10-07-2023 09:12

Näin ESG-riskit vaikuttavat sijoituksiin

Sijoitussalkkuihin kohdistuvat riskit kasvavat ilmaston lämpenemisen ja luontokadon seurauksena. Nämä riskit ovat järjestelmäriskejä ja voivat vaikuttaa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakauteen. Sijoittajien on opittava luovimaan myös tässä uudessa tilanteessa.
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

Vastuullisuutta tai ESG-asioita painottavilla sijoituksilla on vahvatperusteet. ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista Environmental, Social ja Governance, eli sillä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Katsomalla sijoituksiaan ESG-linssin läpi sijoittajat voivat hallita salkkunsa riskejä, jotka voisivat muuten jäädä huomaamatta. Maailman talousfoorumin mukaan kuusi kymmenestä suurimmasta maailmantalouteen seuraavan vuosikymmenen aikana kohdistuvasta riskistä liittyy ympäristöön ja kaksi yhteiskuntaan. Tässä artikkelissa esittelemme muutamia esimerkkejä, jotka korostavat tarvetta tehdä sijoituspäätöksiä, joissa riskit otetaan huomioon entistä kokonaisvaltaisemmin:

Ympäristöriskit

Luonto ja ympäristö luovat maapallolla edellytykset elämälle ja kaikelle taloudelliselle toiminnalle. Pelkästään ilmastonmuutoksen aiheuttamien suorien fyysisten riskien, kuten kuivuuden, metsäpalojen ja sään ääri-ilmiöiden, odotetaan keskuspankkien arvioiden mukaan lohkaisevan maailman BKT:stä vähintään 20 prosenttia vuosisadan loppuun mennessä, jos nykyinen ilmastopolitiikka jatkuu. Jos maailma pystyy kuitenkin saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä, negatiivinen vaikutus jää vain 3 prosenttiin. Nämä luvut osoittavat, että mitä nopeammin pääsemme eroon fossiilisista polttoaineista, sitä halvemmaksi se tulee.

Toinen tärkeä ympäristöriski on luontokato. Dasgupta-selvityksen mukaan tuotettu pääoma henkeä kohti kaksinkertaistui maailmanlaajuisesti vain 22 vuoden aikana (1992–2014). Samalla ajanjaksolla luonnon pääoma henkeä kohti pieneni lähes 40 prosenttia. Luonnon pääoma tarkoittaa tässä mineraalien ja fossiilisten polttoaineiden, viljelysmaan, talousmetsien ja kalankasvattamojen markkina-arvoa. Kulutus yksinkertaisesti ylittää luonnonvarat moninkertaisesti. Lajien sukupuutto on tällä hetkellä nopeinta kymmeneen miljoonaan vuoteen. Maailman johtajat pyrkivät torjumaan tätä YK:n luontokokouksessa vuonna 2022 tekemällään päätöksellä, jonka mukaan 30 prosenttia maapallon pinta-alasta on suojeltava vuoteen 2030 mennessä. EU on lisäksi asettanut tavoitteekseen vuoteen 2030 mennessä, ettei luonnon monimuotoisuuden nettohävikkiä tapahdu. Näillä päätöksillä on vaikutuksia yritysten toimintaan. Keskuspankkien tutkimusten mukaan rahoituslaitosten varoista vähintään kolmannes ja enintään puolet on hyvin tai erittäin vahvasti riippuvaisia ekosysteemipalveluista.

Sosiaaliset riskit

Sosiaaliset riskit ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit linkittyvät olennaisesti nykyiseen ilmasto- ja luontokriisiin. Kuivuudet ja tulvat aiheuttavat vahinkoja maanviljelijöille, ja metsien muuntaminen kaivosalueiksi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, vesivarantoihin ja lähialueilla asuvaan väestöön. Jotta energiasiirtymä ei aiheuta liian suurta vastustusta, sen on oltava oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Siksi EU on perustanut erityisrahaston, joka maksaa korvauksia esimerkiksi menetetyistä työpaikoista. Asianmukaisia työehtoja noudattavat yritykset ovat tyypillisesti muita kannattavampia, ja niiden brändeihin kohdistuu vähemmän maineriskejä. Myös vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan kansainvälisten yhteiskunnallisten normien noudattaminen parantaa taloudellisten riskien hallintaa ja auttaa yrityksiä mukautumaan asiakkaiden ja sääntelijöiden muuttuviin vaatimuksiin.

Hallintotapaan liittyvät riskit

Hyvin johdetut yritykset menestyvät usein hyvin myös vastuullisuustutkimuksissa. Ne pystyvät hallitsemaan ESG-riskejä arvoketjussaan, ja niiden tuotteet vastaavat maailman todellisiin tarpeisiin. Hyvä hallintotapa ulottuu vahvoihin hallintajärjestelmiin ja johdon pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin. Myös monimuotoisuus kaikilla organisaatiotasoilla on tärkeää tehokkaan päätöksenteon kannalta. McKinseyn tekemän tutkimuksen perusteella monimuotoisuutta edistävillä yrityksillä on 33 prosenttia todennäköisemmin paremmat taloudelliset tulokset kuin vastaavilla yrityksillä, joissa ei edistetä monimuotoisuutta.

Sijoittajien kannattaa huomioida myös korruptio ja lobbaaminen. YK:n mukaan yritykset ja yksityishenkilöt maksavat joka vuosi lahjuksina yli biljoona dollaria ja noin 5 prosenttia maailman BKT:stä menetetään vuosittain korruption vuoksi.

 

Haluatko lukea lisää?

Tämä artikkeli perustuu viimeisimpään ESG-sijoittamisraporttiimme:
"How sustainability risks affect investments"

Lataa raportti

ESG-linssi auttaa hallitsemaan riskejä ja tunnistamaan mahdollisuudet

ESG-näkökohdat auttavat sijoittajia ymmärtämään, miten yritykset luovat arvoa pitkällä aikavälillä liiketoimintamallillaan ja kohdentavat pääomaa entistä kestävämpään talouteen, joka kasvaa myös tulevaisuudessa. Katsomalla ESG-linssin läpi sijoittajat voivat tunnistaa sekä salkkuunsa sisältyvien yritysten riskit että kiihtyvään ilmasto- ja luontokriisiin liittyvät sijoitusmahdollisuudet. Tietoa yritysten ESG-riskeistä ja siitä, miten niitä hallitaan, on saatavilla erilaisista tietolähteistä, muun muassa yritysten omista raporteista.

Sijoittajat voivat tutkia esimerkiksi, ovatko yritysten päästövähennysstrategiat uskottavia ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, ovatko ne sitoutuneet noudattamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita ja miten monimuotoisia yritysten hallitukset ja johtoryhmät ovat. Sijoittajat voivat myös tunnistaa yritykset, jotka tarjoavat ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten energiasiirtymään.

Kun ymmärrys ESG-riskeistä ja ESG-näkökohtien tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy, sijoittajat voivat harkita ja yhdistellä useita sijoitusstrategioita:

  • Suljetaan pois yritykset, joiden ESG-riskit ovat suuret.

  • Ostetaan sellaisten yritysten osakkeita, joiden kyky vastata ESG-riskeihin on hyvä, kuten yritykset, joiden ESG-riskit ovat pienet ja/tai jotka hallitsevat ESG-riskit hyvin.

  • Sijoitetaan yrityksiin, joiden toiminta liittyy johonkin vastuullisuusteemaan, kuten puhtaaseen veteen tai energiasiirtymään.

  • Toimitaan aktiivisena omistajana – esimerkiksi äänestetään yritysten yhtiökokouksissa tai pyritään vaikuttamaan yrityksiin, jotta niistä tulisi entistä vastuullisempia.

Sijoittajat, jotka eivät halua olla näin aktiivisia, voivat valita rahastoja, jotka huomioivat ESG-näkökohdat uskottavasti.Me Nordeassa otamme ESG-riskit samoin kuin muutkin taloudelliset riskit huomioon sijoituspäätöksissämme ja sijoitusneuvonnassamme. Kaikki suosittelemamme sijoitusrahastot täyttävät perustason ESG-vaatimukset. Lisäksi asiakkaamme voivat tehdä sijoituksia, jotka auttavat ratkaisemaan yhteiskuntiemme polttavia haasteita. Olemme koonneet rahastot, joiden uskomme noudattavan kunnianhimoista vastuullisuusstrategiaa, Vastuullinen valinta -tuoteperheeksi, jossa hyödynnetään edellä mainittuja sijoitusstrategioita.

 

Kirjoittajat

Nimi:
Gunnela Hahn
Otsikko:
Senior Sustainable Investment Specialist, Nordea Investment Center
Nimi:
Emmy Lööw
Otsikko:
Sustainable Investment Analyst, Nordea Investment Center
Vastuullisuus
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit