18-04-2023 11:04

Yhteiskunnalliset joukkolainat: Sijoittamalla voidaan parantaa yhteiskunnallisia olosuhteita

Sijoittajilla on tärkeä rooli, sillä he voivat kohdentaa pääomaa ratkaisuihin, joilla pystytään parantamaan yhteiskunnallisia olosuhteita. Suorin vaikuttamiskeino on rahoittaa tai jälleenrahoittaa yhteiskunnallisia hankkeita yhteiskunnallisten joukkolainojen kautta.
Child drinking water with hands

Ympäristö on ollut vastuullisuusasioiden keskiössä jo pitkään ja ilmastonmuutos on maailmanlaajuisesti tämän hetken suurin vastuullisuuteen liittyvä haaste. Toisaalta myös yhteiskuntaan liittyvien haasteiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Nämä kaksi teemaa ovat myös tiivisti yhteydessä toisiinsa.

Sijoittajilla on tärkeä rooli, sillä he voivat kohdentaa pääomaa ratkaisuihin, joilla pystytään parantamaan yhteiskunnallisia olosuhteita. Suorin vaikuttamiskeino on rahoittaa tai jälleenrahoittaa yhteiskunnallisia hankkeita yhteiskunnallisten joukkolainojen kautta. Nämä joukkolainat ovat yksi korkosijoitusten dynaamisimmista ja nopeimmin kasvavista tyypeistä tällä hetkellä. Standard and Poor’sin mukaan yhteiskunnallisia joukkolainoja laskettiin vuonna 2018 liikkeeseen 14 miljardin dollarin arvosta ja vuonna 2022 jo 165 miljardin dollarin arvosta – kasvua kertyi siis yli 1 100 prosenttia.

 

1100%

Sosiaalisten joukkolainojen liikkeeseenlaskun lisääntyminen vuodesta 2018 vuoteen 2022

 

Mitä yhteiskunnalliset joukkolainat ovat?

Yhteiskunnallisilla joukkolainoilla kerätyt varat käytetään sellaisten uusien ja käynnissä olevien hankkeiden rahoittamiseen, joilla on positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi: 

  • Edullinen perusinfrastruktuuri: puhtaan juomaveden, puhtaanapidon, kuljetusten ja energian saatavuus
  • Edullinen asuminen: pieni- ja keskituloisten talouksien asumisen tarpeisiin vastaaminen
  • Ruokaturva ja kestävät elintarvikejärjestelmät: turvallisen, riittävän ja ravintopitoisen ruoan saatavuus
  • Mahdollisuus käyttää peruspalveluja: terveydenhuolto, rahoituspalvelut ja koulutus
  • Sosioekonomisen tilanteen parantaminen ja mahdollisuuksien laajentaminen: resurssien, palveluiden ja mahdollisuuksien tasapuolinen saatavuus.

Yhteiskunnallisten hankkeiden pääasiallinen kohderyhmä ovat haavoittuvat väestöryhmät. Tällaisia ovat esimerkiksi köyhyysrajan alapuolella elävät, syrjäytyneet, ihmiset, joilla on erityistarpeita, maahanmuuttajat ja alikoulutetut ihmiset. Tavallisia yhteiskunnallisten joukkolainojen liikkeeseenlaskijoita ovat viranomaiset, hallitukset, yritykset ja kansainväliset valtioiden muodostamat liitot, kuten Euroopan unioni.

Yhteiskunnallisten joukkolainojen rooli sijoitussalkussa

Sijoittamalla yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja/tai yrityksiin joukkolainojen kautta sijoittajat voivat parantaa salkkunsa vastuullisuusprofiilia ja edistää yhteiskunnallisia asioita mitattavalla tavalla. Korvaamalla osan korkosijoituksista yhteiskunnallisilla joukkolainasijoituksilla sijoitussalkun vastuullisuustaso nousee, mutta riski- ja tuotto-ominaisuudet pysyvät ennallaan.

Mitä tulee ottaa huomioon yhteiskunnallisissa joukkolainasijoituksissa?

Vaikuttamisen kannalta on tärkeää tehdä perusteellinen arvio joukkolainan ominaisuuksista ja seurata, että varat päätyvät oikeaan käyttötarkoitukseen. Kansainvälinen pääomamarkkinayhdistys (International Capital Markets Association, ICMA) on laatinut yhteiskunnallisia joukkolainoja koskevat periaatteet (Social Bond Principles), joissa määritellään yhteiskunnallisten joukkolainojen liikkeeseenlaskua koskevat parhaat käytännöt. Näiden käytäntöjen mukaisissa yhteiskunnallisissa joukkolainoissa tuodaan niiden yhteiskunnalliset ominaisuudet läpinäkyvästi esille.

ICMA:n yhteiskunnallisia joukkolainoja koskevissa periaatteissa edellytetään selkeää prosessia ja esitettäviä tietoja. Niissä on neljä perusosiota:

  • varojen käyttö
  • hankkeiden arviointia ja valintaa koskeva prosessi
  • varojen hallinnointi ja
  • jatkuva raportointi varojen käytöllä saavutetuista vaikutuksista.

ICMA:n periaatteiden noudattaminen on vapaaehtoista ja yhteiskunnallisen (tai vihreän) joukkolainan määritelmä on melko laaja. Sen vuoksi on tärkeää, että sijoittaja tutustuu huolellisesti liikkeeseenlaskijan dokumentaatioon varojen käytöllä saavutettavien vaikutuksien ja odotetun vaikutuksen määrittelemiseksi. ICMA:n periaatteissa edellytetään jatkuvaa raportointia, mutta sen lisäksi sijoittajan tulisi seurata, että varat päätyvät suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Esimerkiksi terveydenhuoltoalan yhtiö voi laskea liikkeelle yhteiskunnallisen joukkolainan rahoittaakseen hankkeita, joiden avulla tarjotaan tärkeitä terveydenhuollon palveluita ikääntyvän väestön maissa. Yhtiön tulisi tällöin julkaista säännöllisesti tietoa sen käyttämistä raportointimittareista, kuten hankkeesta hyötyvien henkilöiden tai rakennettujen toimitilojen lukumäärästä.

Yksityiset sijoittajat voivat sijoittaa yhteiskunnallisiin joukkolainoihin rahastojen kautta. Tällöin rahastonhoitajan tulee varmistaa yhteiskunnallisen joukkolainan laatu sekä vastuullisuuden kannalta että taloudellisesta näkökulmasta ja seurata varojen käytön raportointia. Nordean Vastuullisen Valinnan tuotevalikoimaan kuuluu tällä hetkellä yksi yhteiskunnallinen joukkolainarahasto.

Kirjoittajat

Nimi:
Eva Palmborg
Otsikko:
Head of Sustainable Investments
Nimi:
Emmy Lööw
Otsikko:
Sustainable Investment Analyst
Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Analyysit