Pensjonssparingen når nye høyder

Pressemelding | 23-10-2013 09:38

- Nordea Liv opplevde en formidabel vekst i våre tilbud for langsiktig sparing i 2012, og veksten har fortsatt i år. Dette skyldes både økt fokus på følgene av pensjonsreformen og at økonomien til de fleste yrkesaktive gir rom for økt sparing, sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

Fremgangen til Nordea Liv er resultat av at hele Nordea har gjort pensjon til et satsingsområde. Ved utgangen av september i år var Nordea Livs premieinntekter knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg 1.704 millioner kroner, mot 1.611 millioner kroner i samme periode i fjor.

Jørund Vandvik sier at den nye regjeringen må følge opp løftet om å øke skattefritaket på individuell pensjonssparing. – Det er særlig viktig at myndighetene stimulerer til sparing nå når mange oppdager at konsekvensen av pensjonsreformen blir lavere utbetalinger fra folketrygden, og at pensjon fra arbeidsgiver ofte er begrenset til ti år. Selv om vi ser en økende interesse er det fortsatt mange som glemmer å spare til pensjon. Gode sparevaner vil gi færre en ubehagelig overraskelse når de begynner pensjonisttilværelsen, understreker Vandvik.

Resultatfremgang i 2013

Regnskapet til Nordea Liv etter ni måneders drift viser et resultat før skatt på 379 millioner kroner, mot 349 millioner kroner etter samme periode i fjor. I regnskapet er det satt av 222 millioner kroner for å møte økningen i forpliktelsene som følger av at nordmenn lever stadig lengre.

Forvaltningskapitalen til Nordea Liv passerte i tredje kvartal 70 milliarder kroner, og var per 30. september 11,8 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Av samlet forvaltningskapital utgjør nå midler knyttet til produkter med investeringsvalg 21,3 milliarder kroner.

God avkastning

Ved utgangen av tredje kvartal var verdijustert avkastning til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 4,3 prosent og bokført avkastning 2,8 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) var 1,5 prosent. For kunder med innskuddspensjon var avkastningen etter ni måneder i de to vanligste fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 9,0 prosent og 9,0 prosent.

- 2013 tegner til å bli nok et godt år for våre kunder og for Nordea Liv, sier Jørund Vandvik.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør 70,2 milliarder kroner, fordelt med 44,4 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, 21,3 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og 4,5 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 207.000 privatkunder. Selskapet har 250 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (57) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Premieinntekter

Nordea Livs premieinntekter ved utgangen av tredje kvartal utgjorde 6.573 millioner kroner, mot 6.651 millioner kroner etter samme periode i fjor. Nedgangen skyldes stans i tegning av kontrakter med rentegaranti. Av de totale premieinntektene utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Fondskonto og Pensjonskonto 1.653 millioner kroner.

Tar markedsandeler

Nordea Liv styrker sin posisjon både i bedrifts- og i personkundemarkedet. Markedsstatistikken fra Finans Norge viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra utgangen av første halvår i 2008 til samme tidspunkt i 2013 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet fra 11,0 prosent til 14,2 prosent.

Nordea Livs markedsandel knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 53,8 prosent i årets ni første måneder. Markedsandelen for innskuddspensjon for bedriftskunder var 16,0 prosent.

Styrket soliditet

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 4,3 prosent etter tredje kvartal, mot 4,0 prosent i samme periode i 2012. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 2,8 prosent, mot 3,0 prosent i samme periode i 2012.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30.09.2013 utgjorde 7.801 millioner kroner.

Soliditetskapitalen utgjorde 18,9 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger, mot 16,5 prosent ved inngangen til året. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av tredje kvartal var 14,7 prosent.

Godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat per 30.09.2013 ble 216 millioner kroner, mot 187 millioner kroner i samme periode året før. Administrasjonsresultatet ble 89 millioner kroner, mot 64 millioner kroner året. Renteresultatet utgjorde 250 millioner kroner, mot 293 millioner kroner per tredje kvartal i 2012.

Resultat til eier før skatt etter ni første måneder ble 379 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 2,6 prosent, mottok til sammen 982 millioner kroner innenfor garantien. Av overskuddet er kundene tildelt 45 millioner kroner, og dessuten er 222 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.249 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen økte 11,8 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av tredje kvartal var 70,2 milliarder kroner, en økning på 11,8 prosent fra samme tidspunkt i 2012.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved kvartalsårsskiftet risikoutsatte aksjeinvesteringer 11,0 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15,6 prosent, omløpsobligasjoner og pengemarkedet 30,6 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 40,5 prosent, og andre plasseringer 2,3 prosent.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom etter tre kvartaler kvartal en avkastning på 4,2 prosent. Investeringer i aksjer har gitt en avkastning på 16,4 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 15,0 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 16,9 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 3,7 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 3,5 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 2,5 prosent. Avkastningen på alternative investeringer etter ni måneder ble 10,0 prosent.

Documents