27-06-2023 15:46

Sådan påvirker ESG-risici investeringer

Global opvarmning og tab af biodiversitet betyder stigende porteføljerisici for investorerne. Disse risici er systemiske og kan rokke ved stabiliteten i det globale finansielle system. Investorerne gør klogt i at vide, hvordan de kan navigere i det nye globale landskab.
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

Der er en klar investeringscase for bæredygtighed eller ESG. Ved at tage udgangspunkt i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) kan investorer styre porteføljerisici, som måske ellers ville blive overset. Ud af de ti største risici for verdensøkonomien over de kommende ti år vurderer World Economic Forum, at seks er naturrelaterede, og to er sociale risici. Nogle eksempler understreger behovet for en mere helhedsorienteret risikotilgang til investeringer.

Miljørisici

Naturen og miljøet sætter grænserne for livet på jorden og for alle økonomiske aktiviteter. Ser man kun på de direkte fysiske risici som følge af klimaændringer såsom tørke, skovbrande og ekstreme vejrforhold, indikerer centralbankerne, at verdens BNP kan falde mindst 20 pct. i slutningen af ​​århundredet med den nuværende klimapolitik mod kun 3 pct., hvis alle lande når at blive CO2-neutrale senest i 2050. Tallene illustrerer, at jo hurtigere verden udfaser fossile brændstoffer, jo mindre vil det koste.

Tab af biodiversitet udgør en anden vigtig miljørisiko. I løbet af kun 22 år (1992-2014) er den globalt producerede kapital pr. indbygger fordoblet ifølge Dasgupta Review. I samme periode faldt værdien af naturkapital pr. indbygger med næsten 40% – beregnet som markedsværdien af mineraler og fossile brændstoffer, landbrugsjord, skove som kilder til tømmer og fiskeri. Efterspørgslen er simpelthen meget højere end naturens udbud. For at bekæmpe den hurtigste udryddelse af arter i ti millioner år besluttede verdens ledere på FN’s biodiversitetskonference i 2022, at 30 pct. af jordens overflade skal beskyttes inden 2030. EU har også et mål om, at der ikke skal være nettotab af biodiversitet i 2030. Det vil påvirke, hvordan virksomhederne opererer. Mellem en tredjedel og halvdelen af de aktiver, der er i finansielle institutioners besiddelse, er stærkt eller meget stærkt afhængige af funktioner i økosystemet ifølge undersøgelser fra centralbankerne

Sociale risici

Sociale risici og risici for menneskerettighederne er en uundgåelig del af den nuværende klima- og naturkrise. Tørke og oversvømmelser går ud over landmændene, og når skov bliver omdannet til minedrift, påvirker det biodiversiteten, vandressourcerne og de omkringliggende samfund. Hvis energiomstillingen skal foregå uden for meget modstand, er den nødt til at være retfærdig og ligeligt fordelt. Derfor har EU oprettet en særlig fond for at kompensere fx for tab af arbejdspladser. Virksomheder med anstændige arbejdsforhold har typisk en højere produktivitet og reducerer samtidig omdømmerisikoen for deres brand. Det fremgår desuden af principperne for ansvarlige investeringer, PRI, at det giver en bedre styring af finansielle risici at opfylde internationale sociale standarder, og samtidig hjælper det virksomhederne med at tilpasse sig de skiftende krav fra såvel kunder som tilsynsmyndigheder.

Ledelsesrisici

Veldrevne virksomheder scorer også ofte godt i bæredygtighedsvurderinger. De er gode til at styre ESG-risici i deres værdikæde og sælger produkter, der opfylder reelle behov i verden. God ledelse omfatter robuste styringssystemer og langsigtede vederlagsordninger for lederne. Desuden er diversitet på alle niveauer vigtigt for effektiv beslutningstagning. En analyse fra McKinsey indikerer en sandsynlighed på 33 pct. for, at virksomheder med en høj grad af diversitet har et større økonomisk afkast end sammenlignelige virksomheder med en mindre grad af diversitet.

Korruption og lobbying er andre områder, som investorerne skal holde øje med. Virksomheder og privatpersoner betaler over en billion dollars om året i bestikkelse, og omkring 5 pct. af verdens BNP går tabt i korruption hvert år ifølge FN.

Vil du vide mere?

Artiklen er baseret på vores seneste publikation om ESG-investering:
"How sustainability risks affect investments".

Download hele publikationen

Risikostyring og udnyttelse af muligheder ud fra et ESG-perspektiv

ESG-faktorer hjælper investorer med at forstå, hvordan virksomheder skaber langsigtet værdi med deres forretningsmodel og allokerer kapital til en mere robust og fremtidssikret økonomi. Ved at inddrage ESG-faktorer kan investorerne identificere både risikoeksponeringen i deres porteføljeselskaber og de investeringsmuligheder, som følger med den hastigt voksende klima- og naturkrise. Oplysninger om en virksomheds eksponering til og styring af ESG-risici fremgår af en række datakilder, herunder virksomhedens egne regnskaber.

Investorerne kan undersøge, om virksomheden har en troværdig strategi for at reducere sin emission i overensstemmelse med Parisaftalen, om den overholder FN’s vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder, og hvor mangfoldig bestyrelsen og den øverste ledelse er – for at nævne et par eksempler. Investorerne kan også identificere virksomheder, der leverer løsninger til globale udfordringer som fx energiomstillingen.

Med øget kendskab til ESG-risici og -muligheder kan en række investeringsstrategier overvejes og kombineres:

  • Udelukke virksomheder med stor eksponering til ESG-risici.
  • Købe aktier i virksomheder, der er mere modstandsdygtige overfor ESG-risici, fordi de fx har en lav eksponering til risici og/eller er gode til at styre disse risici.
  • Investere i virksomheder med et bæredygtighedstema, fx rent vand eller energiomstilling.
  • Praktisere aktivt ejerskab – fx stemme på virksomhedens årlige generalforsamling eller forsøge at påvirke den i en mere bæredygtig retning. 

Investorer, der ønsker at være mindre aktive, kan i stedet vælge fonde med en troværdig tilgang til ESG.

I Nordea integrerer vi ESG-risici sammen med andre finansielle risici i vores investeringsbeslutninger og rådgivning. Alle de investeringsfonde, vi anbefaler, skal opfylde grundlæggende ESG-standarder. Samtidig gør vi vores kunder i stand til at investere i løsninger på de presserende udfordringer, som vores samfund står overfor i dag. Vi har samlet de fonde, som vi mener følger en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, i vores koncept Bæredygtigt Valg, der inkluderer ovennævnte forskellige investeringsstrategier.

Forfattere

Navn:
Gunnela Hahn
Titel:
Senior Sustainable Investment Specialist, Nordea Investment Center
Navn:
Emmy Lööw
Titel:
Sustainable Investment Analyst, Nordea Investment Center
Bæredygtighed
Finansielle markeder og investering
Insights