Overraskende sterk vekst

| 07-06-2012 09:00

– Det ante oss at privat forbruk kunne bli en vekstdriver i norsk økonomi, sier sjeføkonom Steinar Juel. Husholdningenes disponible realinntekt øker i år med anslagsvis fem prosent. Privat forbruk ventes ikke å stige fullt så mye, så husholdningene ser ut til å øke sparing noe også i år. Høy lønnsvekst kombinert med lav inflasjon, høy sysselsettingsvekst og noe lavere rente bidrar til den sterke inntektsveksten. Økonomene i Nordea har oppjustert anslått lønnsvekst i år med ½ prosentpoeng til 4 1/4 prosent. Det ventes også videre oppgang i boligprisene, men i et mer avdempet tempo i 2013. Dette kommer frem i Nordea Markets siste analyse av den økonomiske situasjonen i de nordiske landene (Nordic Update).

Til tross for sterkere økonomisk vekst og vekst i lønningene enn tidligere anslått, venter økonomene i Nordea at Norges Banks første renteøkning vil komme senere enn tidligere anslått. Første økning ventes i mars 2013, mot tidligere antatt sent i år. Det er spesielt situasjonen i Eurosonen, med et antatt rentekutt fra Den europeiske sentralbanken i sommer, som tilsier noe senere renteøkning i Norge.

Norsk eksport utenom olje og gass var overraskende sterk i første kvartal, men økonomene i Nordea venter svakere eksportutvikling utover i året. Investeringene i fastlands-Norge ser ut til å vokse mindre enn tidligere antatt. Det må blant annet sees i sammenheng med at finansuroen internasjonalt og nye reguleringer bidrar til høyere lånekostnader og vanskeligere tilgang på kreditt.

Situasjonen i Eurosonen skaper stor usikkerhet om situasjonen fremover også for norsk økonomi. Skulle krisen tilta ved at for eksempel et medlem gikk ut av pengeunionen, kombinert med en mer alvorlig bankkrise og sterkere økonomisk nedgang, må en regne med betydelig svakere utvikling også for norsk økonomi. Eksporten vil rammes hardere, investeringene i fastlands-Norge vil falle og husholdningene vil trolig bli forsiktigere med pengebruken. I tillegg kan oljeprisen falle så lavt at oljeselskaper begynner å utsette investeringer på norsk sokkel. I en slik situasjon mener økonomene i Nordea at boligprisene også vil kunne komme noe ned.

Du kan lese hele rapporten på http://newsroom.nordeamarkets.com/en/?p=7753

 
For mer informasjon:

Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye [at] nordea.com (katrine[dot]godding[dot]boye[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Thomas Sevang, informasjonssjef, 22 48 68 33 (thomas.sevang [at] nordea.com (thomas[dot]sevang[at]nordea[dot]com))

Documents