16 niistä reilusta 50 kemikaaliyhtiöstä, jotka vapaaehtoisjärjestö ChemSec on luokitellut ChemScore-listauksessaan. Siinä arvioidaan kemikaalien valmistajien pyrkimyksiä siirtyä vaarattomampiin vaihtoehtoihin. Olemme myös osallistuneet toimialalla käytävään keskusteluun ja tavanneet Euroopan komission edustajia. Lisäksi olemme aloittaneet omat keskustelumme niiden teollisuus- ja kulutustuoteyhtiöiden kanssa, joihin Nordea Asset Management sijoittaa. Odotamme, että uusi sääntely ja kuluttajien kiinnostuksen lisääntyminen tulee vaikuttamaan myös näiden toimialojen yhtiöihin.”

Tietoa vuoropuheluista

IIHC vaatii, että kemikaaliyhtiöt:

Lisäävät avoimuutta
Yhtiöiden on kerrottava haitallisten kemikaalien ja niitä sisältävien tuotteiden osuus liikevaihdosta ja tuotantomäärät, jotta sijoittajat voivat arvioida yhtiöihin liittyvät riskit. Tietojen on katettava yhtiön kaikki toiminta (mukaan lukien tytäryhtiöt) koko maailmassa.

Julkaisevat aikataulun ja suunnitelmat ikuisista kemikaaleista tai tällaisia kemikaaleja sisältävistä tuotteista luopumiseksi
Suunnitelmaan on sisällyttävä realistiset KPI-tavoitteet, joilla seurataan etenemistä.

Kehittävät turvallisempia vaihtoehtoja vaarallisille kemikaaleille
Yritysten on tehokkaan arvioinnin jälkeen lisättävä merkittävästi tuotekehitystä ja investointeja turvallisempien vaihtoehtojen kehittämiseen. Turvallisempia vaihtoehtoja ei ole vielä määritelty yleisesti hyväksytyllä tavalla, mutta korvaavat tuotteet nopeuttavat vaarallisista kemikaaleista luopumista ja tarjoavat todennäköisesti paljon mahdollisuuksia luoda arvoa.

Miten yritykset ovat suhtautuneet yhteydenottoonne?

”Osa yrityksistä on itse asiassa jo melko pitkällä prosessissa ja valmistautunut tulevaan hyvin. Niillä on valmiit suunnitelmat haitallisista kemikaaleista luopumista varten tai jopa niiden korvaamiseksi. Osa taas ei ole päässyt näin pitkälle. Ne eivät ehkä edes pidä luopumista mahdollisena ja vastustavat siksi voimakkaammin mahdollisia rajoituksia. Meidän on koko ajan harkittava tarkkaan, voiko yhtiö olla pitkällä aikavälillä kannattava sijoituskohde, etenkin jos EU kieltää osan aineista kokonaan.”

Kuinka kauan käytte vuoropuheluja yritysten kanssa ja mitä Nordea aikoo seuraavaksi?

”Tarkkaa kestoa on aina vaikea ennustaa. Näemme, että viranomaiset sekä EU:ssa että USA:ssa lisäävät jo rajoituksia, ja myös uusista ehdotuksista keskustellaan. Jatkamme vuoropuhelua sijoituskohteenamme olevien yhtiöiden kanssa ja kannustamme sekä kemikaalien tuottajia että käyttäjiä lisäämään avoimuutta sekä tuotekehitystä turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi ja sitoutumaan vaiheittaisiin suunnitelmiin haitallisista kemikaaleista luopumiseksi sovitussa aikataulussa. Arvioimme jatkuvasti, kuinka hyvin yritykset ovat valmistautuneet vastaamaan tuleviin vaatimuksiin.”

Mikä PFAS?

  • PFAS-yhdisteisiin eli perfluorattuihin alkyyliyhdisteisiin kuuluu noin 4 700 ihmisen valmistamaa kemikaalia. Ne hajoavat äärimmäisen hitaasti, ja osalla niistä voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. 
     
  • PFAS-yhdisteitä käytetään monissa kohteissa. Niillä esimerkiksi suojataan vaatteita rasvalta, lialta ja vedeltä ja niitä on palosammuttimien vaahdossa, siivousaineissa, rakennusmateriaaleissa ja älypuhelimissa. 
     
  • Osan PFAS-yhdisteistä on huomattu olevan terveydelle haitallisia, ja ne on liitetty hedelmällisyyden laskuun ja syöpään. IIHC-aloitteessa mukana olevan ChemSec-järjestön mukaan 97 prosentilla maailman väestöstä on verenkierrossaan PFAS-yhdisteitä.

Vuoden 2023 alkupuolella Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi listan noin 10 000 PFAS-yhdisteestä, joiden käyttöä se ehdottaa rajoitettavaksi. ECHA huolehtii EU:ssa kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta. Ehdotus on maaliskuusta 2023 alkaen ollut avoimesti kommentoitavissa. Jos kommentointikauden ja samaan aikaan tehtävän tieteellisen arvioinnin perusteella PFAS-yhdisteen todetaan aiheuttavan kohtuutonta varaa, sen käyttöä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan.

Aktiivinen omistajuus
Vastuullinen pankkitoiminta
Analyysit