01-12-2023 15:39

Nordea i dialog med selskaper om utfasing av PFAS

PFAS er ett av mange problematiske kjemikalier vi i dag finner i miljøet og i mennes-kekroppen, og som er forbundet med en rekke helseproblemer. Som ansvarlig investor har Nordea derfor sluttet seg til Investor-initiativet om farlige kjemikalier (IIHC), der mer enn 50 investorer jobber med å oppfordre selskaper til å fase ut bruken av farlige kjemikalier.
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership
Cecilia Fryklöf er leder for Nordeas team for aktivt eierskap, og er også i styringsgruppen for Investor-initiativet om farlige kjemikalier (IIHC).

Takket være kjemikalier holder matkvaliteten seg lengre, klærne våre tåler regn og datamaskinene våre tar ikke fyr. Disse kjemikaliene gjør livet enklere, men over tid hoper de seg opp i menneskekroppen og blir en helsetrussel. Utfasingen av særlig PFAS-stoffer står nå høyt på agendaen hos EU og andre myndigheter.

Som ansvarlig investor ser Nordea på hvordan vi kan bidra til utfasingen. Vi er allerede i dialog med en rekke store produsenter av farlige kjemikalier, og sammen med investorene i IIHC-initiativet har vi sendt et brev til verdens 50 største kjemikalieselskaper og bedt dem om å lage utfasingsplaner og utvikle tryggere alternativer til farlige kjemikalier.

Cecilia Fryklöf, leder for Nordeas team for aktivt eierskap, representerer Nordea i IIHC. Vi har møtt Cecilia for å høre mer om hvorfor Nordea har bestemt seg for å engasjere seg aktivt i denne saken. 

Cecilia, hvorfor er bruken av farlige kjemikalier en viktig problemstilling for Nordea?

– Nordea er en aktiv eier, og dialogen med selskaper er en av hjørnesteinene i  strategien vår for ansvarlige investeringer. Produksjonen og bruken av farlige kjemikalier, som PFAS, har negative effekter for både natur, dyr og mennesker. Miljø- og helserisikoene knyttet til «evige kjemikalier» og PFAS blir til økonomiske og omdømmemessige risikoer, med et økende antall søksmål og regulatoriske tiltak.  Målet vårt er å redusere skadevirkningene fra farlige kjemikalier og vår eksponering mot de finansielle risikoene som springer ut av dette.

– I lys av disse risikoene er det viktig for oss som investorer å vite hvilke kjemikalier selskapene vi investerer i, faktisk produserer og bruker – og hvor mye. I hvilken grad kan produktporteføljen deres bli påvirket, og hvilke utfordringer vil et forbud eller sterkere begrensninger medføre? Er selskapet forberedt på kommende restriksjoner for PFAS og andre farlige kjemikalier, og har de investert i forskning og utvikling for å finne andre, mindre skadelige alternativer for å erstatte PFAS fremover?

– Dette er viktige forhold å vurdere for å sikre at investeringene våre beholder sin verdi og også reduserer den negative påvirkningen de har på dyr, natur og mennesker.

Hva har Nordea gjort av tiltak som en del av IIHC-initiativet så langt?

– Vi har gjort mange tiltak. Nordea har tatt en aktiv rolle i initiativet, og er en del av styringsgruppen. IICH har holdt møter med 16 av de 50 kjemikalieselskapene som er rangert av ChemSec, som evaluerer produsentenes innsats for å gå over til mindre farlige alternativer. Vi har også vært involvert i dialog med selskaper på bransjenivå og med representanter for EU-kommisjonen. I tillegg har vi startet vårt eget bilaterale samarbeid med produsenter, både i industri- og forbrukersektoren, som Nordea Asset Management investerer i. Vi forventer at disse selskapene vil bli påvirket av de kommende strengere regulatoriske kravene, samt av forbrukernes etterspørsel.

Fakta om dialogene

IIHC krever at selskapene:

Øker åpenheten
For å hjelpe investorer med å vurdere de relevante risikoene knyttet til et selskap, bør selskapene informere om både andelen av inntektene fra og produksjonsvolumene for produkter som er eller inneholder farlige kjemikalier. Denne informasjonen skal omfatte hele selskapets virksomhet (inkludert datterselskaper) over hele verden.

Publiserer tidsbestemte planer for utfasing av kjemikalier med lang levetid
Utfasingsplanen bør inneholde et realistisk veikart med klare KPI-er for å spore fremdriften.

Utvikler sikrere alternativer til farlige kjemikalier
Etter at selskapene har gjennomført en grundig evaluering, må de intensivere FoU-arbeidet og investere i utviklingen av sikrere alternativer. Selv om det fortsatt ikke finnes én universelt akseptert definisjon av «sikrere alternativer», vil sikrere produkter som erstatter bruk av farlige kjemikalier og støtter akselerert utfasing, trolig gi betydelige muligheter for verdiskaping.

Hvordan har selskapene reagert?

– Noen produsenter er faktisk ganske modne og godt forberedt. De har planer om å fase ut noen av de farlige kjemikaliene de bruker, eller har til og med allerede erstattet noen av dem. Andre er ikke helt der ennå. De tror for øyeblikket kanskje ikke engang at endringer er mulig, og er derfor imot de foreslåtte reguleringsforslagene. Vi må hele tiden vurdere om selskaper vil fortsette å være en lønnsom investering på lang sikt – særlig hvis EU-forbudet gjennomføres.

Hvor lang tid tror du denne typen dialog vil ta, og hva har Nordea tenkt å gjøre videre?

– Det er alltid vanskelig å forutsi en eksakt tidsramme. Vi ser at regulatoriske myndigheter i både EU og USA allerede øker restriksjonene, og at nye reguleringsforslag diskuteres. Gjennom dialog med selskapene vi investerer i, er vi fast bestemt på å fortsette å oppmuntre både produsenter og brukere til å fokusere på økt åpenhet, forskning og utvikling for å finne tryggere alternativer og forplikte seg til tidsbestemte utfasingsplaner. Vi vil fortløpende vurdere hvor godt forberedt selskapene er på å møte fremtidige krav.

Hva er PFAS?

  • PFAS, eller fluorholdige stoffer, er en samlebetegnelse på nærmere 4700 kunstige kjemikalier. Disse er svært vanskelige å bryte ned, og flere kan ha skadelige effekter på miljø og mennesker. 
     
  • PFAS kan benyttes innenfor mange områder: i klær, for å beskytte dem mot fett, smuss og vann, og i brannslukningsskum, rengjøringsmidler, byggematerialer og smarttelefoner. 
     
  • For noen PFAS-stoffer er det bevist at de er skadelige for helsen, fordi de påvirker reproduksjonen og er kreftfremkallende. Ifølge ChemSec, en av samarbeidspartnerne i IIHC-initiativet, finnes PFAS i blodet til 97 % av verdens befolkning.

Tidlig i 2023 publiserte European Chemicals Agency (ECHA) en liste over rundt 10 000 PFAS-stoffer som de foreslår å begrense fordi de er så vanskelige å bryte ned. ECHA implementerer den kjemikalierelaterte lovgivningen i EU. Siden mars 2023 har dette forslaget vært åpent for kommentarer. Hvis det etter henvisningsperioden og pågående vitenskapelig evaluering viser seg at et stoff utgjør en uakseptabel risiko, kan bruken begrenses eller til og med forbys helt.

Aktivt eierskap
Bærekraftig bankvirksomhet
Innsikt