2023-12-04 09:05

Nordea i dialog med företag om utfasning av PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en kategori av skadliga kemikalier som idag finns i både människors kroppar och miljön, och som kan kopplas till en rad olika hälsoproblem. Som ansvarsfull investerare har Nordea därför anslutit sig till initiativet Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC), genom vilket drygt 50 kapitalförvaltare samarbetar för att få företag att fasa ut användningen av skadliga kemikalier.
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership
Cecilia Fryklöf är chef för Active Ownership i Nordea och även medlem av styrgruppen för in-vesterarinitiativet (Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC).

Kemikalier kan göra så att livsmedel håller längre, att våra kläder tål regn bättre och att våra datorer inte fattar eld lika lätt. Men kemikalierna lagras i våra kroppar över tid och hotar vår hälsa. Utfasningen av framför allt PFAS-ämnen står därför högt på dagordningen för EU och andra myndigheter idag.

Som en ansvarsfull investerare tittar Nordea nu närmare på hur vi kan bidra till att fasa ut dessa ämnen. Vi har redan en dialog med flera stora tillverkare av skadliga kemikalier och tillsammans med övriga kapitalförvaltare i investerarinitiativet IIHC har vi skickat ett brev till världens 50 största kemiföretag med en uppmaning om att upprätta planer för utfasningen och ta fram säkrare alternativ till de skadliga kemikalierna.

Cecilia Fryklöf är chef för Active Ownership i Nordea och bankens representant i IIHC-initiativet. Vi träffade Cecilia för prata om varför Nordea valt att delta i det här påverkansarbetet.   

Cecilia, varför är användningen av farliga kemikalier viktigt för Nordea?

”Nordea är en aktiv ägare och att föra en dialog med företagen vi investerar i är en grundläggande del i vår strategi för ansvarsfulla investeringar. Tillverkning och användning av farliga kemikalier, t.ex. PFAS, kan leda till negativa effekter på natur, djur och människor. De risker för miljön och människors hälsa som avser så kallade ”evighetskemikalier”, som exempelvis PFAS, innebär även finansiella risker, t.ex. risk för stämningar, skadat anseende och nya regleringar från myndigheter.  Vårt mål är att minska såväl de negativa effekterna av skadliga kemikalier som egen vår exponering för de finansiella riskerna dessa medför.”

”Med hänsyn till dessa risker är det viktigt för oss som investerare att veta vilka kemikalier företaget faktiskt tillverkar och använder – och hur mycket. Hur skulle ett förbud eller begränsning av användandet påverka företagets produktportfölj och vilka utmaningar skulle det innebära? Är de förberedda på ökade restriktioner kring PFAS och andra skadliga kemikalier? Har de investerat i forskning och utveckling för att hitta andra, mindre skadliga alternativ som kan ersätta PFAS i framtiden?

Detta är viktiga frågor att bedöma för att säkerställa att våra investeringar inte minskar i värde och för att minska den negativa påverkan på djur, natur och människor.”

Vad har Nordea gjort hittills som medlem i IIHC-initiativet?

”Vi har vidtagit en hel del åtgärder. Nordea har en aktiv roll i initiativet och är representerat i styrgruppen. IIHC för i nuläget dialog med 16 av de 50 företag som rankas i ChemSecs ChemScore-lista, som bedömer hur långt kemiföretagen kommit i sin omställning till mindre skadliga alternativ. Vi har även fört dialog med företagen på branschnivå och med företrädare för EU-kommissionen. Dessutom har vi startat ett eget bilateralt samarbete med tillverkare av industri- och konsumentvaror, som Nordea Asset Management investerar i. Vi förutser att dessa företag kommer att påverkas av både kommande skärpningar av regelverken och konsumenternas efterfrågan.

Fakta om dialogerna

IIHC:s uppmaning till kemikalieföretagen:

Ökad öppenhet
I syftet att hjälpa investerare att bedöma riskerna för företaget, samt redovisa hur stor andel av intäkter och produktionsvolym som utgörs av, eller innehåller, skadliga kemikalier. Informationen bör omfatta företagets samtliga verksamheter (inklusive dotterföretag) i hela världen.

Publicera en tidsbestämd plan för utfasning av produkter som utgörs av, eller innehåller, långlivade kemikalier
Utfasningsplanen bör innefatta en realistisk färdplan med tydliga KPI:er för att följa upp hur det går för företagen.

Utveckla säkrare alternativ till skadliga kemikalier
Efter en gedigen utvärdering ska betydande satsningar på forskning och utveckling göras för att ta fram säkrare alternativ. Även om det fortfarande inte finns en allmänt vedertagen definition av ”säkrare alternativ”, så finns det stora möjligheter att skapa värde genom säkrare produkter som ersätter skadliga kemikalier och bidrar till en snabbare utfasning.

Vilken respons har ni fått från företagen?

”Vissa tillverkare är faktiskt ganska mogna och väl förberedda. De har planer för att fasa ut eller har till och med redan ersatt några av de skadliga kemikalierna de använder. Andra är inte riktigt där ännu. De anser kanske att det i nuläget inte ens är möjligt att fasa ut och är därför i större utsträckning emot de föreslagna regleringarna. Vi behöver löpande överväga om dessa företag är lönsamma investeringar i längden – särskilt om EU-förbudet genomförs.

Hur lång tid tror du att den här typen av dialog kommer att ta och vad planerar Nordea att göra härnäst?

”Det är alltid svårt att förutse exakt hur lång tid något kommer att ta. Tillsynsmyndigheter i både EU och USA skärper redan sina restriktioner och nya lagförslag diskuteras. Vi är fast beslutna att fortsätta föra dialog med företagen vi investerar i och uppmuntra både kemikalietillverkare och företag som använder kemikalier i sina produkter till ökad öppenhet, forskning och utveckling för att hitta säkrare alternativ samt åtaganden om tidsbestämda utfasningsplaner. Vi kommer löpande att bedöma hur väl förberedda företagen är för att möta framtida krav.”

Vad är PFAS?

  • PFAS eller högflourerande ämnen är ett samlingsnamn för omkring 4 700 identifierade kemikalier, som alla är konstgjorda. Alla är svåra att bryta ner och vissa kan ha skadliga effekter på människor och miljö. 
     
  • PFAS kan användas inom många områden: till exempel i kläder, för att skydda mot fett, smuts och vatten, eller i brandskum, rengöringsmedel, byggmaterial och smarta telefoner. 
     
  • För några PFAS-ämnen finns det bevis för att de är skadliga för hälsan eftersom de stör reproduktionen och är cancerframkallande. Enligt ChemSec, som är en samarbetspartner i IIHC-initiativet, återfinns PFAS i blodomloppet på 97 procent av världens befolkning.

I början av 2023, publicerade Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) en lista på omkring 10 000 PFAS-ämnen som man föreslår ska begränsas. ECHA är den myndighet som har ansvar för att införa EU:s kemikalielagstiftning. Sedan mars 2023 har förslaget varit öppet för kommentarer och om ett ämne efter remissperioden och vetenskaplig utvärdering visar sig utgöra en oacceptabel risk så kan dess användning begränsas eller till och med förbjudas helt.

Aktivt ägande
Hållbara banktjänster
ESG
Insikter