2023-04-18 11:15

Sociala obligationer: Investera för bättre sociala förhållanden

Investerare har en viktig uppgift i att styra kapital mot lösningar som kan skapa bättre sociala förhållanden, och det mest direkta sättet är sannolikt att finansiera eller återfinansiera sociala projekt.
Child drinking water with hands

Miljöfrågor har under lång tid stått högst upp på hållbarhetsagendan. Klimatförändringen är visserligen en mycket angelägen utmaning för världen, men även de sociala utmaningarna börjar bli allt tydligare. Dessa två teman är också nära sammankopplade med varandra.

Investerare har en viktig uppgift i att styra kapital mot lösningar som kan skapa bättre sociala förhållanden, och det mest direkta sättet är sannolikt att finansiera eller återfinansiera sociala projekt. Detta kan göras via sociala obligationer som är ett av de mest dynamiska, snabbast växande segmenten på räntesidan just nu. Enligt Standard & Poor’s ökade emissionerna av sociala obligationer från 14 till 165 miljarder dollar under perioden 2018–2022 – en ökning med över 1 100 procent.

 

1100%

Ökning av emissioner av sociala obligationer från 2018 till 2022

 

Vad är sociala obligationer?

Sociala obligationer ges ut för att finansiera nya eller befintliga projekt med positiva sociala effekter. Sociala projekt innefattar exempelvis:

  • Ekonomiskt överkomlig grundläggande infrastruktur: tillgång till rent dricksvatten, sanitet, transport och energi
  • Ekonomiskt överkomliga bostäder: tillgodose bostadsbehovet för låg- eller medelinkomsttagare
  • Trygga livsmedel och hållbara livsmedelssystem: tillgång till säkra och tillräckliga livsmedel som tillgodoser kostbehoven
  • Tillgång till grundläggande tjänster: sjukvård, finansiella tjänster och utbildning
  • Socioekonomiska framsteg och självbestämmande: rättvis tillgång till resurser, tjänster och möjligheter.

Målgruppen för sociala projekt är huvudsakligen sårbara befolkningsgrupper, exempelvis människor som lever under fattigdomsgränsen, utestängda eller marginaliserade grupper, människor med funktionsvariationer, migranter och underutbildade. Sociala obligationer emitteras normalt av myndigheter, stater, företag och internationella sammanslutningar av länder, såsom Europeiska unionen.

Sociala obligationers avtryck i en investeringsportfölj

Med sociala obligationer kan investerare stärka den sociala profilen i sina portföljer och göra skillnad på ett mätbart sätt via sina placeringar i sociala projekt och företag. Genom att byta ut en del av obligationsinnehaven går det att stärka portföljens hållbarhetsprofil och samtidigt behålla en liknande risk- och avkastningsprofil.

Att tänka på när det gäller sociala obligationer

För den som vill göra skillnad är det viktigt att noga utvärdera obligationerna och kontrollera att pengarna går till det avsedda ändamålet. ICMA (International Capital Market Association) har tagit fram principer för sociala obligationer, som anger bästa praxis för emission av den här typen av obligationer. Sociala obligationer som följer dessa principer bör erbjuda en investeringsmöjlighet med öppen redovisning av de sociala kriterierna.

ICMA:s principer för sociala obligationer kräver tydlighet i fråga om obligationens:

  • fastställda användning av likviden
  • process för utvärdering och val av projekt
  • process för förvaltning av likviden, och
  • åtagande om fortlöpande rapportering av den sociala nyttan från användningen av likviden.

ICMA:s riktlinjer är frivilliga och definitionen av en social (eller grön) obligation är tämligen bred. Därför är det viktigt att noga gå igenom emittentens dokumentation för att kontrollera hur likviden används och vad den förväntade effekten är. Även om ICMA:s riktlinjer kräver ett åtagande om fortlöpande rapportering bör investerare dessutom följa upp för att säkerställa att pengarna går till det avsedda ändamålet.

Till exempel kan ett hälso- och sjukvårdsföretag emittera en social obligation där likviden ska användas för att finansiera projekt som ska erbjuda grundläggande sjukvård i länder med åldrande befolkningar. Företaget ska då regelbundet publicera rapporter med effektmått, till exempel antalet vårdtagare eller inrättade mottagningar.

Småsparare kan indirekt spara i sociala obligationer via en fond. Då är det fondförvaltarens ansvar att säkerställa obligationens kvalitet ur både ett hållbarhetsrelaterat och finansiellt perspektiv samt följa upp rapporteringen av hur likviden används. I Nordea erbjuder vi just nu en särskild fond med innehav i sociala obligationer som ingår i vår produktgrupp Hållbart val.

Författare

Namn:
Eva Palmborg
Titel:
chef för hållbara investeringar
Namn:
Emmy Lööw
Titel:
analytiker hållbara investeringar
ESG
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Insikter