Rapport for 3. kvartal 2013

Børsmelding | 23-10-2013 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Til tross for en situasjon med lav vekst og lave renter økte Nordeas inntekter med 3 % i lokal valuta (opp 1 % innregnet) fra tredje kvartal 2012. Økningen består i hovedsak av inntekter fra spareprodukter. Kostnadene gikk noe ned i lokal valuta (innregnet ned 3 %), og tap på utlån gikk ned med 26 % (28 %). Dette økte driftsresultatet med 15 % (12 %). Vi har i løpet av de siste 12 månedene fått 87 000 nye relasjonskunder, og finansmagasinet World Finance har kåret oss til det beste bankkonsernet i Norden.

Ren kjernekapitaldekning har økt med 2,2 prosentpoeng til 14,4 %, i første rekke som følge av sterk kapitalinngang og streng utlånsdisiplin. Kostnadseffektivitet står fortsatt høyt på dagsordenen, og vi ser at tiltakene våre gir bedre resultater enn forventet.

Kredittkvaliteten blir stadig bedre, spesielt i Shipping. Konsernets tap på utlån sank til 20 basispunkter, mens utlån med nedskrivninger stort sett var uendret.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Januar - september 2013 mot samme periode i 2012 (tredje kvartal 2013 mot andre kvartal 2013)¹:

  • Samlede driftsinntekter uendret (-3 %)
  • Driftsresultatet opp +3 % (-3 %)
  • Ren kjernekapitaldekning opp til 14,4 %, fra 12,2 % (opp fra 14,0 %)
  • Kostnader i prosent av inntekter uendret på 51 % (opp til 51 % fra 50 %)
  • Tap i forhold til utlån 22 basispunkter, ned fra 26 basispunkter (ned til 20 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,2 %, ned fra 11,4 % (ned til 10,8 % fra 11,5 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet¹, EURm 3.kv. 2013 2.kv. 2013 Endr.
%
3.kv. 2012 Endr.
%
Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Endr.
%
Netto renteinntekter 1 386 1 391 0 1 393 -1 4 135 4 181 -1
Sum driftsinntekter 2 426 2 490 -3 2 412 1 7 422 7 428 0
Resultat før tap på utlån 1 192 1 234 -3 1 146 4 3 665 3 659 0
Netto tap på utlån -171 -186 -8 -236 -28 -555 -654 -15
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 20 22   27   22 26  
Driftsresultat 1 021 1 048 -3 910 12 3 110 3 005 3
Risikojustert resultat 823 853 -4 768 7 2 530 2 446 3
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR 0,19 0,20   0,17   0,58 0,56  
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR 0,19 0,19   0,17   0,58 0,57  
Avkastning på egenkapitalen, % 10,8 11,5   10,3   11,2 11,4  

Valutakursene som er brukt for DKK, NOK og SEK i resultatregnskapet i tredje kvartal 2013, er henholdsvis 7,46, 7,66 og 8,58.
¹) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter avtalen om salg av bank-, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

                                                                            

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210
 

Gå til IR’s rapportsider

Documents