16-10-2023 13:27

Mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa?

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yritysten strategioihin ja toimintaan. Sitä käytetään usein vastuullisessa sijoittamisessa, kun halutaan vaikuttaa suoraan yritysten päätöksiin tai tehdään yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä.

 • Käsitettä ”aktiivinen omistajuus” käytetään usein, kun osakkeenomistajat käyttävät vaikutusvaltaansa ohjatakseen yhtiöiden liiketoimintaa ja ESG-tavoitteita vastuullisempaan suuntaan. 
   
 • Aktiivinen omistajuus voi kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että vaikutusvaltaa käytetään muihin tarkoituksiin, esimerkiksi yhtiön kannattavuuden parantamiseen. 
   
 • Aktiiviseen omistajuuteen sisältyy piilevä ristiriita, kun ajatellaan vastuullista sijoittamista: onko sijoittajien parempi sijoittaa johonkin yritykseen, jotta siihen voidaan vaikuttaa ja muuttaa sen liiketoimintaa vastuullisemmaksi, vai pitäisikö vain välttää yhtiöitä, joiden liiketoiminta ei vielä ole vastuullista?
Aktiivinen omistajuus voidaan yleensä jakaa kahteen virtaan – sitoutumiseen ja äänestämiseen – molemmat yhtä tärkeitä ja toisistaan riippuvaisia.

Miten toimitaan aktiivisena omistajana?

Aktiivisena omistajana voi toimia pääasiassa kolmella tavalla, kun ajatellaan vastuullisia sijoituksia:

 • Vuoropuhelu: Osakkeenomistajat lähestyvät yhtiöiden johtoa suoraan vaikuttaakseen tapaan, jolla yhtiöitä johdetaan.
   
 • Äänestäminen: Osakkeenomistajat voivat käyttää vaikutusvaltaansa äänestämällä yhtiökokouksissa joko ehdotusten puolesta tai niitä vastaan tai tekemällä omia ehdotuksia.
   
 • Yhteistyö muiden sijoittajien kanssa: Sijoittajat voivat ryhtyä yhteistyöhön saadakseen enemmän vaikutusvaltaa jossakin tietyssä asiassa. Tämä on yleinen menettelytapa, kun toimitaan aktiivisena omistajana ja halutaan vaikuttaa ESG-asioihin. Mitä suuremman osuuden yhtiöstä sijoittajaryhmä omistaa, sitä enemmän sillä on vaikutusvaltaa.

Toimiiko aktiivinen omistajuus?

Toimii. Nordea on lukuisissa tapauksissa – usein yhdessä muiden sijoittajien kanssa – onnistunut vaikuttamaan yhtiöihin ja tekemään niiden liiketoiminnasta vastuullisempaa. 

Joissakin tapauksissa työmme ei kuitenkaan ole tuottanut tulosta. Jos yhtiö ei toteuta tarvittavaa muutosta, saatamme päättää, että pois sulkeminen on ainoa vaihtoehto, emmekä enää sijoita yhtiöön.

Aktiivinen omistajuus
Vastuullinen pankkitoiminta