16-10-2023 13:04

Hva er aktivt eierskap?

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger. Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en måte å direkte påvirke et selskaps beslutninger og arbeid knyttet til samfunnsansvar. 

 • Begrepet aktivt eierskap brukes ofte når aksjeeiere bruker innflytelsen sin til å påvirke selskaper til en mer bærekraftig forretningsdrift og for å nå mål knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG).
   
 • Men aktivt eierskap kan også innebære at du bruker innflytelsen din til å nå andre mål, for eksempel øke lønnsomheten til et selskap. 
   
 • Aktivt eierskap i forbindelse med ansvarlige investeringer innebærer også et dilemma: Er det bedre å investere i et selskap for å prøve å påvirke det til en mer bærekraftig forretningsdrift, eller bør investorer rett og slett holde seg unna et selskap hvis virksomheten ikke drives på en bærekraftig måte?
Aktivt eierskap kan generelt deles inn i to strømmer – engasjement og stemmegivning – begge like viktige og gjensidig avhengige av hverandre.

Slik blir du en aktiv eier

Tre metoder er sentrale i aktivt eierskap: 

 • Dialog: Når aksjeeieren tar direkte kontakt med ledelsen i selskaper for å påvirke måten selskapene drives på.
   
 • Stemmegiving: Som eier kan du bruke innflytelsen din til å stemme for eller mot forslag på selskapets generalforsamling eller fremsette egne forslag.
   
 • Samarbeid med andre investorer: Investorer kan bestemme seg for å gå sammen for å ha større innflytelse i en bestemt sak eller innenfor et bestemt tema. Dette er en vanlig metode når det er snakk om ESG-spørsmål. Jo større det samlede eierskapet i selskapet er, desto større innflytelse har de.

Fungerer aktivt eierskap?

Ja.  I Nordea har vi mange eksempler på at vi – ofte i samarbeid med andre investorer – har lykkes med å påvirke selskaper til en mer bærekraftig forretningsvirksomhet. 

Det finnes også eksempler på saker der vi ikke har lykkes. Hvis et selskap ikke gjør de endringene vi mener er nødvendig, kan det hende vi bestemmer oss for at ekskludering er eneste alternativ, og at vi ikke lenger vil investere i selskapet.

Aktivt eierskap
Bærekraftig bankvirksomhet