Rapport for 2. kvartal 2013

Børsmelding | 17-07-2013 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Til tross for det usikre makroøkonomiske bildet fortsetter vi å øke inntektene, øke kostnads­effektiviteten og styrke kapitalposisjonen, alt i henhold til planen. I andre kvartal fikk vi 23 000 nye relasjonskunder i Nordea, og vi styrket vår posisjon som den ledende banken i bedriftsmarkedet i Norden og de baltiske landene.

Prospera-undersøkelsen som nylig ble offentliggjort, viser at store selskaper i Norden rangerer oss som den beste banken i Norden, noe som ble bekreftet av at Euromoney har kåret oss til beste bank og beste investeringsbank i Norden og de baltiske landene.

De samlede kostnadene har vært uendrede i 11 kvartaler på rad. Ren kjernekapitaldekning økte til 14,0 % og proforma Basel III ren kjernekapitaldekning er minst 14,0 %.

Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg. Tap på utlån sank til 22 basispunkter i andre kvartal 2013. Tap på utlån i Danmark og innen shipping gikk ned.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første halvår 2013 mot første halvår 2012 (andre kvartal 2013 mot første kvartal 2013)¹:

  • Samlede driftsinntekter uendret (ned 1 %)
  • Driftsresultatet uendret (opp 1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning opp til 14,0 %, fra 11,8 % (opp fra 13,2 %)
  • Kostnader i prosent av inntekter opp til 51 % (ned til 50 %)
  • Tap i forhold til utlån 23 basispunkter, ned fra 24 basispunkter (ned til 22 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 %, ned fra 12,1 % (opp til 11,5 % fra 11,1 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet¹, EURm 2. kv.
2013
1. kv.
2013
Endr.
%
2. kv.
2012
Endr.
%
1.
halvår
2013
1.
halvår
2012
Endr.
%
Netto renteinntekter 1 391 1 358 2 1 415 -2 2 749 2 788 -1
Sum driftsinntekter 2 490 2 506 -1 2 546 -2 4 996 5 016 0
Resultat før tap på utlån 1 234 1 239 0 1 287 -4 2 473 2 513 -2
Tap på utlån -186 -198 -6 -203 -8 -384 -418 -8
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 22 23   24   23 24  
Driftsresultat 1 048 1 041 1 1 084 -3 2 089 2 095 0
Risikojustert resultat 853 854 0 867 -2 1 707 1 678 2
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR 0,20 0,19   0,20   0,39 0,39  
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,19 0,20   0,21   0,39 0,40  
Avkastning på egenkapitalen, % 11,5 11,1   12,5   11,3 12,1  

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i andre kvartal 2013 er henholdsvis 7,46, 7,48 og 8,50.
¹) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter avtalen om salg av bank-, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Gå til IR’s rapportsider

Documents