2023-06-23 10:28

Så påverkas avkastningen av ESG-risker

Effekterna av den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald utgör en allt större risk i placeringsportföljen. Det här rör sig om systemrisker som kan få det globala finansiella systemet i gungning. Både kapitalförvaltare och privatsparare behöver kunna navigera i den här nya miljön.
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

Argumenten för hållbara eller ESG-relaterade placeringar är övertygande. Genom att inta ett ESG-perspektiv (ESG är en engelsk förkortning för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan man lättare hantera de risker som annars lätt förbises. Av de tio största riskerna i världsekonomin under det kommande decenniet, avser sex stycken naturrelaterade risker och två sociala risker, enligt Världsekonomiskt forum (World Economic Forum). Här är några exempel som belyser behovet av ett helhetsperspektiv på risk när man fattar investeringsbeslut:

Miljörisker

Naturen och miljön utgör förutsättningarna för allt liv på jorden och för all ekonomisk verksamhet. Enbart de direkta fysiska riskerna med koppling till klimatförändringen, till exempel torka, skogsbränder och extremväder, kan enligt centralbankerna innebära att världens BNP sjunker med minst 20 procent fram till århundradets slut med nuvarande klimatpolitik. Detta kan jämföras med en nedgång på endast 3 procent om världen kan nå nettonollutsläpp till 2050. Siffrorna visar att ju snabbare vi fasar ut fossila bränslen, desto mindre blir de ekonomiska konsekvenserna.

Förlusten av biologisk mångfald är ytterligare en viktig miljörisk. Under bara 22 år (mellan 1992 och 2014) skedde, enligt Dasgupta Review, en fördubbling av det globalt producerade kapitalet per capita (sådant som tillverkats av människan). Under samma period minskade värdet av naturligt kapital per capita med nästan 40 procent, mätt som marknadsvärdet på mineraler och fossila bränslen, jordbruksmark, skogar och fiskbestånd. Efterfrågan är helt enkelt mycket högre än naturens utbud. För att komma till rätta med den snabbaste utrotningen av arter på tio miljoner år beslutade världens ledare vid FN:s konferens för biologisk mångfald 2022 att 30 procent av jordens yta behöver skyddas fram till 2030. Även EU har ett mål om att till 2030 säkerställa att inga nettoförluster av biologisk mångfald uppstår. Detta kommer att påverka hur företag agerar. Mellan en tredjedel och hälften av finanssektorns tillgångar är i hög grad eller mycket hög grad beroende av ekosystemtjänster, enligt studier som genomförts av centralbankerna.

Sociala risker

Risker kopplade till sociala och mänskliga rättigheter är en del av dagens klimat- och naturkris. Lantbrukare drabbas av torka och översvämningar, och när mark görs om från skog till gruva så påverkas den biologiska mångfalden, vattenresurserna och samhällena i närheten. För att kunna genomföra energiomställningen utan alltför mycket motstånd, måste den vara rimlig och rättvis. Därför har EU inrättat en särskild fond för att kompensera för exempelvis förlorade arbetstillfällen. Företag som erbjuder skäliga arbetsvillkor har normalt högre produktivitet och löper mindre risk att skada varumärkets anseende. FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, anger också att tillämpningen av internationella sociala standarder leder till bättre hantering av finansiella risker och hjälper företag att anpassa sin verksamhet till nya krav från både kunder och myndigheter.

Bolagsstyrningsrisker

Välskötta företag får ofta även bra hållbarhetsbetyg. De är bra på att hantera ESG-risker i sin värdekedja och har produkter som tillgodoser verkliga behov. God bolagsstyrning innefattar robusta ledningssystem och system för långsiktiga ersättningsprogram för chefer. Dessutom är mångfald på samtliga nivåer viktigt för ett effektivt beslutsfattande. En analys från McKinsey visar att det är 33 procents sannolikhet att företag med stor mångfald redovisar bättre resultat än sina konkurrenter med liten mångfald.

Korruption och lobbying är andra områden att följa. Företag och privatpersoner betalar över en biljon dollar per år i mutor, och cirka 5 procent av världens BNP försvinner i korruption varje år, enligt FN.

 

Intresserad av att läsa mer?

Den här artikeln är baserad på vår senaste publikation om ESG-investeringar:
"How sustainability risks affect investments".

Ladda ner hela publikationen

Inta ett ESG-perspektiv för att hantera risker och hitta möjligheter

ESG-faktorer hjälper oss att förstå hur företag skapar långsiktigt värde med sin affärsmodell, så att vi kan styra vårt kapital mot en mer motståndskraftig och framtidssäker ekonomi. Genom att inta ett ESG-perspektiv kan vi hitta både riskerna i våra portföljföretag och placeringsmöjligheterna som den eskalerande klimat- och naturkrisen innebär. Information om företagens exponering mot och hantering av ESG-risker går att hitta på olika ställen, bland annat i företagens egna rapporter.

Man kan till exempel undersöka om företagen har en trovärdig strategi för att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet, om de följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och hur det ser ut med mångfalden i styrelse och företagsledning. Man kan också söka efter företag som erbjuder lösningar på globala utmaningar, som exempelvis energiomställningen.

Med större kunskap om ESG-relaterade risker och möjligheter, finns det flera investeringsstrategier att överväga och kombinera:

  • Exkludera företag där ESG-risken är hög.
  • Köpa aktier i företag som inte är lika känsliga för ESG-risker, eftersom de är mindre utsatta för eller bra på att hantera sådana risker.
  • Investera i företag med koppling till ett hållbarhetstema, såsom rent vatten eller energiomställning.
  • Vara en aktiv ägare – till exempel genom att rösta på bolagsstämmor eller försöka påverka företagen i en mer hållbar riktning.

Den som inte vill vara så aktiv kan istället spara i fonder med en trovärdig ESG-strategi.

I Nordea tar vi hänsyn till ESG-risker, liksom andra finansiella risker, i våra investeringsbeslut och i vår placeringsrådgivning. Alla fonder som vi rekommenderar måste uppfylla vissa grundläggande ESG-kriterier. Vi erbjuder också möjligheten att investera i företag med lösningar på de stora utmaningar som vårt samhälle står inför idag. Vi har samlat de fonder som vi anser har en ambitiös hållbarhetsstrategi i vår produktfamilj Hållbart val, som innefattar de olika placeringsinriktningarna ovan.

Författare

Namn:
Gunnela Hahn
Titel:
Senior Sustainable Investment Specialist, Nordea Investment Center
Namn:
Emmy Lööw
Titel:
Sustainable Investment Analyst, Nordea Investment Center
ESG
Hållbarhet
Börs och investeringar
Insikter