Nordea Liv: Pensjonssparingen tar av

Pressemelding | 30-01-2013 08:56

– Det er stadig flere som tar konsekvensen av at de kommer til å leve lenge og holde seg friske ved selv å spare langsiktig, for derved å supplere pensjonsutbetalingene fra folketrygden og fra arbeidsgiver. Politikerne bør stimulere den individuelle pensjonssparingen med ordninger som gjør det mer attraktivt enn i dag å binde sparemidlene til man blir pensjonist, påpeker Jørund Vandvik.

I Nordea Liv foregår den individuelle pensjonssparingen i IPS-avtaler og på Fondskonto. Kundene plasserer disse midlene i fond med ulik risikoprofil. I IPS-avtalene bindes de årlige innskuddene til man blir gammel nok til å kunne ta ut pensjon. Innskudd opp til 15.000 kroner gir et skattefradrag på 28 prosent, og utbetalingene beskattes som pensjonsinntekt.

– På Fondskonto betales enten engangsinnskudd eller så gjør man faste trekk. Selv om de fleste som velger dette alternativet sparer langsiktig, forplikter man seg ikke til å la midlene bli stående på konto til man blir pensjonist. For samfunnet vil det ha stor betydning at kommende pensjonister har en sunn og god økonomi. Derfor er det viktig at mer av sparingen bindes til pensjonsformål. Det vil man oppnå med et regelverk for spareordninger til dette formålet som gjør slik sparing skattemessig gunstigere enn ordinær sparing.

Godt år for kunder og eier
For Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge, ga 2012 meget tilfredsstillende resultater. Verdijustert avkastning til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 5,2 prosent og bokført avkastning 4,3 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 1,7 prosent. For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i fondet Aktiva Bedrift 50 10,6 prosent og Nordea Vekstpensjon 9,8 prosent.

Flere bedrifter velger innskuddspensjon
Premieinntektene til Nordea Liv økte i 2012 med 1,5 prosent til 8.480 millioner kroner. Totalt har selskapets markedsandel økt med 0,7 prosent-poeng i løpet av de siste fem årene.

– I bedriftsmarkedet utgjør årlig premie fra kunder med innskuddspensjon nå en vesentlig større andel (57 prosent) enn premieinntekten fra kunder med ytelsespensjon (43 prosent). Pensjonsreformen har bidratt til at stadig flere bedrifter velger innskuddspensjon for sine ansatte. Vi tror denne utviklingen kommer til å fortsette, sier Jørund Vandvik.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Jørund Vandvik                     Telefon 98 28 01 01
Økonomidirektør Jørn Nøstdal                     Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og personkunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 64,3 milliarder kroner, fordelt med ca 42,9 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 16,5 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 4,9 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 16.000 bedriftskunder og ca 205.000 privatkunder. Selskapet har 255 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (57) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Premieinntektene økte
Nordea Liv ble i 2012 netto tilført 659 millioner kroner i premiereserver fra bedrifter og personer som har vært kunder i andre selskaper. Samlet ble selskapets premieinntekter 8.480 millioner kroner. Av dette utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing) og Fondskonto 2.044 millioner kroner. Totalt inngikk Nordea Liv 2.753 nye spareavtaler med personkunder i 2012.

Tar markedsandeler
Nordea Liv styrket sin posisjon både i bedrifts- og i personkundemarkedet i 2012. Markedsstatistikken fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra 3. kvartal i 2007 til samme tidspunkt i 2012 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet fra 8,6 prosent til 9,3 prosent.

Styrket soliditet
Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 5,2 prosent i 2012, mot 2,0 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 4,3 prosent, mot 4,0 prosent i 2011.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 31.12.2012 utgjorde 6.869 millioner kroner.

Soliditetskapitalen utgjorde ved årsskiftet 16,7 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger, mot 14,7 prosent ved inngangen til året. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av 2012 var 16,2 prosent.

Tidenes beste risiko- og administrasjonsresultat
Nordea Livs resultat til eier før skatt i 2012 ble 510 millioner kroner. Kunder med

rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,5 prosent, mottok til sammen 1.371 millioner kroner innenfor garantien. Av overskuddet er kundene tildelt 59 millioner kroner med endelig virkning, og dessuten er 390 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.820 millioner kroner.

Nordea Livs risikoresultat i 2012 ble 275 millioner kroner, en økning på 71 millioner kroner fra året før. – Vi har i en årrekke dokumentert at vår kompetanse knyttet til risikovurdering er meget god. Dette gjenspeiler seg ved at vi i 2012 oppnådde tidenes beste risikoresultat, sier Jørund. Vandvik.

Også fjorårets administrasjonsresultat er tidenes beste for Nordea Liv. Resultatet ble positivt med 87 millioner kroner, en fremgang på 64 millioner kroner året før. – Vi jobber stadig mer effektivt, understreker Nordea Liv-sjefen.

Renteresultatet i 2012 ble 492 millioner kroner, mot 369 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 13 prosent
Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved årsskiftet var 64.332 millioner kroner, en økning på 12,9 prosent fra inngangen til 2012.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved årsskiftet risikoutsatte

aksjeinvesteringer 10 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 17 prosent, omløpsobligasjoner og pengemarkedet 30 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 40 prosent, og andre plasseringer 3 prosent.

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i 2012 medførte ikke vesentlige endringer.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 3,9 prosent. Investeringer i aksjer ga i 2012 en avkastning på 15,1 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 15,4 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 15,1 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 11,2 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 4,8 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 4,7 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i 2012 ble 10,6 prosent.

Documents